");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6101-6200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อริญญา แปลว่า
หญิงงามและมีความรู้
อภิสุมน แปลว่า
ผู้มีใจกว้างมาก
อวิกา แปลว่า
เพชร
อรณิชชา แปลว่า
สตรีที่เกิดมาบริสุทธิ์
อิทธิชัย แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในชัยชนะ
อมรสิริ แปลว่า
สิริมงคลแห่งเทวดา
อัครมณี แปลว่า
มณีล้ำค่า
อรุณลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
อัจฉริยะ แปลว่า
วิเศษน่าอัศจรรย์ มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก
อรวรรณ แปลว่า
หญิงสาวผู้ที่มีผิวงาม
อวยพร แปลว่า
ห้พร,อำนวยพร
เอื้องแก้ว แปลว่า
กล้วยไม้แก้ว
อดิพัฒน์ แปลว่า
เจริญมาก
อัศนีย์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบในสายฟ้า
อริญรดา แปลว่า
ความยินดีต่อผู้ที่ไม่ถูกกัน การให้อภัยแก่คนที่ไม่ถูกกัน การคืนดีต่อผู้ที่เคยเป็นศัตรู
อัญชลีพร แปลว่า
การไหว้ที่งดงาม
อุทัยวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อภิญชญา แปลว่า
ปัญญาความรู้
อินทุกร แปลว่า
ผู้สร้างพระจันทร์
อำไพ แปลว่า
ทองคำ
อัจฉราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนางฟ้า
อภิวัฒน์ แปลว่า
เจริญยิ่ง เจริญมาก
อาทิตย์ แปลว่า
พระอาทิตย์
อชิรญาณ์ แปลว่า
ผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อมลอานันท์ แปลว่า
ยินดีในความบริสุทธิ์, ยินดีในความไม่มัวหมอง
อานันท์พัศ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดียิ่ง
เอกสิทธิ์ แปลว่า
สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ
เอวิตา แปลว่า
อาภาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส,วงศ์ตระกูลของผู้มีแสงสว่าง
อมลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
อัคลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความยิ่งใหญ่
อรณัชชา แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ไอรินลดา แปลว่า
ไอน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆเป็นสาย
อภิญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญา
อนุพล แปลว่า
กำลังย่อย ๆ
อมลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
อนันตญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ไม่สิ้นสุด
อนงค์ แปลว่า
ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ นาง นางงาม
อรกมล แปลว่า
ดวงใจของสตรี,สตรีที่มีจิตใจงาม
อธิคม แปลว่า
การมาถึงของความยิ่งใหญ่
อรวิชญ์ แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
อังคนางค์ แปลว่า
หญิงที่มีความงดงาม
อภิพล แปลว่า
มีกำลังอันยิ่งใหญ่
อภิพน แปลว่า
ป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่
อภิฤดี แปลว่า
มีความยินดีมาก
อภิพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
อภิพา แปลว่า
นำพาความยิ่งใหญ่
อันนา แปลว่า
ข้าว
อุรัศยา แปลว่า
ผู้ที่เป็นที่รักยิ่ง, ผู้ที่อยู่ในใจ
เอวรินทร์ แปลว่า
ไอยประพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อชุรีย์ แปลว่า
อัมรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่เทวดา, พระอินทร์
อุบลรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
อุทร แปลว่า
ท้อง
อุรุชา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อุรุชม แปลว่า
ชมความยิ่งใหญ่
อัชรี แปลว่า
อภิศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
อรกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
เอกกมล แปลว่า
ใจที่เป็นหนึ่ง
เอกมัย แปลว่า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นแบบเหมือนกัน
อรัศยา แปลว่า
ผู้เป็นที่อาศัยของหญิงสาว
อัศวิณ แปลว่า
หนี้จากม้า
อนิรุทธ์ แปลว่า
ผู้ชนะเสมอ
อชิรวิชญ์ แปลว่า
ผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อริชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเหนือศัตรู
อภิวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามอันยิ่งใหญ่
อภินันทน์ แปลว่า
ความยินดีที่ยิ่งใหญ่
อัยลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
อติชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อุทัยภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจยามเช้า
อุตรเดช แปลว่า
ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่น
อรพรรณ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี
อัฏฐาพร แปลว่า
สิ่งที่ประเสริฐ ๘ ประการ
อาทิตยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
อุไรวรรณ แปลว่า
ผิวงดงามดั่งทอง
อภิรดี แปลว่า
ความยินดียิ่ง,ผู้มีความสุขมาก
อัฐพล แปลว่า
กำลัง ๘ ประการ
อาริญา แปลว่า
ผู้รู้จักความเอื้อเฟื้อ
อัคคเดชา แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
อัครินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเป็นใหญ่
อลงกรณ์ แปลว่า
ประดับ ตกแต่ง
อัคภัทร แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
อรนิภา แปลว่า
หญิงที่เท่าเทียมผู้อื่น
อัคคเดช แปลว่า
อำนาจอันยิ่งใหญ่
อภิมุข แปลว่า
หัวหน้าที่ยิ่งใหญ่
อินทัช แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อธิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
อมล แปลว่า
ไม่มัวหมอง, บริสุทธิ์
อัครนาฎ แปลว่า
หญิงงามที่ยิ่งใหญ่
อรนันท์ แปลว่า
หญิงสาวที่น่ายินดี
อมลวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันบริสุทธิ์
อนัญพร แปลว่า
ความประเสริฐที่ไม่ใช่สิ่งอื่น
อมราพร แปลว่า
ประเสริฐดุจสวรรค์
อรกช แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
อรอมล แปลว่า
หญิงสาวที่ไม่มัวหมอง
อรัชพร แปลว่า
หญิงสาวผู้เกิดมาประเสริฐ
อรรถพล แปลว่า
กำลังทรัพย์,กำลังแห่งความมุ่งหมาย
อทิตนรา แปลว่า
[อาทิตย์นรา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี