");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6501-6600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ขวัญกันต์รวี แปลว่า
มิ่งขวัญที่น่ารักและรุ่งเรือง
ขนบพร แปลว่า
แบบอย่างที่ประเสริฐ
ขิมทอง แปลว่า
ขิมทอง
เขมรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเขมร
เขมินี แปลว่า
สตรีที่มีความสุข
ขัตติยภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน
ขวัญนิภา แปลว่า
เหมือนเป็นมิ่งขวัญ
เขมิภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสุข
ขจรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ขุนเทพ แปลว่า
หัวหน้าเทวดา
ขันเหม แปลว่า
ขันทอง
เขมภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสุข
เขมภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นแสงสว่างแห่งความสุข
ขนิษฐพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของน้องสาว
ขวัญโชค แปลว่า
โชคอันเป็นที่รัก
ขวัญนรา แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญของคนทั้งปวง
โขมพัสตร์ แปลว่า
ผ้าที่เนื้อละเอียดอย่างยิ่ง มีสีขาว
ขวัญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของสิ่งอันเป็นที่รัก
เขมจิรัฐ แปลว่า
ผู้มีความสุขตลอดกาล
เขมญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความสุข
ขันเงิน แปลว่า
ขันที่ทำจากเงิน
เขมขนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาวที่มีความเกษม
เขมวันต์ แปลว่า
ผู้ละแล้วซึ่งความสุข
ขวัญปภัสสร แปลว่า
มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
ขวัญกนก แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญดั่งทอง
เข็มพัชร์ แปลว่า
เข็มเพชร
้เขมิดา แปลว่า
ผู้มีความสุข
เขมิตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความสุข
เขมินตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความสุุข
้้้เขมรมิดา แปลว่า
ผู้มีความสุขและความยินดี
ขนิษฐาพร แปลว่า
น้องสาวผู้ประเสริฐ
เขตต์รัฐ แปลว่า
ชายแดน
ขวัญปวีณ์ แปลว่า
มีปัญญาเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญคัคนางค์ แปลว่า
ท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
เขมังกร แปลว่า
ผู้สร้างความสุข
เขมรดา แปลว่า
ผู้มีความสุขความยินดี
ขวัญนคร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนในประเทศ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ขจรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
ขวัญดลหทัย แปลว่า
ผู้ดลใจและเป็นมิ่งขวัญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี