");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7401-7500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จารีรัตน์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
จรินทร์ญา แปลว่า
ความรู้ของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่
จุฑาภวิศน์ แปลว่า
[จุฑาภวิศ]
จิรสา แปลว่า
เหมาะสมตลอดกาล
จณิสตา แปลว่า
เจ้าแห่งการให้
จุติ แปลว่า
เคลื่อน เปลี่ยนสภาพจากกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่ง
จิรัฐพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมั่นคงตลอดกาล
จิราพัชร์ แปลว่า
ผู้ยั่งยืนดุจเพชร
จีระพันธ์ แปลว่า
ผูกพันตลอดกาล
จุลพงศ์ แปลว่า
วงศ์ที่เนื่องมา, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
จุรีรัตน แปลว่า
ดาบแก้ว
จุติมา แปลว่า
การเคลื่อนจากภพเทวดามาเป็นเกิดโลกมนุษย์
จรินทร์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จุลีพร แปลว่า
[จุรีพร]
จุฑาพร แปลว่า
ปิ่นที่ประเสริฐ,ความประเสริฐสูงสุด
จำลองลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะเหมือนลอกแบบออกมา
เจือทิพย์ แปลว่า
ความเผื่อแผ่ของเทวดา,เทวดาผู้เผื่อแผ่
จิรชาต แปลว่า
ผู้เกิดมายั่งยืน
จุทาทิพ แปลว่า
[จุฑาทิพย์]
เจนจบ แปลว่า
ชํานาญทั่ว รอบรู้ ได้พบได้เห็นมามาก
จิตรวิไล แปลว่า
ใจที่งดงาม
จุธาทิพย์ แปลว่า
[จุฑาทิพย์]
จันฑมาศ แปลว่า
[จันทมาศ]
จิตราพัชร แปลว่า
งดงามดุจเพชร
จำรัสลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันรุ่งเรือง
จตุรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ ๔ ประการ
จีรภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
จรรยพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
จันทราพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
จริญญารัศมิ์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง
จิรเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
แจ่มศรี แปลว่า
งดงามแจ่มใส
จงศักดิ์ แปลว่า
ให้มีอำนาจ
จักรพณ แปลว่า
[จักรพล]
จุฑาอนงค์ แปลว่า
หญิงที่สูงสุด
จักริสย์ แปลว่า
ผู้อาศัยในแว่นแค้วน
จุลจิรา แปลว่า
นานแต่น้อย
จุฑารัฐ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
ใจดี แปลว่า
ใจดี
จิลลา แปลว่า
ว่าว
จีระนัน แปลว่า
[จิรนันท์]
จักราช แปลว่า
จักรของพระราชา ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
จิรโชค แปลว่า
ผู้มีโชคตลอดกาล
เจียระไน แปลว่า
ทําเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
จันทร์ปรียา แปลว่า
พระจันทร์อันเป็นที่รัก,ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
จิระนุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีอายุยืน
จำปา แปลว่า
ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่และยาว มีหลายกลีบ มีกลิ่นหอม
จิราวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงามตลอดกาล
จตุรภัทร์ แปลว่า
ความเจริญ ๔ ประการ
จตุรภัท แปลว่า
ความเจริญ ๔ ประการ
จันทัปปภา แปลว่า
แสงจันทร์
จันทราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระจันทร์ ผู้มีพระจันทร์เป็นเครื่องประดับ
จิตรภณ แปลว่า
ถ้อยคำที่งดงาม
จีรพล แปลว่า
มีกำลังตลอดกาล
จิตรดา แปลว่า
ใจที่ยินดีแล้ว,ชอบใจ
จรุณี แปลว่า
[จารุณี]
จารุกิต แปลว่า
[จารุกิตติ์]
จันฐิมา แปลว่า
มั่นคงเหมือนต้นจัน
จิญาพิม แปลว่า
[จริยาพิม]
จิรธนเดช แปลว่า
มีอำนาจในทรัพย์ตลอดกาล
จุฬาทิพย์ แปลว่า
มงกุฏของเทวดา
จิรวดี แปลว่า
หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จันทร์ที แปลว่า
[จันที]
จารุภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนซึ่งความงาม
จรัสวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
จรัสกร แปลว่า
ผู้กระทำแสงสว่าง
จรูญลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะงดงาม
จุุรีพร แปลว่า
ดาบอันประเสริฐ
จันทร์จีรา แปลว่า
พระจันทร์ที่คงอยู่ตลอดไป
จรณินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความประพฤติอันเป็นบุญ
จารุนินทร์ แปลว่า
[จารุนันท์]
จันทพร แปลว่า
ประเสริฐดุจจันทร์
จรัญพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการเดิน
จักรปรุฬห์ แปลว่า
การหมุนเวียนที่งดงาม จักรแห่งความเจริญ
เจนธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ชำนาญ
จารุชา แปลว่า
ผู้เกิดมางามน่ารัก
จินตภา แปลว่า
ความคิดอันรุ่งเรือง,ปัญญา,แสงสว่างที่เกิดแต่ความคิด
เจะนูรีดา แปลว่า
จินต์กัญญา แปลว่า
คิดถึงคนรัก, หญิงสาวที่มีความคิดดี
จารณี แปลว่า
สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จารุพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
จณิน แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในทางที่ดี
เจตนิพัทธ์ แปลว่า
มีความคิดที่มั่นคง
เจดี แปลว่า
[เจติยา]
จิรัตชนัญ แปลว่า
[จิรัฏฐ์ชนัน]
จักรพรรดิ แปลว่า
พระราชาธิราช ประมุขของจักรวรรดิ
เจริญศักดิ์ แปลว่า
เจริญในอำนาจ
จริญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในความรู้ในการเดินทาง
จันดี แปลว่า
ต้นจันที่ดี,ชื่อตำบลหนึงในอำเภอฉวาง
จรัสวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายอันรุ่งเรือง
จิระภา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จินณัฐ แปลว่า
[จินต์ณัฐ]
จิตณัฐฐา แปลว่า
ใจของนักปราชญ์,ความคิดของนักปราชญ์
จิณัฐฐา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่ดีและมั่นคง
จินนัชชา แปลว่า
[จินต์นัชชา]
จิณัชฐา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงและเกิดมามีความประพฤติดี
จิณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
จิณัฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประพฤติดี
จิณัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
จิณัส แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี