");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5601-5700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รัชดาวัลย์ แปลว่า
สายเงิน
รัตนากร แปลว่า
คลังเงินทอง, ทะเล
ไรวินท์ แปลว่า
ได้ทรัพย์
รักแท้ แปลว่า
รักจริง
รุจิรา แปลว่า
สวยงาม
รัตชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีความสุข
ราเมศ แปลว่า
พระรามผู้เป็นใหญ่
โรจนา แปลว่า
รุ่งเรือง
รังสฤษดิ์ แปลว่า
[รังสฤษฏ์]
รัชตา แปลว่า
เงิน
รังสฤษฏ์ แปลว่า
สร้าง, แต่งตั้ง
รวินท์นิภา แปลว่า
งดงามเหมือนดอกบัว
รุ่งเรือง แปลว่า
สว่างไสว
รุ่งนภา แปลว่า
ท้องฟ้าที่สว่าง,ท้องฟ้ายามเช้า
รุจิภาส แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
รดา แปลว่า
ความยินดี
รัตนสุดา แปลว่า
ลูกแก้ว
รฐภณ แปลว่า
คำพูดของบ้านเมือง
รุจิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
รัตติยา แปลว่า
กลางคืน
รังสิมันตุ์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
ระพีภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความรุ่งเรือง
รฐนนท์ แปลว่า
ผู้รักประเทศ
รัตทยา แปลว่า
ความเอื้อเฟือที่ทำให้เกิดความสุข
รภัสสา แปลว่า
[ลภัสสา]
รชิตา แปลว่า
มีสมบัติ
ราวี แปลว่า
การรบ
รัตนรัตน์ แปลว่า
แก้วมณี,แก้วชั้นยอด
รชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสมบัติ
รวงทอง แปลว่า
รวงข้าวที่สุกแล้ว, รวงข้าวที่สุกอร่ามเหมือนทองคำ
รัตนชัย แปลว่า
ดวงแก้วแห่งชัยชนะ
รัชชุดา แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
รชาดา แปลว่า
มีสมบัติมาก
รชา แปลว่า
สมบัติ
รพีพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์, เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
รมิดา แปลว่า
ผู้มีความสุข
รติศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี
ระติศักดิ์ แปลว่า
[รติศักดิ์]
รตีภัทร แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
รัศมีลักษณ์ แปลว่า
แสงสว่างที่มีลักษณะดี
ัรัศมีรักษ์ แปลว่า
แสงที่ปกป้อง
รัศมีโชติ แปลว่า
รัศมีที่รุ่งเรือง
รัตวดี แปลว่า
มีความสุข
ระพีพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระอาทิตย์, ประเสริฐดวามรุ่งเรือง
เรวิญานันท์ แปลว่า
รังสินี แปลว่า
หญิงที่มีแสงสว่าง,หญิงที่มีความรุ่งเรือง
รวีรัศมิ์ แปลว่า
แสงอาทิตย์
รินลดา แปลว่า
สายน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆ
รัชต แปลว่า
เงิน
รุ่งรดา แปลว่า
ความยินดีอันรุ่งเรือง
รังสิมันต์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
รัชนีวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
รดาภัค แปลว่า
โชคที่น่ายินดี
ชมพิศ แปลว่า
ทองคำที่น่ายินดี
รุจิราพร แปลว่า
ผู้ที่มีความงดงามเป็นเลิศ
ชนันญา แปลว่า
คนที่มีปัญญา
เรวดี แปลว่า
ชื่อฤกษ์ที่ ๒๗ ในหมู่นักษัตรฤกษ์
รวินทร์ แปลว่า
พระอาทิตย์
ริญญภัสร์ แปลว่า
[รินญภัสร์]
รุ่งนภาพร แปลว่า
รุ่งเรืองและประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
รัตน์ฐภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มั่นคงและมีค่ายิ่ง
รุ่งกวิน แปลว่า
นักประพันธ์ผู้รุ่งเรือง
รัชตวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจเงิน
รุ่งทิวารัศมี แปลว่า
แสงสว่างยามเช้า
รุ่งรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรุ่งเรือง
รสา แปลว่า
ความงามอย่างมีเสน่ห์,รส
รมย์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันพึงใจ
รุ่งทวี แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้น
รุจิกานต์ แปลว่า
รุ่งเรืองในความรัก
รจนสุนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในวาจา
รัชวิน แปลว่า
รุจิรัตน์ แปลว่า
งามอย่างประเสริฐ
รัตนชฎา แปลว่า
ที่สวมศีรษะสตรีอันสูงค่า
รสริน แปลว่า
ไพเราะเสมอ
รังสรรค์ แปลว่า
สร้าง แต่งตั้ง
รวิษฎา แปลว่า
เป็นที่รักของพระอาทิตย์,ผู้มีความปรารถนาในความรุ่งเรือง
รชนีกร แปลว่า
พระจันทร์
รุ่งชัย แปลว่า
รุ่งอรุณแห่งชัยชนะ
รุ่งณภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
รัมภา แปลว่า
นางฟ้า
รุ่งสุรีย์ แปลว่า
เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
รุ่งทิวา แปลว่า
รุ่งเช้า
รุ่งกานต์ แปลว่า
เวลาเริ่มต้นแห่งรัก
รุ่งเพชร แปลว่า
เวลาเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี
รุ่งกาญจน์ แปลว่า
เวลารุ่งเช้าอันสว่างไสว
รินทร์วสุ แปลว่า
ราชบัลลังก์ แปลว่า
พระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร
ึรุ่งฤดี แปลว่า
ใจสว่าง
รสินทรา แปลว่า
จินดามณี
เรืองสิทธิ์ แปลว่า
สำเร็จและแตกฉาน
เริงศักดิ์ แปลว่า
ระเริงในความสามารถ
รวินท์ แปลว่า
ดอกบัว
รณกฤต แปลว่า
ผู้ทำการรบ
รณยศ แปลว่า
มีชื่อเสียงทางการรบ
รุจิพัชญ์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองในความรู้
รัศมิ์ณิชา แปลว่า
รัศมีอันบริสุทธิ์
รริดา แปลว่า
เต็มไปด้วยความจริง ,มากไปด้วยความชอบธรรม
รุจิเรข แปลว่า
มีลายงาม มีลายสุกใส
เรืองรอง แปลว่า
เรืองรอง
รวีวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีความงามดั่งตะวัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี