");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6601-6700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
คำผิว แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจทองคำ
คนอง แปลว่า
[คะนอง]
คำสิง แปลว่า
ผู้อาศัยทองคำ
คงกะพัน แปลว่า
[คงกระพัน]
คำเอื้อย แปลว่า
สาวคนโตที่งดงามดั่งทองคำ
คมพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันแหลมคม
คำผง แปลว่า
ผงทองคำ
คงมีสมบัติ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์
คําผง แปลว่า
ผงทองคำ
คณิณ แปลว่า
[คณิน]
คำหล้า แปลว่า
แผ่นดินทอง
คณินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คฑานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในกระบอง
คชาชีพ แปลว่า
ผู้มีอาชีพเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง
คณิตตา แปลว่า
ดวงตาแห่งการคำนวณ->[คณิตา]
คมสุวรรณ แปลว่า
คมทอง
คชพล แปลว่า
ผู้มีกำลังดุจช้างสาร
คงธัญ แปลว่า
คงไว้ซึ่งโชค
คณิช แปลว่า
ผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
คำชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของทองคำ
คัทธียา แปลว่า
[คัทลียา]
คัมภีรพรรณ แปลว่า
ตำราเกี่ยวกับผิวพรรณ
คณินณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คมิกกันต์ แปลว่า
คณบดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ ตำแหน่งสูงสุดของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
คำเพียร แปลว่า
มีความขยันดั่งทอง
คำใหม่ แปลว่า
ทองคำใหม่
คณาเวช แปลว่า
คณะแพทย์
คมภูดิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญที่มีปัญญาเฉียบแหลม
คมสันติ์ แปลว่า
การมาถึงของความสงบ
คาวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้ที่ติดอยู่
คณารัตน์ แปลว่า
มีแก้วมาก
แคทลียา แปลว่า
คนดี แปลว่า
ผู้ทำความดี
คีรีศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจดุจขุนเขา
คำน้อย แปลว่า
ทองน้อย
คีรติ แปลว่า
[กีรติ]
คูณเศรษฐ์ แปลว่า
เพิ่มความดี
คันธิมา แปลว่า
มีกลิ่นหอม
คุณัญ แปลว่า
ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คมศาตรา แปลว่า
คมของอาวุธ
คำเพชร แปลว่า
คำที่มีค่ามากดุจเพชร
คณิฐา แปลว่า
[คณิฏฐา]
คีตกานท์กร แปลว่า
ผู้ขับร้องกลอน
คณนภัส แปลว่า
กลุ่มของแสงบนท้องฟ้า
คำจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ทอง
คมสรรพ์ แปลว่า
คมทั้งหมด
คณทัศน์ แปลว่า
ความเห็นตรงกันกับสมาชิกในกลุ่ม
คัคนินท์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า
คลังเพชร แปลว่า
ี่ที่เก็บรักษาเพชรจำนวนมาก
คติ แปลว่า
การไป ความเป็นไป
คำสันติ แปลว่า
คำพูดอันสงบ
คำภีร์ แปลว่า
คำพูดที่น่าเกรงขาม
คณิตชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อการคำนวณ
คมคณิน แปลว่า
คมมาก
คณาพร แปลว่า
หมู่คณะที่ดี
ครองศักดิ์ แปลว่า
ครองอำนาจ
คัคเณศวร์ แปลว่า
ฆณวารีกานต์ แปลว่า
[ฆนวารีกานต์]
คณิตกุล แปลว่า
เชื้อสายนักคำนวณ
คำคุณ แปลว่า
คำพูดที่ดี
คนัมพร แปลว่า
คนธรัตน์ แปลว่า
แก้วที่มีกลิ่นหอม
ครองธรรม แปลว่า
ดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรม
คณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหมู่คณะ
คะนึง แปลว่า
คิดทบทวน นึกตรอง คํานึง
คชานุศิษย์ แปลว่า
[คชานุศิษฎ์]
คชาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งช้าง
คชศญาภา แปลว่า
[คชศยาภา]
คำพันธ์ แปลว่า
ผูกพันธ์ด้วยคำพูด
คุณธรรม์ แปลว่า
ความดี
คชานุสิทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันชอบธรรมของช้าง
คิมมิกา แปลว่า
[ธรรมิกา]
คงคา แปลว่า
นํ้า แม่นํ้า
คัคนัมพร แปลว่า
ฟ้า
คีรีวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามและมั่นคงดุจภูเขา
คณัสมน แปลว่า
เป็นดวงใจของหมู่คณะ
คุณากรณ์ แปลว่า
การกระทำดี
คชาทาน แปลว่า
การให้ทานแก่ช้าง
ครองสิริ แปลว่า
มีความเป็นมงคล
คัมภีรดา แปลว่า
ความลึกซึ้ง
คฑามาศ แปลว่า
กระบองทอง
คำเพ็ญ แปลว่า
ทองคำบริสุทธิ์
คณิดา แปลว่า
ผู้คำนวณ
คัมภีรชัย แปลว่า
ตำราพิชัยสงคราม
คงพงา แปลว่า
[คงพะงา]
คชาพร แปลว่า
ช้างที่ประเสริฐ
คมธัช แปลว่า
ธงชัยอันแหลมคม
ครองฝัน แปลว่า
มีความฝัน
คุณาวัน แปลว่า
คัมภีราภรณ์ แปลว่า
หนังสือดุจเครื่องประดับตน
คมเพชร แปลว่า
กล้าแข็งมาก
คนึงวลัญช์ แปลว่า
คิดถึงประโยชน์ใช้สอย
ครรชิตพล แปลว่า
กำลังอันเกริกก้อง
คนิลเนตร แปลว่า
[คณินเนตร]
คณินเนตร แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงตาของหมู่คณะ,ผู้เป็นที่รักของหมู่คณะ
คณาบดินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในหมู่คณะ,ยิ่งใหญ่มาก
คีรินทร์พัชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจภูเขาใหญ่
คงขวัญ แปลว่า
ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิมของมิ่งขวัญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี