");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7501-7600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิตณดา แปลว่า
ผู้มีความคิดนอบน้อม
จิณมาส แปลว่า
พระจันทร์ที่ประพฤติดี
จันทิกา แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจจันทร์
จิราวดี แปลว่า
หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรคุณ แปลว่า
ความดีอันยาวนาน
จิรายุพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอายุยืน
จักพันธ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในความผูกพัน
จิณณาพัฒน์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีแล้ว
จรัสลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันรุ่งเรือง
จันทรจิรา แปลว่า
พระจันทร์ที่คงอยู่ตลอดกาล
จัตุพล แปลว่า
กำลังทั้ง ๔
จิณเจษฎ์ แปลว่า
ความประพฤติของผู้ที่เจริญแล้ว
จำนอง แปลว่า
ตกลงทำสัญญาโดยเอาทรัพย์ตราไว้แก่เจ้าหนี้ แต่ไม่ต้องมอบทรัพย์นั้นไว้แก่เจ้าหนี้
จันทร แปลว่า
พระจันทร์
จุฑากรณ์ แปลว่า
การกระทำที่สูงสุด
จิตตวลี แปลว่า
กระแสความคิด
จตุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายทั้ง ๔
เจตนา แปลว่า
ตั้งใจ มุ่งหมาย
เจตน์พงศ์ แปลว่า
ความคิดความตั้งใจของวงศ์สกุล
จักรพงค์ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
จารุวัลย์ แปลว่า
เครือเถาอันงดงาม
จุติพร แปลว่า
การเคลื่อนอันประเสริฐ
จักรกฤษ แปลว่า
จักรอันมีเกียรติ
จันทร์ทิมา แปลว่า
พระจันทร์, ผู้มีผิวงามดุจเดือน
จารุเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจดุจทองคำ
จุรีมาศ แปลว่า
มีดทอง หอกทอง ดาบทอง
จิตชนก แปลว่า
ดวงใจของพ่อ
จันทัปปภากานต์ แปลว่า
แสงจันทร์อันเป็นที่รัก
จอมเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุด
จันทร์ตื้อ แปลว่า
จิรภัท แปลว่า
ความเจริญที่ยังยืน
จิรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันยาวนาน
จุรินทร แปลว่า
เจ้าแห่งศาสตราวุธ
จิรนนท์ แปลว่า
ความยินดีที่ยั่งยืน
เจษฎภรณ์ แปลว่า
ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
เจษฏากร แปลว่า
ผู้มีความตั้งใจที่ดี,บ่อเกิดของความดี
จิตรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันงดงาม
จิรัฏฐิกา แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นยั่งยืน
จอมใจ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
เจ้าจอม แปลว่า
ตําแหน่งพระสนมวังหลวง
จันทา แปลว่า
พระสนมเอกของท้าวยศวิมลจากวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง
จิรยุทธ์ แปลว่า
การรบที่ยาวนาน
จิตรกร แปลว่า
ช่างวาดภาพ
จิดาพา แปลว่า
ผู้นำพาความคิด
จิลดา แปลว่า
[จิตรลดา]
จิราวัต แปลว่า
ความประพฤติอันเป็นนิรันดร์
จิรภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนตลอดกาล
จรินทร์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและเป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จารุกร แปลว่า
รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จันจิมา แปลว่า
งามเหมือนดวงจันทร์
จีระศักดิ์์ แปลว่า
อำนาจอันยั่งยืน
จิรารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีอันยั่งยืน
จักรเพชร แปลว่า
จักรที่แข็งแกร่ง
เจิมศักดิ์ แปลว่า
เพิ่มอำนาจ
จามรี แปลว่า
สัตว์จำพวกวัว ขนยาวมาก ละเอียดอ่อน สีนํ้าตาลเข้มจนถึงดำ
เจติญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความคิด
จารุจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงามดั่งทอง
จิรติ แปลว่า
ผู้ยั่งยืนใน ๓ ประการ
จีรติ แปลว่า
ผู้ยั่งยืนใน ๓ ประการ
จันทรภัสร์ แปลว่า
แสงจันทร์
จรินญา แปลว่า
ความรู้ในการเดินทาง
เจริญฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจที่มากขึ้น
เจติยา แปลว่า
เจดีย์
จิตรตรา แปลว่า
เครื่องหมายที่งดงาม
จตุพักตร์ แปลว่า
พระพรหม
จิภาดา แปลว่า
[จิดาภา]
จันทร์จิตต์ แปลว่า
ผู้มีใจสว่างดุจจันทร์
จันทร์ทอง แปลว่า
พระจันทร์ทอง
จันทอง แปลว่า
ต้นจันทอง
จรณทิต แปลว่า
เส้นทางที่ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
จำรอง แปลว่า
[จำลอง]
จิรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาอายุยืน
จีรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาอายุยืน
จันธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความหอมดุจต้นจันทน์
จิรวิน แปลว่า
[จิรวินท์]
จักรีวัช แปลว่า
จักรที่อยู่ในกรอบ
จันทร์รัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งจันทร์
จักรธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งจักร
แจ่มสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความงาม
จักรกริศน์ แปลว่า
จักรกริศ แปลว่า
[จักรกริช]
จักรกริศวร์ แปลว่า
ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ในการหมุนเวียน
จิณณรัตน์ แปลว่า
ความประพฤติดีที่ทรงคุณค่า
จีระวรรณ์ แปลว่า
มีผิวพรรณดียาวนาน
จันทราวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจจันทร์
จักรวาฬ แปลว่า
การหมุนเวียนความดุร้าย [จักรวาล]
จันศร แปลว่า
ต้นจันและศร
จิตรเสน แปลว่า
หมู่ทหารที่งดงาม
จิตนา แปลว่า
นาใจ
จิตราพร แปลว่า
ความงดงามอันประเสริฐ
เจษฎาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญที่สุด
จิรายุส์ แปลว่า
ผู้มีอายุยืน, เทวดา, นกกา
จงลักษณ์ แปลว่า
หวังว่ามีลักษณะดี
จำนันท์ แปลว่า
ระลึกความยินดีไว้ในใจ
จุมพลภัทร์ แปลว่า
จอมทัพอันประเสริฐ
จิตปะพัทธ์ แปลว่า
[จิตประพัทธ์]
จำเลียง แปลว่า
[จำเรียง]
จิตประพัทธ์ แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
จรินทิพย์ แปลว่า
การเดินทางของเทวดา
จิตปภา แปลว่า
ใจที่สว่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี