");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6801-6900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
คเณศ์พร แปลว่า
ประเสริฐดั่งพระคเณศ
ครองรัก แปลว่า
แต่งงานกัน
คณัส แปลว่า
หมู่คณะ
คุณัชชญา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความดีและความรู้
คานธี แปลว่า
ชื่อนักต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวอินเดีย
คมสรร แปลว่า
เลือกสิ่งอันแหลมคม
คณิตฐา แปลว่า
มั่นคงในการคำนวณ
คมศร แปลว่า
ลูกศรอันแหลมคม
คีรีรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีภูเขา
คะนึงนิตย์ แปลว่า
คิดถึงเสมอ
คันธุลี แปลว่า
ท้าวพันราก หรือหน่ายใส้เดือน เป็นไม้เถาเลื้อย
คำขวัญ แปลว่า
ถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล
แคทธียา แปลว่า
[คัทลียา]
คำบ่อ แปลว่า
บ่อทองคำ
คำมูล แปลว่า
เหตุแห่งทอง
คีรี แปลว่า
ภูเขา
คมชลัฏฐ์ แปลว่า
สายน้ำที่มั่นคงและเฉียบแหลม
คชาสัณห์ แปลว่า
งดงามดุจช้าง
คฑาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ถือกระบอง
คฑาทิพย์ แปลว่า
กระบองของเทวดา
คันธมาลา แปลว่า
กลิ่นหอมของดอกไม้,ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
คณิฏฐ์ แปลว่า
ผู้ยืนอยู่ได้ด้วยหมู่คณะ,ความมั่นคงของหมู่คณะ
คมขวัญ แปลว่า
ผู้ฉลาดและเป็นที่รัก
เคียงจันทร์ แปลว่า
ใกล้ชิดพระจันทร์
คุ้มแก้ว แปลว่า
รักษาสิ่งมีค่า
คิดคะนึง แปลว่า
คิดถึง
คันธลี แปลว่า
[คันธุลี]
คฑาขวัญ แปลว่า
คทาที่เป็นมิ่งขวัญ
คณัสวรรณ แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของหมู่คณะ
คณาเทพ แปลว่า
หมู่คณะของเทวดา
คหบดี แปลว่า
ชายที่เป็นเจ้าบ้าน ผู้มีอันจะกินซึ่งเป็นเจ้าบ้าน
คชาพัฒน์ แปลว่า
ช้างที่ทำให้เกิดความเจริญ, ช้างมงคล
คชาสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์และช้าง
คำพูน แปลว่า
ทองคำที่เพิ่มขึ้น
คีตภัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาจำแนกซึ่งดนตรี
ุคุณากร แปลว่า
ผู้สร้างประโยชน์
คณิตพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลนักคำนวณ
คเชน แปลว่า
ช้าง
คุณาคุณ แปลว่า
มีประโยชน์มาก
คุณาธิคุณ แปลว่า
มีพระคุณอันยิ่งใหญ่
คฤหาสน์ แปลว่า
เรือนขนาดใหญ่
คนธ์นงค์ แปลว่า
สตรีที่มีกลิ่นหอม
คนึงจิตร์ แปลว่า
[คะนึงจิตร์]
คำแก้ว แปลว่า
คำพูดที่มีคุณค่า, แก้วและทองคำ
คณางค์วรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีส่วนในหมู่คณะ
คชกรณ์ แปลว่า
การกระทำต่อช้าง
คชกร แปลว่า
ผู้ฝึกช้าง
คชากร แปลว่า
ผู้ฝึกช้าง
คชา แปลว่า
ช้าง
คชาภัช แปลว่า
ผู้คัดเลือกช้าง,ผู้จำแนกช้าง
เครือวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
คุณวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่มีประโยชน์
คิตะ แปลว่า
ความผูกพันที่มีค่ายิ่ง
คีตา แปลว่า
การขับร้อง
คชาธาร แปลว่า
ช้างทรง ช้างพระที่นั่ง เครื่องแต่งหลังช้างชนิดหนึ่ง
คีตพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบด้านการชับร้อง
คุณัชยา แปลว่า
ชัยชนะที่มีประโยชน์,ผู้ชนะด้วยความดี
คำฟ้า แปลว่า
ทองคำสวรรค์,ถ้อยคำจากสวรรค์
คุณบดินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งความดี
คิรินชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงดุจภูเขา
คีรยา แปลว่า
คำแสน แปลว่า
มีทองคำมาก
คมปรัชญ์ แปลว่า
ผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉียบแปลม
คหมณี แปลว่า
เรือนแก้ว
ึคำนาง แปลว่า
สตรีที่งดงามดั่งทอง
คณัฐธิดา แปลว่า
บุตรสาวที่มีความมั่นคงในหมู่คณะ
คะนึงจิตร์ แปลว่า
ใจที่คิดถึง
คณาเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คำภู แปลว่า
แผ่นดินทอง
คณิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คุณินพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ดี
คีตะ แปลว่า
การขับร้อง
คณิตศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถด้านการคำนวณ
คำแปลง แปลว่า
คะนึงนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันน่าคิดถึง
คเณศณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คมวิศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
คณณฐพสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในหมู่คณะของนักปราชญ์
คมสนต์ แปลว่า
คมคณิต แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในการคิดคำนวณ
คทาวุฒิ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยกระบอง, พระกฤษณะ
คทาธร แปลว่า
ผู้ถือตะบอง, พระกฤษณะ
คฑาโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจคทา
คมฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจและฉลาดเฉียบแหลม
คณัสณัฏฐา แปลว่า
หมู่คณะของนักปราชญ์
คำมุก แปลว่า
ทองคำและมุก
คันธวรางค์ แปลว่า
ส่วนประกอบที่ประเสริฐและมีกลิ่นหอม
คัมภีร์รดา แปลว่า
ผู้มีความสุขในตำรา
คณิตลดา แปลว่า
เชื้อสายของนักคำนวณ
คีริศวร์ แปลว่า
เจ้าแห่งภูเขา
คำผาย แปลว่า
คณวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งหมู่คณะ
คชาพัชร แปลว่า
ช้างแก้ว
คมชาย แปลว่า
ชายที่ฉลาดเฉียบแหลม
คำมี แปลว่า
มีทองคำ
คณชาย แปลว่า
ชายที่มีหมู่คณะ
คริษฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมาน่าเคารพบูชาที่สุด
คนึงนุช แปลว่า
[คะนึงนุช]
คะนึงนุช แปลว่า
หญิงสาวที่คิดถึง
คีติกา แปลว่า
ผู้มีความสามารถด้านการขับร้อง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี