");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6001-6100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุดใจ แปลว่า
ยอดรัก, อย่างยอด, อย่างดีที่สุด
สิทธิชัย แปลว่า
ผู้มีความรู้ขลังในเวทมนตร์, ใช้เรียกหัวหน้าพราหมณ์พฤฒิบาศ
สมพงษ์ แปลว่า
การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธีคํานวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่
สมภพ แปลว่า
การเกิด
เสาวรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
สิณีนารถ แปลว่า
[สินีนาถ]
สำรวย แปลว่า
สำอาง, รักสวยรักงาม
เสาวนิต แปลว่า
ฟังแล้ว
สุพิชฌาย์ แปลว่า
เพ่งพินิจอย่างดี
สมใจ แปลว่า
ได้ดั่งใจ
สุพรรษา แปลว่า
ฝนที่ดี, ปีที่ดี
สาวิตรี แปลว่า
คำสดุดีพระอาทิตย์,ผู้ยังให้เกิดแสงสว่าง
สิรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สุมนตร์ทิพย์ แปลว่า
ผู้มีมนต์จากสวรรค์
สัณห์ฐิติ แปลว่า
มีชีวิตอยู่ด้วยความสุภาพ
สุปราณี แปลว่า
ผู้มีชีวิตดี ผู้มีชีวิตงาม
สกุลเกศ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด,เส้นผมของวงศ์ตระกูล
สุพรรณรัตน์ แปลว่า
แก้วทอง
สุชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
สรวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหนือคนทั้งปวง
เสฎฐวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สิทธิกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
สิริกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุพัตรา แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
สิริ์มณี แปลว่า
แก้วแห่งความเจริญ
สุทัญญา แปลว่า
[สุธัญญา]
สุริยะ แปลว่า
พระอาทิตย์
สุขพัฒน์ แปลว่า
มีความสุขและความเจริญ
สุชัญญา แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
โสภิต แปลว่า
สวย
สุรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ, ชัยชนะของเทวดา
สิริกาญจน์ แปลว่า
งดงามดุจทองคำ
สุรีย์นิภา แปลว่า
เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
แสงธรรม แปลว่า
แสงแห่งพระธรรม
สุวิภา แปลว่า
รัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี
สุขสันต์ แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากความสงบ
สุวีรา แปลว่า
กล้าหาญดี
สุภัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาจำแนกสิ่งที่ดี
สุภัสสรา แปลว่า
มีรัศมีงาม
สมพร แปลว่า
ได้ดั่งคำที่แสดงความปรารถนา
สายชล แปลว่า
สายน้ำ
สุวินทิตา แปลว่า
ผู้ได้พบสิ่งที่ดี
สมพิศ แปลว่า
เหมาะสมที่จะดู
สุวิจักษ์ แปลว่า
ผู้มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม
สยาม แปลว่า
ชื่อเรียกประเทศไทยในอดีต
แสงรวี แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
ศรายุธ แปลว่า
ผู้ที่มีชัยชนะในการรบด้วยศร
สนั่นพงศ์ แปลว่า
ตระกูลที่มีชื่อเสียงกึกก้อง
สุรีย์วรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง,ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
สิริญาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สายฝน แปลว่า
สายฝน
สุนันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขดี
สยามรัฐ แปลว่า
ประเทศไทย
เสฏฐวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
สร้อยนภา แปลว่า
สร้อยฟ้า
สุวิจักขณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
สุปานคำ แปลว่า
ดั่งทองคำที่ดี
สุประวีณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
เสฎฐิวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
สุนันทา แปลว่า
ผู้มีความยินดี, พระสุนันทาเทวีผู้เป็นชายาของพระอินทร์
สิริพร แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
สุภาพ แปลว่า
เรียบร้อย, อ่อนโยน, ประพฤติดี, ละมุนละม่อม
สุนันทฉัตร แปลว่า
ร่มเงาที่น่ายินดียิ่ง
สุภรดา แปลว่า
ยินดีในความเจริญงอกงาม
สิริสุข แปลว่า
ความสุขที่เจริญงอกงาม
เสกสรรค์ แปลว่า
สร้างด้วยการเนรมิต
แสงอมรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของแสงที่มีมาจากฟ้า
สุทธิพร แปลว่า
ประเสริฐในความบริสุทธิ์
ส่งเสรี แปลว่า
ส่งเสริมความเป็นอิสระ
สุรางคนา แปลว่า
[สุรางคนางค์]
สุพัตร แปลว่า
เสื้อผ้าที่ดี
สาวสันต์ แปลว่า
หญิงสาวที่สงบ
สุวิมล แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ดี
สกลภัทร แปลว่า
ความดีอันเต็มเปี่ยม
สมัย แปลว่า
เวลา, คราว
สีสุวรรณ แปลว่า
สีทอง
สริยา แปลว่า
รุ่งเรือง
สุรัสวดี แปลว่า
ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
สุชานาถ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีเป็นที่พึ่งของคนอื่น
สุมณฑน์ทิพย์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดา
สุรีย์ภรณ์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้ทรงค้ำจุน
สีวิกา แปลว่า
หญิงที่ไม่มีิกิเลส
สุพล แปลว่า
มีกำลังดี
สุรเชฏฐ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
สมัชชา แปลว่า
การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
สุพรรณี แปลว่า
ทองคำ
สุภาวดี แปลว่า
หญิงงาม
สมรรัตน์ แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่า,ดวงแก้วของหญิงงาม
สุรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ดี
สัณฑ์สิทธิ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จมาก
สัณฑ์สิทธิ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จมาก
แสงระวี แปลว่า
แสงอาทิตย์
สำอาง แปลว่า
ที่ทำให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมดจด, งามกรีดกรายหยิบหย่ง
สุรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
โสรยา แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระอินทร์
แสงเทียน แปลว่า
แสงของเทียน, ชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
สมบูรณ์ แปลว่า
บริบูรณ์
สาริสา แปลว่า
เจ้าแห่งแก่นสาร
สุทธมาศ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
สุชารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เกิดมาดี, ผู้ที่เกิดมาดีและมีคุณค่ายิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี