");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5801-5900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วีรปริยา แปลว่า
เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
ไวภพ แปลว่า
อำนาจ ความเจริญ
วุฒิไกร แปลว่า
ยิ่งด้วยความรู้ความเจริญ
วริษฎา แปลว่า
ผู้ที่ปรารถนาในสิ่งประเสริฐ
วลัย แปลว่า
กําไลมือ ทองกร
วรินทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่,เจ้าแห่งความประเสริฐ
วิชชุลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญรุ่งเรือง
วริศนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเจ้าแห่งความประเสริฐ
วรฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษอันประเสริฐ
วาริศา แปลว่า
มหาสมุทร,ชื่อของพระวิษณุ
วิรัล แปลว่า
งาม, หายาก
วรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาที่เป็นเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่และประเสริฐ
วนิชชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
วนิชชากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดการค้า
วันทิพย์ แปลว่า
วันเวลาบนสวรรค์,สวนสวรรค์
วรินทร์ลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดจากความเจริญอันยิ่งใหญ่
วีณา แปลว่า
พิณ
วิฑูรย์ แปลว่า
ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจําพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือนํ้าตาลเทา มีนํ้าเป็นสายรุ้งกลอกไปมา เพชรตาแมว หรือ แก้วสีไม้ไผ่
วิมลฤดี แปลว่า
ความยินดีที่บริสุทธิ์
วรรธนา แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
วิภาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเท่าเทียมกัน
วุฒิพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความรู้
วัลย์วิณี แปลว่า
วิรัลพัชร แปลว่า
หายากดุจเพชร เพชรงาม
วารี แปลว่า
น้ำ
วสุ แปลว่า
เทวดา
วิสูตร แปลว่า
ม่าน
วัลลี แปลว่า
เถาวัลย์
ภูวเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
วงษ์สวรรค์ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
วัชรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังเข้มแข็งประดุจเพชร
วิภารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีอันสวยงาม
วรรณกีฬา แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักกีฬา
วิกานดา แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
วัชรินทร์ แปลว่า
พระอินทร์
้วิลาสินี แปลว่า
หญิงที่งดงาม
วิลาสิน แปลว่า
เงินที่งดงาม
วิชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
วิมลพรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
วชิรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเพชร, ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
วันทนี แปลว่า
[วันทนีย์]
วีรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันกล้าหาญ
วุฒิชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความรู้
วิมพ์วิภา แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
วัฒนชัย แปลว่า
ชนะด้วยความเจริญ
วรินรำไพ แปลว่า
ประเสริฐและงดงาม
วิทยา แปลว่า
ความรู้
วิบูลย์ แปลว่า
ใหญ่โต, กว้างขวาง, มาก, เต็มพร้อม, เต็มที่
วิลาวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
วราเทพ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
วิภาดา แปลว่า
ผู้รู้
วชิระ แปลว่า
เพชร
วินัย แปลว่า
ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
วรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐ
วัชราพร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ, ประเสริฐดุจเพชร
วรเชษฐ์ แปลว่า
พี่ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ
วรวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญเป็นเลิศ
วัฒนวร แปลว่า
ประเสริฐและเจริญรุ่งเรือง
วนัชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและกำเนิดป่าไม้
วรันธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
วรัมพร แปลว่า
ท้องฟ้าที่ประเสริฐ
วัชรมน แปลว่า
ใจเพชร, ผู้ที่มีใจเข้มแข็ง
วรวัช แปลว่า
กรอบอันประเสริฐ
วิธวิทย์ แปลว่า
ชนิดของความรู้
วิธวัชร์ แปลว่า
ชนิดของเพชร
วิลาสินี แปลว่า
งามอย่างสดใส งามอย่างมีเสน่ห์
วรรษมล แปลว่า
[วรรษมน]
วีรวัชร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญและเข้มแข็ง
วรยุทธ แปลว่า
การรบอันประเสริฐ
วิมลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
วิมลพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่บริสุทธิ์
วิมลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
วิมลภัทร แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
วิมลฉวี แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
วิมลศรี แปลว่า
ผู้ที่งดงามบริสุทธิ์
วิมลศิริ แปลว่า
ผู้ที่งดงามในแผ่นดิน
วินลิน แปลว่า
ดอกบัววิเศษ
วีระเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความกล้าหาญ
วราพร แปลว่า
ดีและประเสริฐ
วิทย์ธวัช แปลว่า
ความรู้ที่เป็นดั่งธงชัย
วิภัค แปลว่า
โชคอันวิเศษ
วรินทร์ธนา แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐและเป็นใหญ่ในทรัพย์
วิภาวี แปลว่า
ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
วิไลลักขณา แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
วรางคณา แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐมาก
วรดาภา แปลว่า
แสงสว่างที่ประเสริฐมาก
วรธนพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรดิษฐ์ แปลว่า
ท่าน้ำที่ประเสริฐ
วิชาญ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
วสันต์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดในฤดูใบไม้ผลิ
วลิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งถ้อยคำ,ผู้เป็นใหญ่ในถ้อยคำ
วันไพบูลย์ แปลว่า
วันที่เต็มเปี่ยม,ป่าที่อุดมสมบูรณ์
วราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณที่งดงามยิ่ง
วิไลพร แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
วรวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามอันประเสริฐ
วิรา แปลว่า
กล้าหาญ
วาริช แปลว่า
เกิดจากน้ำ บัวหรือปลา
วรรณวิวาห์ แปลว่า
การแต่งงานของวงศ์ตระกูล
วิธิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งวิธีการ
วรพิชชา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี