");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6201-6300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กิตติภพ แปลว่า
ความมีเกียรติ
กิตติวรา แปลว่า
มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวินท์ แปลว่า
ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กิรณา แปลว่า
รัศมีเรืองรอง
กิรติ แปลว่า
เกียรติ
กีรติกา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
กุนทร แปลว่า
พระวิษณุ
กุลกันยา แปลว่า
หญิงที่เกิดในตระกูลดี
กุลชา แปลว่า
มีตระกูลที่ดี
กุลธน แปลว่า
ผู้ดำรงวงศ์ตระกูล, ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
กุลธร แปลว่า
ผู้ดำรงวงศ์ตระกูล, ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
กุลธรา แปลว่า
ผู้ดำรงวงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลนันท์ แปลว่า
เป็นที่ยินดีแก่วงศ์สกุล
กุลนาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งแก่วงศ์ตระกูล
กุลนิดา แปลว่า
เป็นผู้นำตระกูล เป็นผู้ที่รับคำแนะนำในตระกูล
กุลนิภา แปลว่า
ผู้ที่เหมือนวงศ์ตระกูล, เป็นดุจแสงสว่างแห่งวงศ์ตระกูล
กุลนิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นความสำเร็จแห่งวงศ์ตระกูล ผู้เป็นความดีงามแห่งวงศ์สกุล
กุลปริยา แปลว่า
เป็นที่รักของวงศ์สกุล
กุลพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวข้องกับสกุล
กุลพิธาน์ แปลว่า
ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์ตระกูล
กุลภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
กุลยา แปลว่า
ผู้เกิดในตระกูลที่ดี
กุลรัตน์ แปลว่า
ผู้เป็นสิ่งมีค่าแห่งวงศ์ตระกูล
กุลโรจน์ แปลว่า
ตระกูลรุ่งโรจน์
กุลสตรี แปลว่า
หญิงที่เกิดในตระกูลดี
กุลสินี แปลว่า
หญิงงามที่เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี
กุลิน แปลว่า
ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลิสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศลิน แปลว่า
อยู่สุขสบาย ปลอดภัย
กุศะ แปลว่า
หญ้าคา แหลมคม
กุสุมนิภา แปลว่า
เสมือนดอกไม้
กุสุมภ์ แปลว่า
ดอกคำ
เก็จแก้ว แปลว่า
แก้วเครื่องประดับ
เกณิกา แปลว่า
พลับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์
เกตนิภา แปลว่า
ผู้มีเหย้าเรือน เป็นผู้มีหลักฐาน
เกตน์นิภา แปลว่า
เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตน์สิรี แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน เป็นแม่ศรีเรือน
เกริกไกวัล แปลว่า
ลือลั่นทั่วไป ดังไปถึงสวรรค์
เกรียงศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
เกษมพันธุ์ แปลว่า
มีเชื้อสายอันน่านิยมยินดี
โกกนท แปลว่า
บัวแดง
โกญจนาท แปลว่า
ความกึกก้อง ลือลั่น
โกมุท แปลว่า
บัวแดง
โกสัญญา แปลว่า
สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
โกศัลย์ แปลว่า
ความฉลาด
ไกรพ แปลว่า
บัวสาย แสงจันทร์
ไกรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวิน แปลว่า
ดอกบัว
ไกรวี แปลว่า
ดอกบัว
ไกรศรี แปลว่า
ผู้ยิ่งด้วยศิริมงคล
เกษรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือเกษรดอกไม้
กสิณีณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เพ่งอารมณ์
เกศรินทร์ แปลว่า
เกสรดอกไม้
กรรวี แปลว่า
แสงอาทิตย์
กฤติพิสิฐ แปลว่า
ผู้สร้างอันประเสริฐ
กรวิก แปลว่า
นกการเวก
กัมปนาท แปลว่า
เสียงสนั่นหวั่นไหว
กุลธิดา แปลว่า
ลูกหญิงผู้มีตระกูล
กระแต แปลว่า
สัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม คล้ายกระรอก แต่มีขนาดเล็กกว่า ปากแหลม ไม่มีฟันแทะ กิน สัตว์และผลไม้
กฤษณะ แปลว่า
พระกฤษณะ
กรวิชญ์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กชอินทร์ แปลว่า
ดอกบัวใหญ่
กรองเกียรติ แปลว่า
เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กฤติพงศ์ แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กิจติณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีกิจ ๓ ประการ
กมลพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวประดุจดอกบัว
กัญญาภัค แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความเจริญ
เกตุมณี แปลว่า
ยอดเศียรอันสูงค่าเปรียบดั่งแก้วมีค่า,ธงแก้ว
กัญญา แปลว่า
สาวรุ่น สาวน้อย
กัญจราภา แปลว่า
ชื่อนี้ไม่มีความหมาย
กีรติ แปลว่า
เกียรติ
เกียรติภูมิ แปลว่า
เกียรติเพราะความนิยม,ผู้ได้รับการสรรเสริญในโลก
กุญช์ภัสส์ แปลว่า
อำนาจแห่งความรุ่งเรือง
กฤชณัฏฐ์ แปลว่า
ความรู้ประดุจอาวุธ
กัษมา แปลว่า
ความอดกลั้น ความอดโทษ
กันย์นิดา แปลว่า
หญิงสาวที่อบรมมาแล้ว
กนกนุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีค่าดั่งทองคำ
กัศมา แปลว่า
[กัษมา]
กิตติยา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
กานต์นภัส แปลว่า
ผู้ที่รักในท้องฟ้า
กฤษดา แปลว่า
มีฤทธิ์อำนาจ มีอำนาจวิเศษ
กัลย์มิรา แปลว่า
หญิงที่อยู่ไกล
กัลป์มิรา แปลว่า
ไกลมาก
แก้วกาญจน์ แปลว่า
แก้วและทอง
กรชนก แปลว่า
มือของพ่อ
กรองแก้ว แปลว่า
ถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
กุลทรัพย์ แปลว่า
สกุลแห่งทรัพย์
กฤษา แปลว่า
[กฤษณา]
กนกลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะดุจทอง
ไกรสร แปลว่า
สิงโต
เกรียงไกร แปลว่า
ใหญ่ยิ่ง
กิตติธร แปลว่า
ทรงเกียรติ
กฤษณ์ปกรณ์ แปลว่า
คัมภีร์ของพระกฤษณะ
กชสร แปลว่า
ดอกบัวสวรรค์
โกลัญญา แปลว่า
สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
กิตติวรรณ แปลว่า
ผิวงาม,เชื้อสายผู้มีเกียรติ
กัญฐมณี แปลว่า
หญิงสาวผู้มีคุณค่าอันมั่นคง
กัณฐมณี แปลว่า
ของที่รัก
กรรณิกา แปลว่า
ดอกไม้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี