");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5901-6000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิวาราตรี แปลว่า
ราตรีหรือค่ำคืนแห่งการบูชาพระอิศวร
ศุภเดชา แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศรัณภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
ศรีประภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นมงคล,แสงสว่างอันงดงาม
ศิษยาภา แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของลูกศิษย์
ศาสตราเทวา แปลว่า
เทวดาแห่งศาสตราวุธทั้งหลาย
ศโรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งศร
ศรีนิล แปลว่า
นิลที่งดงาม
ศุภสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศักดิพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่มีอำนาจ
ศดิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศักดิธัช แปลว่า
ธงชัยที่มีอำนาจ
ศศิวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
ศศวรรณ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายกระต่าย
ศิริพิชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
ศักระ แปลว่า
พระอินทร์
ศศิพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศฤงคาร แปลว่า
ความรัก
ศิวาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในการละเว้นซึ่งกิเลส
ศักดิ์ดา แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
ศักดิ์กุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ศรินญา แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
ศรศิริ แปลว่า
ศรที่งดงาม, ศรที่เป็นมงคล
ศิลา แปลว่า
หิน
ศักรนันทน์ แปลว่า
ความยินดีของพระอินทร์
ศิวนนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในพระนิพพาน
ศิริภาคย์ แปลว่า
โชคดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
เศรษฐหิรัณย์ แปลว่า
เงินทองที่ประเสริฐ
ศุภะณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภรดา แปลว่า
ยินดีในความเป็นมงคล
ศุภลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะงาม
ศิรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันสูงสุด
ศุกลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ส่องสว่าง
ศศิพร แปลว่า
พระจันทร์อันประเสริฐ
ศรีภัทรา แปลว่า
ประเสริฐและงดงาม
ศุภิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความเป็นมงคล
ศศิประภา แปลว่า
รัศมีจันทร์
ศิริโชค แปลว่า
โชคที่เป็นมงคล
ศราทิพย์ แปลว่า
ศรของเทวดา
ศุภวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เจริญงอกงาม
โศรยา แปลว่า
เนื่องด้วยศร
ศกวัฒนา แปลว่า
ผู้ที่เจริญสูงสุด
ศุกร์ศิริ แปลว่า
งดงามเหมือนพระศุกร์
ศิริวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นมงคล, ผิวพรรณงาม
ศิวะ แปลว่า
พระอิศวร, พระนิพพาน
ศุภพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศศินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในพระจันทร์,พระจันทร์ที่งดงาม
ศิรินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในความเจริญ
ศรีรัชกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีสมบัติที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศรัณรัตน์ แปลว่า
ที่พึ่งอันมีค่ายิ่ง
ศริตวรรธน์ แปลว่า
บรรลุถึงความเจริญ
ศุภัช แปลว่า
ผู้จำแนกที่ดี
ศุกฤตา แปลว่า
ประสบความสำเร็จอย่างดี
ศิยาพร แปลว่า
[ศยาพร]
ศรุดา แปลว่า
มีชื่อเสียง
ศตวัฒน์ แปลว่า
เจริญมาก
ศรชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยศร
ศิระ แปลว่า
สิ่งสูงสุด
ศุภวุฒิ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นมงคล
ศรีนครินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในนครที่งดงาม
ศรณ์ปวรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นที่พึ่งประเสริฐ
ศิริญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ศศิธร แปลว่า
พระจันทร์
ศรีเกตุ แปลว่า
ธงชัยที่เป็นมงคล
ศุภรา แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
ศุจิตราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดบที่งดงามยิ่ง
ศุภมาศ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
ศุภเกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริญที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศศวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
ศิรินยา แปลว่า
ยาที่ดี
ศตายุ แปลว่า
อายุยืนร้อยปี
ศุภรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นมงคล
ศุภกิจ แปลว่า
หน้าที่อันงดงาม, งานอันเป็นมงคล
ศุภวารี แปลว่า
น้ำแห่งความดี
ศศิโสม แปลว่า
พระจันทร์
เศกศักดิ์ แปลว่า
ทำให้มีอำนาจ
ศตวรรษ แปลว่า
ร้อยปี
ศิริธนา แปลว่า
ทรัพย์อันเป็นมงคล
ศรัทธา แปลว่า
ความเชื่อที่มีเหตุผลกำกับ
ศศิณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เปรียบดั่งดวงจันทร์
ศักดา แปลว่า
อำนาจ
ศุทธิพร แปลว่า
ความเจริญงอกงามดี
ศรัณย์พัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัญญ์ภัทร แปลว่า
ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ศิราธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ศิริภัสตา แปลว่า
ผู้ที่มีสามีนำมาซึ่งความเจริญ
ศิริภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงาม,ผู้ค้ำจุนสิ่งที่เป็นมงคล
ศิริเพ็ญ แปลว่า
งดงามบริบูรณ์
ศรัณย์ภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
ศิริณกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่เป็นยอดแห่งหนี้
ศิริกาญจน์ แปลว่า
งดงามดุจทองคำ
ศิวัช แปลว่า
ผู้เกิดมาไม่มีกิเลส, ผู้เกิดแต่พระอิศวร
ศักด์ชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะด้วยอำนาจ
ศาสนวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในพระศาสนา
ศุภชัย แปลว่า
ชัยชนะอันงดงาม
ศุภจิรา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความดีงาม
ศริสา แปลว่า
เจ้าแห่งความงดงาม
ศรัณพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง
ศิริธนัญญา แปลว่า
ความรู้เรื่องทรัพย์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิวกร แปลว่า
ผู้สร้างพระนิพพาน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี