");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7301-7400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิรัฏฐ์ฐาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงและยังยืน
เจริญวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เจริญงอกงาม
จุมพจน์ แปลว่า
[จุมพฏ]
จีร แปลว่า
ยั่งยืน
จิดาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกันมาก
จำนงค์ แปลว่า
[จำนง]
จินดาภรณ์ แปลว่า
เครื่ิองประดับที่ทำจากแก้วมีค่า
จรัสพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่อง
จิตรายุส์ แปลว่า
ชีวิตที่งดงาม,มีชีวิตที่ดี
เจษฎาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและเป็นใหญ่
จักรา แปลว่า
จักร
จุไรวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
จีราพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันยั่งยืน
จติยากร แปลว่า
[เจติยากร]
จรรยารัตน์ แปลว่า
ประพฤติดี
จรุง แปลว่า
จูง, ชักชวน, ยั่ว
จารุลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันงดงาม
จอมภัค แปลว่า
เจ้าแห่งโชค,มีโชคสูงสุด
จีรสิทธิ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จตลอดกาล
จริยาทิพย์ แปลว่า
ความประพฤติเหมือนเทวดา
จิตติณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีความคิดที่ดี
จีรสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีอายุยืน
จันญารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับต้นจันทน์
จารุภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
จุฬาพร แปลว่า
จุกอันประเสริฐ
จิตรารมณ์ แปลว่า
ความรู้สึกนึกคิด,รู้สึกดี
จารินี แปลว่า
หญิงผู้เดินไป
จักริ แปลว่า
จักร
จอมธนินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์สูงสุด
จิระเชฎฐ แปลว่า
เป็นใหญ่ตลอดกาล
จิตอารีย์ แปลว่า
ความคิดอันประเสริฐ
จรัสจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่ส่องสว่าง
จุมพล แปลว่า
จอมพล, นายทัพ ผู้เป็นใหญ่กว่าพล
จันทร์เจ้า แปลว่า
พระจันทร์
จรินทร์พร แปลว่า
เจ้าแห่งนักเดินทางผู้ประเสริฐ
จรุงรัตน์ แปลว่า
การชักชวนที่ประเสริฐ
จิรัฐรดา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงตลอดไป
จิรัฐรฐา แปลว่า
ประเทศที่มีความมั่นคงตลอดไป
จันทริมา แปลว่า
พระจันทร์
จิณณ์ณณัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีสติปัญญาดีและมีความประพฤติดี
จักรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
จิรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักตลอดไป
จิณห์ระพีร์ แปลว่า
[จิณณ์รพี]
จิตนารี แปลว่า
สตรีที่มีความคิด
จินตนารี แปลว่า
สตรีที่มีความคิด
จุฬานาถนรี แปลว่า
หญิงที่เป็นที่พึ่งสูงสุด
จุฬาตรี แปลว่า
สิ่งสูงสุด ๓ ประการ
จิรัฎฐ์รฐา แปลว่า
ประเทศที่คงอยู่ตลอดไป
จุรีย์ แปลว่า
[จุรี]
จรรยวลี แปลว่า
ความประพฤติที่เที่ยงตรง
จิตรลดา แปลว่า
เครือเถาชนิดหนึ่ง
จรุพร แปลว่า
[จารุพร]
จันทร์ศรี แปลว่า
งดงามเหมือนพระจันทร์
ุจุฬาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันสูงสุด
เจตสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
จันทร์หอม แปลว่า
พระจันทร์ที่มีกลิ่นหอม
จิตตพัฒน์ แปลว่า
ใจที่เจริญแล้ว
จักราวุธ แปลว่า
ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จันสุดา แปลว่า
หญิงผู้มีกลิ่นหอมดุจต้นจัน
เจนิสสรา แปลว่า
จิดาภาท์ แปลว่า
ผู้ให้แสงสว่างในจิตใจ
เจริญสิน แปลว่า
ทรัพย์ที่งอกงามขึ้น
จีระพรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดไป
จุฑาริณี แปลว่า
เจตน์สฤษฏิ์ แปลว่า
คิดทำ
จารุกิตต์ แปลว่า
[จารุกิตติ์]
จินตนากานต์ แปลว่า
ความคิดอันทรงคุณค่า
จงฤทธิ์ แปลว่า
จารุพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
จันทร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวของพระจันทร์
จามิกร แปลว่า
เครื่องทอง
จารุจิตรา แปลว่า
งดงามมาก
เจนสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความเชี่ยวชาญ
จิรัฏฐา แปลว่า
ยั่งยืน
เจริญทรัพย์ แปลว่า
ความงอกงามแห่งทรัพย์สมบัติ
จินรี แปลว่า
[จินต์นรี]
จันทรี แปลว่า
พระจันทร์
จอมทัพ แปลว่า
ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
จีรโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรพจน์ แปลว่า
คำพูดอันเป็นนิรันดร์
จักภาพ แปลว่า
เจตนิพันธ์ แปลว่า
สิ่งที่คิดประพันธ์
จงจิตร แปลว่า
ผู้มีใจแน่วแน่
จุไรพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐอันสูงสุด
จำนรรจ์ แปลว่า
เจรจา พูด กล่าว
เจตนพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยความคิด
จินตกาญจน แปลว่า
ความคิดที่มีคุณค่าดั่งทอง
จิราทิพย์ แปลว่า
ผู้เก่งกล้าตลอดไป
จุรีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนซึ่งหอกดาบ
เจตต์จำนงค์ แปลว่า
[เจตจำนง]
จุลภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างเล็กๆ
จินนารี แปลว่า
[จิณณ์นารี]
จอมเทวี แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
จันทร์กะพ้อ แปลว่า
ต้นไม้ใหญ่ทรงพุ่มโปร่ง
จิตละออ แปลว่า
ใจที่งดงาม
จินต์ศุจี แปลว่า
ความคิดที่งดงาม
จิตริน แปลว่า
นักวาด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี