");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 601-700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฉวีวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ฉัตราภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยฉัตร
้เฉลิม แปลว่า
ยกย่อง,เลิศ,ยอด
ฉัตรนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในร่มเงา
ฉันทิตา แปลว่า
ผู้ชอบพอ
เฉลิม แปลว่า
ยกย่อง
ฉัตรมงคล แปลว่า
พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทําในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
ฉลวย แปลว่า
สวยสะโอดสะอง
ฉันทัช แปลว่า
เกิดความยินดี
ฉัตรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในร่มเงา
ฉัตรมงกุฏ แปลว่า
เครื่องหมายแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ฉัตรวรางค์ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นร่มเงา
ไฉน แปลว่า
ฉันใด เช่นไร อย่างไร
ฉัตร์มงคล แปลว่า
ฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฉัตรลดา แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงาของเชื้อสาย
ฉวี แปลว่า
ผิวกาย
ฉลองรัตน์ แปลว่า
สมโภชดวงแก้ว
ฉัตรเฉลิม แปลว่า
เชิดชูร่มเงา
เฉิดฉาย แปลว่า
งามผุดผาดสดใส
ฉัตราสิริ แปลว่า
ฉัตรที่งดงาม, ฉัตรที่เป็นมงคล
ฉลอง แปลว่า
ทําบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
ฉัตรณรงค์ แปลว่า
ร่มเงาในการรบ,ฉัตรที่ใช้ในการรบ
เฉลา แปลว่า
สวย งาม เกลี้ยงเกลา เพราพริ้ง
เฉลิมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันน่ายกย่อง
เฉลิมพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ได้รับการยกย่อง
เฉลิมฉลอง แปลว่า
การทำบุญและยกย่อง
ฉมามาศ แปลว่า
แผ่นดินทอง
ฉัตริญญา แปลว่า
ความรู้อันเป็นร่มเงา
ฉัตร์ณัช แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้อันเป็นร่มเงา
ฉลองรัชต์ แปลว่า
รองด้วยเงิน
ชัชนันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชุณหพิมาน แปลว่า
ที่อยู่ของเทวดา(วิมาน)อันมีสีขาว
ชนกนันท์ แปลว่า
เป็นที่ยินดีของบิดา
ชัยชนะ แปลว่า
ชัยชนะ
ชนากานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนิดาภา แปลว่า
ทำให้เกิดรัศมี
ชุติเดช แปลว่า
มีเดชอันรุ่งเรือง
ชวิน แปลว่า
มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
ชัยธวัช แปลว่า
ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชลธิศ แปลว่า
ชลธี ทะเล,ผู้เป็นใหญ่ในทะเล
ชัญญานุช แปลว่า
น้องสาวผู้ประเสริฐ
ชัญญา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชนาภัทร แปลว่า
คนดี คนเจริญ
ชญา แปลว่า
ความรู้
ชัยนครินทร์ แปลว่า
เจ้าเมืองผู้มีชัย
ชมัยพร แปลว่า
ผู้มีพรสองประการ
โชติกา แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
ชลกนก แปลว่า
สายธารแห่งทองคำ
ชนินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชลณัฐชา แปลว่า
ผู้มีความรู้ประดุจสายน้ำ
ชยพล แปลว่า
มีพลังคือชัยชนะ
ชญาดา แปลว่า
ผู้รู้, ผู้เข้าใจ
ชญาภา แปลว่า
ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
โชติรส แปลว่า
แก้ววิเศษชนิดหนึ่งมีรัศมีรุ่งเรือง
ชุติพนธ์ แปลว่า
เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชนกันต์ แปลว่า
เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยธิการ แปลว่า
ชัยชนะที่กระทำไว้มากยิ่ง
ชนก แปลว่า
พ่อ, ชายผู้ให้กำเนิด
ชัญญาพัชญ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบอันประเสริฐ
ชัยวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยความชนะ
ชาคริต แปลว่า
ตื่น ระวัง
ชัยณรงค์ แปลว่า
นักรบผู้มีชัยชนะ
ชณัญทิตา แปลว่า
เกิดความรู้อันรุ่งเรือง
ชนัญชิดา แปลว่า
ผู้ชนะคนอื่นด้วยความรู้
ชัญญภัทร แปลว่า
ผู้มีสิริมงคลอันประเสริฐ
ชนม์ณภัทร แปลว่า
การเกิดของความดีงามและความรู้
ชนันวรัช แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
ชลดา แปลว่า
ลูกคลื่น
ชลลดา แปลว่า
ลูกคลื่น
ชิชญาอร แปลว่า
หญิงงามผู้ใคร่รู้
ชิสา แปลว่า
คำเรียกผู้เป็นใหญ่
ชูชาติ แปลว่า
เชิดชูการเกิด,เชิดชูประเทศ
ชัยรัตน์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันยอดเยี่ยม
ชิษณุชา แปลว่า
เกิดจากผู้ชนะ
ชนมน แปลว่า
ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนิกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของผู้ให้กำเนิด
ชนิตา แปลว่า
ให้เกิด มารดา
ชิษณุพงศ์ แปลว่า
เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชนา แปลว่า
ผู้คน
ชวิศา แปลว่า
เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชาลิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง,เจ้าแห่งสายใย
ชยาพล แปลว่า
มีพลังคือชัยชนะ
ชุลีพร แปลว่า
ไหว้สิ่งประเสริฐ,ผู้ประเสริฐในการไหว้
ชัญญาณัฏฐ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชฎาพร แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะ
ชฎาณัฏฐ์ แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะของนักปราชญ์
ชัญญาอร แปลว่า
สตรีผู้มีความรู้
ชินนภา แปลว่า
ชนะฟ้า
เชาวลิต แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญา
ชัชฎาพัทธ์ แปลว่า
การผูกชฏา
ชิโนรส แปลว่า
ลูกของผู้มีชัยชนะ
ชนินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชัชยากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชาตรี แปลว่า
ผู้ที่มีศิลปะวิชาอาคมหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้
ชฎาภา แปลว่า
ยอดแห่งแสงสว่าง, แสงสว่างที่สูงสุด
ชฎานิภา แปลว่า
เสมอด้วยสิ่งสูงสุด
ชฎานิดา แปลว่า
ผู้ฝึกอบรมในสิ่งสูงสุด
ชฎานุช แปลว่า
หญิงสาวที่สูงสุด
ชฎากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันสูงสุด
ชฎาธิดา แปลว่า
ชฎาของลูกสาว, ลูกสาวที่เป็นเลิศ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี