");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7201-7300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิรนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเสมอ
จรัล แปลว่า
เดินไป
จงณา แปลว่า
จิรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีภูมิรู้ตลอดกาล
จีระวรรณ แปลว่า
ผิวดีตลอดไป
จอมพล แปลว่า
ยศทหารชั้นสูงสุด
เจษฎาพร แปลว่า
การประพฤติที่ประเสริฐ
จิติมา แปลว่า
ผู้มีจิตใจดี
จิตรา แปลว่า
ดาวฤกษ์ที่ ๑๔ มี ๑ ดวง เห็นเป็นรูปต่อมนํ้าหรือไต้ไฟ
จิรัชพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงและเป็นเลิศ
จารุนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก
จันทร์ฉาย แปลว่า
พระจันทร์ส่องแสงออกมา
จิราวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญตลอดกาล
จันทร์นภา แปลว่า
พระจันทร์และท้องฟ้า
จิตรภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความงดงาม,ผู้ค้ำจุนจิตใจ
จุฑาทอง แปลว่า
ปิ่นทอง
จิรัฏฐ์ฐิตา แปลว่า
มั่นคงตลอดกาล
จันธิมา แปลว่า
[จันทิมา]
จินตวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความคิด,ผู้กล้าหาญด้วยจิตใจ
จิรารัชช์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อสมบัติที่ยั่งยืน
จารีย์ แปลว่า
ความประพฤติดี
จันทร์พร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
เจนจิตร แปลว่า
ผู้ชำนาญในความงาม
จิตตรา แปลว่า
เครื่องหมายของความคิด
จิตติประภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความคิด
จิตติพร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐ
จีระภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จีราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งความยั่งยืน
จิตติรัต แปลว่า
ใจที่มีความสุข
จิราธิวัฒน์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ในความเจริญตลอดไป
จีราวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญตลอดกาล
จริยาพร แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่ประเสริฐ
จันทรวิภา แปลว่า
แสงจันทร์
จักรประพันธ์ แปลว่า
การเขียนเกี่ยวกับจักร
จันทร์ประทุมมา แปลว่า
พระจันทร์และดอกบัว
จินดาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายแก้วมณี, เชื้อสายผู้มีความคิด
จิดาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดีมาก
จันมณี แปลว่า
ต้นจันแก้ว
จิณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความประพฤติที่ดี
จรัลรัตน์ แปลว่า
เดินอย่างมีค่า
จีรพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
เจิดนภางค์ แปลว่า
ท้องฟ้าที่สว่างไสว
จันทรชา แปลว่า
ผู้เกิดจากพระจันทร์
จันทปภา แปลว่า
แสงจันทร์
จันทนาภรณ์ แปลว่า
ประดับด้วยของหอม,ผู้ค้ำจุนต้นจันทน์
จาฏุพัจน์ แปลว่า
ปิยวาจา
จิตติยา แปลว่า
ความคิด
จริสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จรรยารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความประพฤติ
จักรรัตน์ แปลว่า
จักรแก้ว
จิตติกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความคิดดีดั่งทอง
จีราวัน แปลว่า
วันอันยั่งยืน,ป่าที่ยั่งยืน
จารุภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนทองคำ
จุลสาร แปลว่า
สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราว ๆ ไม่มีกําหนดเวลาแน่นอน
จิตฤดี แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
เจริญผล แปลว่า
ประโยชน์อันงอกงาม
จิตตินัน แปลว่า
[จิตตินันท์]
จิรันด์พัทธ์ แปลว่า
[จิรันดร์พัทธ์]
จิณณวรัญชน์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐในความรู้กว่าคนอื่น
จรูญศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันงดงาม,ผู้งดงามด้วยอำนาจ,ผู้รุ่งเรืองในอำนาจ
จาตุรงค์ แปลว่า
[จตุรงค์]
จิรัฎฐ์อร แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง
จิรพัส แปลว่า
ผู้เป็นดั่งสายฝนตลอดกาล
จุลัญญา แปลว่า
เกร็ดความรู้
จิณณ์วลัญชน์ แปลว่า
การใช้สอยที่ประพฤติดีแล้ว
จิระเอกพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเป็นที่หนึ่งตลอดกาล
จรรญามณฑ์ แปลว่า
[จรรยามณฑ์]
จรรยนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและมีความประพฤติดี
จิตรกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม
จุไลพร แปลว่า
[จุไรพร]
จันท์ศจี แปลว่า
พระจันทร์และพระศจี
จิตราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
จตุภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างทั้ง ๔
จินดาวรรณ แปลว่า
สีแก้วมีค่า,เชื้อสายผู้มีความคิดที่ดี
จันทร์ทิวา แปลว่า
พระจันทร์และเวลากลางวัน
จิณณพัตฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประพฤติที่ดีแล้ว
จุไรวรรณ แปลว่า
ผู้เกิดจากตระกูลที่สูงส่ง,ไรผมงาม
จิตรนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันงดงาม
เจตริน แปลว่า
เจริญชัย แปลว่า
ผู้ชนะในความเจริญ
จิณัฐมณี แปลว่า
[จิร์ณัฐมณี]
จิรายุตม์ แปลว่า
ผู้มีชีวิตยืนยาวมาก
จิระศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจตลอดไป
จงดีภัสร์ แปลว่า
ผู้ที่ดีด้วยแสงสว่าง
จิตตาภัทร์ แปลว่า
ผู้ที่มีใจประเสริฐ
จักทัน แปลว่า
ใจรัก แปลว่า
มีใจรัก
จิลลาภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนว่าว
จิตวรา แปลว่า
ใจที่ประเสริฐ
จริยาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
เจนวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้ความชำนาญ
จิตตาภรณ์ แปลว่า
ประดับความคิด
จงเจริญ แปลว่า
ให้มีความเจริญงอกงาม
จีระวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
จิณัฏฐิกา แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความประพฤติดี
จรัสพร แปลว่า
ประเสริฐและรุ่งเรือง
จารุประภา แปลว่า
แสงทอง
จีราพร แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
จอมนรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
จิรานุวัฒน์ แปลว่า
เจริญอย่างต่อเนื่องตลอดไป
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี