");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7001-7100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิรัญญา แปลว่า
มีความรู้ที่ยั่งยืน
จิตติ แปลว่า
ความคิด
จินตหรา แปลว่า
ฉลาด
จุฑาวัธน์ แปลว่า
ความเจริญสูงสุด
จิณัฐตา แปลว่า
ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จันทร์วลัย แปลว่า
กำไลของพระจันทร์
เจษฎาบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่
จีรปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่คงอยู่ตลอดไป
จิรเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจที่มั่นคง
จิรภัทร แปลว่า
ความเจริญอันยั่งยืน
จริน แปลว่า
การเดินทาง
เจิมขวัญ แปลว่า
ทำให้เกิดมิ่งขวัญแต่ตน
จิราธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืน
จารุณี แปลว่า
สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จุฬา แปลว่า
สูงสุด
จันจิรา แปลว่า
ลูกจันที่งดงาม
จันทร์ทิพย์ แปลว่า
พระจันทร์
จิตติมา แปลว่า
มีความคิด
จันทเกษ แปลว่า
สูงสุดเหมือนพระจันทร์
จุรี แปลว่า
มีด หอก ดาบ
จินต์จุฑา แปลว่า
ผู้มีความคิดอันสูงส่ง
จันทรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระจันทร์
เจษฎากร แปลว่า
ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
เจษฎ์ปฐมพงศ์ แปลว่า
ต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่
จันทมณีกาญจน์ แปลว่า
ทองและแก้วของพระจันทร์
จีราพัชร์ แปลว่า
เพชรที่ยังยืน, เพชรที่คงอยู่ตลอดกาล
จิระ แปลว่า
ยั่งยืน
จันทรปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
จำเรียง แปลว่า
ขับลํา ขับกล่อม ร้องเพลง
จรรยวรรณ แปลว่า
ตระกูลผู้ประพฤติดี
เจนวิทย์ แปลว่า
ผู้เชียวชาญและมีความรู้
จักรวาล แปลว่า
ปริมณฑล
จรุงจิต แปลว่า
จูงใจ
จิณณพัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดีเสมอ
จิรัสม์ฐิตา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงตลอดกาลและไม่เหมือนใคร
จุลินทิพย์ แปลว่า
ของเทวดาที่มีขนาดเล็ก
จุฑาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีที่สุด
จิรฐา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงตลอดกาล
จิรัฏฐวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญมั่นคงตลอดกาล
จตุรพร แปลว่า
พร ๔ ประการ, สิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จุฬารัตน์ แปลว่า
แก้วที่งามเลิศ
จำเป็น แปลว่า
ต้องเป็นอย่างนั้น, ต้องทํา, ขาดไม่ได้
จิตตานันท์ แปลว่า
ผู้มีความรื่นเริง
จรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จักรภัทร แปลว่า
ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จตุรงค์ แปลว่า
สี่เหล่า, องค์สี่
จันทร์จรัส แปลว่า
ดวงจันทร์ที่สว่าง
จิตรภาณุ แปลว่า
มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
จริญญา แปลว่า
มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จักรชัย แปลว่า
จักแห่งชัยชนะ
จักรพรรดิ์ แปลว่า
พระราชาธิราช
จุลดิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความละเอียด
จันทร์กมล แปลว่า
มีใจงดงามประดุจดวงจันทร์
จิรภิญญา แปลว่า
มีความรู้ตลอดไป
เจียมใจ แปลว่า
รู้จักประมาณความคิด
จรรยมณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความประพฤติดี
จรัสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
จารึก แปลว่า
ผู้เดินไป, ผู้เที่ยวไป, สถานที่เที่ยวไป,เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ, เขียน
จุรีพร แปลว่า
คำแสดงความปราถนาดีอันเฉียบแหลม
จิรา แปลว่า
ตลอดกาล
จิรัฐิติกาล แปลว่า
เวลาที่ยั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน
จิรพนธ์ แปลว่า
เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรายุส แปลว่า
ผู้มีอายุยืน, เทวดา, นกกา
จิรากร แปลว่า
กระทำตลอดกาลนาน
จริยพร แปลว่า
ความประพฤติอันประเสริฐ
จันทิรา แปลว่า
พระจันทร์
จิรัชญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการรู้นาน ยินดีในความฉลาดนาน
จินห์จุฑา แปลว่า
มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จันทรากานต์ แปลว่า
พระจันทร์อันเป็นที่รัก
จิรชยา แปลว่า
มีชัยชนะอันยาวนาน
จิติพล แปลว่า
พลังแห่งความความคิดและสติปัญญา
จันทร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จิระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายอันยั่งยืน
จิรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายอันยั่งยืน
จิตต์พิพัฒน์ แปลว่า
จิตตั้งมั่นในความเจริญ
จิตภณ แปลว่า
พูดในใจ
จารุกิตติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงดีงาม
จุฑามาส แปลว่า
ผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่น หมายถึง พระอิศวร
จินตนา แปลว่า
การคิด
จิรัสยา แปลว่า
ผู้อยู่อาศัยตลอดกาล
จิรธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
จิตตกร แปลว่า
ผู้สร้างความคิด
จักรกริช แปลว่า
กริชของแว่นแคว้น
จักรดุลย์ แปลว่า
จักรที่มีอำนาจที่มิอาจประมาณได้
จิณพชร แปลว่า
ผู้มีความเข้มแข็งในการประพฤติดี
จักรวรรดิ์ แปลว่า
รัฐหรือสหภาพของรัฐต่าง ๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข
จิระเดช แปลว่า
มีอำนาจตลอดกาล
จรันธนิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ยืนยาว
จีระชา แปลว่า
การเกิดตลอดกาล
จุติมาพร แปลว่า
การเคลื่อนมาอันประเสริฐ
จารุพัฒน์ แปลว่า
มากด้วยความเจริญ
จิรณัฐ แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จารุวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณดุจทองคำ
จารุวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จารุรัตน์ แปลว่า
ทองคำและแก้ว
จงรักษ์ แปลว่า
สั่งให้ปกป้อง
จุฑาธิป แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุด
จิณห์กรชยา แปลว่า
บ่อเกิดเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
จิรดา แปลว่า
ความยั่งยืน, อย่างยั่งยืน
จีระวุฒิ แปลว่า
ผู้มีภูมิรู้อย่างมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี