");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7101-7200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จรีพร แปลว่า
หอกอันประเสริฐ
จันทร์ธิรา แปลว่า
พระจันทร์และปราชญฺ์
จิตาพัชญ์ แปลว่า
จิตนิฎฐา แปลว่า
สำเร็จด้วยใจ
จิณณพัฒน์ แปลว่า
ประพฤติดีและพัฒนาแล้ว
แจ่มจันทร์ แปลว่า
จันทร์ที่สว่างสวยงาม
จริฐา แปลว่า
จักราพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่หมุนเวียน
จิตสุวรรณ แปลว่า
ผู้มีจิตใจงามเหมือนทองคำ
จุติบุญญ์ แปลว่า
ความดีที่เคลื่อนไป
จัตวา แปลว่า
ที่ ๔
จิรภพ แปลว่า
ผู้มีความยั่งยืนดุจแผ่นดิน
จรรญามนฑ์ แปลว่า
จันทมณี แปลว่า
แก้วมณีที่มีสีดังพระจันทร์
จันทโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจจันทร์เพ็ญ
จตุโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๔ ประการ
จตุมหาโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ ๔ ประการ
จาตุโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๔ ประการ
จรัส แปลว่า
แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จิตตนาถ แปลว่า
ผู้มีความคิดเป็นที่พึ่ง
จันทรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระจันทร์
จรูญศรี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จินดาพร แปลว่า
ความคิดอันประเสริฐ
เจเสมีน่า แปลว่า
เจริญพร แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
จิตรกัณฐ์ แปลว่า
ผู้มีคอสวย
จรูญวิทย์ แปลว่า
รุ่งเรืองในความรู้
จิรภัทร์ แปลว่า
ความเจริญอันยั่งยืน
จันทรานนท์ แปลว่า
ยินดีในพระจันทร์
ิจรัลรมย์ แปลว่า
เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรูญพันธ์ แปลว่า
มีความผูกพันที่ดีงาม
จิรเมศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
จักรกฤช แปลว่า
อาวุธของแว่นแคว้น
จำเนียร แปลว่า
นาน, ช้า
จงกล แปลว่า
บัว, บัวสาย
เจษฏาวัชส์ แปลว่า
[เจษฎาวัช]
จรัสรัตน์ แปลว่า
แก้วที่สว่าง
จรวยภรณ์ แปลว่า
จิณณธรรม แปลว่า
ประพฤติธรรม
จิรชญาดา แปลว่า
ผู้รู้อันยั่งยืน
จรวยพร แปลว่า
ผู้มีจิตใจงาม
จักเรศ แปลว่า
พระราชาธิราช,จักรพัตราธิราช
จันทร์ชมพู แปลว่า
พระจันทร์และต้นหว้า,พระจันทร์สีชมพู
เจนเนตร แปลว่า
ชินตา
จิตทวี แปลว่า
ผู้มีใจมาก
รจิตแก้ว แปลว่า
ตกแต่งด้วยแก้ว
จิญณ์ณัฐชาฌ์ แปลว่า
จารุกัญญ์ แปลว่า
หญิงงาม
เจณิชตา แปลว่า
จีรันธนิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อย่างยั่งยืน
จินดา แปลว่า
แก้วมีค่า
จิราพัชร แปลว่า
เพชรที่เป็นนิรันดร
เจนีวา แปลว่า
ชื่อเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จินตนาพร แปลว่า
ความคิดอันประเสริฐ
จิรกร แปลว่า
มีแสงสว่างตลอดกาลนาน
จิตตพงศ์ แปลว่า
จิตใจของเชื้อสาย
จำรัส แปลว่า
แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
จันทปะภา แปลว่า
[จันทปภา]
จินด์ประกาย แปลว่า
แสงจากแก้วที่มาค่า
จิตาภา แปลว่า
ใจที่สว่าง
จิรันดร แปลว่า
ระหว่างกาลนาน, เวลาสืบเนื่องมานาน
จิรนุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีอายุยืน
จรุณกัณต์ แปลว่า
่จีรัง แปลว่า
ยั่งยืน,ตลอดกาล
จีรนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีตลอดกาล
จิรสิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ที่ยั่งยืน
จิรนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่ยั่งยืน
จงกลณี แปลว่า
บัวชนิดหนึ่งมีเกสรซ้อนหลายชั้น แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อกัน ๓ ดอกบ้าง ๔ ดอกบ้าง
จิตรศิริ แปลว่า
สวยงาม
จิตอัมพร แปลว่า
ผู้มีใจดุจท้องฟ้า
จักรบัญช์ แปลว่า
ผู้ควบคุมจักร
จิตชญา แปลว่า
รู้ใจผู้อื่น
จันทร์์จิรา แปลว่า
งามเสมอจันทร์
จิระพรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐและยิ่งยืน
เจริญ แปลว่า
เติบโต งอกงาม ทําให้งอกงาม
์จันทร์เพ็ญ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
จิตตินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสติปัญญา
จารุวิทย์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้,ความรู้อันงดงาม
จริยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จิตตราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงาม
จิณณ์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
จันทิพย์ แปลว่า
ต้นจันบนสวรรค์
จิระโรจน แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันยั่งยืน
จิร แปลว่า
ยั่งยืน
เจษฏาวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ที่สุด
จันทร์พิมพ์ แปลว่า
งามดุจจันทร์
เจตจิรพัฒน์ แปลว่า
ความตั้งใจในความเจริญอันยั่งยืน
จันทากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
จิรภัทรา แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันยืนนาน
เจดาลิน แปลว่า
เจตนิพิฐ แปลว่า
มีจิตใจที่ตั้งมั่น
จักกฤศษ์ แปลว่า
[จักรกฤษณ์]
จักรพล แปลว่า
ผู้เป็นกำลังของประเทศ
จงจิต แปลว่า
ใจแน่วแน่
จิตรชญา แปลว่า
งดงามด้วยความรู้
เจตน์สฤษฎิ์ แปลว่า
สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
จุฬาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันประดุจสิ่งอยู่เหนือศีรษะ
จักรวรรษ แปลว่า
การหมุนเวียนของฝน
จิรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีตลอดกาล
จุฑาทิพ แปลว่า
ปิ่นเทวดา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี