");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5401-5500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
มนัญชยา แปลว่า
ผู้ชนะใจ
มานัสชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกี่ยวกับใจ
มณฑารัตน์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยแก้วมณี
มณีมันตา แปลว่า
ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง
มณฑาทิพย์ แปลว่า
ดอกมณฑาเป็นของเทวดา
มาลินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือดอกไม้
มนชิดา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยใจ, ผู้ชนะใจตนเอง
มนณิชา แปลว่า
ใจบริสุทธิ์
เมปาลิน แปลว่า
ผู้คุ้มครองรักษามารดา
เมธิสา แปลว่า
เจ้าแห่งปราชญ์,จอมปราชญ์
มุกมณี แปลว่า
มุกและแก้ว, ไข่มุก
มาวินท์ แปลว่า
ผู้มาพบ
มณฑิรารัตน์ แปลว่า
เรือนหลวงที่มากด้วยคุณค่า,เรือนหลวงที่งดงาม,เรือนแก้ว
มนตรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วมณีที่งดงามมาก
มณฑิรา แปลว่า
เรือนหลวง
มัสลิน แปลว่า
ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง
มณีทราย แปลว่า
ทรายแก้ว
มนตรีพลฤทธิ์ แปลว่า
ผู้ใหญ่ที่มีกำลังอำนาจพิเศษ
มนปริยา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักดุจดวงใจ
มาวิน แปลว่า
[มาวินท์]
มุกดาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งมุก
มะลิวัลย์ แปลว่า
มะลิแบบเถาเลื้อย
มยุรา แปลว่า
นกยูง
มัฏฐหทัย แปลว่า
มนต์ณัฐ แปลว่า
มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มธินา แปลว่า
ทำให้ดีใจ น่ารัก
มันดาลา แปลว่า
ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้ง
มงคลชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ดีงาม
มัทนา แปลว่า
คำสดุดี
มาลัยวรรณ แปลว่า
ผิวเหมือนพวงดอกไม้
เมขลา แปลว่า
ชื่อนางเทพธิดาประจําสมุทร
เมธาวี แปลว่า
ผู้มีปัญญา
มาสนอง แปลว่า
มาเพื่อรับคำสั่ง
มารอง แปลว่า
มารับ
มกรธวัช แปลว่า
ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ
มณฑมาฑ แปลว่า
ศาลา, พลับพลา
เมธยา แปลว่า
เข็มแข็ง
มนธิรา แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
มันทนา แปลว่า
สดุดี
มินณดา แปลว่า
มัชยา แปลว่า
เมธสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์
มณีพัตร แปลว่า
แก้วมณีและผ้า,ผู้ประดับด้วยแก้วมณี
มนทิรา แปลว่า
เรือนหลวง
มณฑณัช แปลว่า
ผู้มีความรู้ประดับตน
มิ่งมงคล แปลว่า
สิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่
เมธัส แปลว่า
ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
มลธิรา แปลว่า
[มนธิรา]
มัณธนี แปลว่า
มัทธณาวีร์ แปลว่า
มณินทร แปลว่า
เจ้าแห่งแก้วมีค่า
มานิต แปลว่า
ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง
มลผกา แปลว่า
ดอกไม้ที่มัวหมอง(ไม่แนะนำให้นำมาตั้งชื่อ)
มารุต แปลว่า
ลม เกี่ยวแก่ลม เนื่องจากลม
มนกร แปลว่า
ใจและมือ
มุจรินทร์ แปลว่า
มนภัทรา แปลว่า
ใจอันประเสริฐ
มานี แปลว่า
ผู้มีความพยายาม
มนีภรณ์ แปลว่า
[มุนีภรณ์]
มณีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแก้วมณี
มณฑกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่น่าลุ่มหลง
มาริน แปลว่า
สิ่งขัดขวาง
เมืองทรัพย์ แปลว่า
ประเทศแห่งทรัพย์สมบัติ
มิ่งกมล แปลว่า
เป็นที่รักดุจดวงใจ
มารีอา แปลว่า
มาโกโตะ แปลว่า
มังกร แปลว่า
สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศีที่ ๙ ในจักรราศี
เหมือนฝัน แปลว่า
ดุจดั่งฝัน
มาศถิรดา แปลว่า
ความมั่นคงสถาพรดุจทองคำ
มน แปลว่า
ใจ
มลศิณี แปลว่า
มงคลโรจ แปลว่า
เหตุที่นํามาซึ่งความเจริญอันรุ่งเรือง
มัทนโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระกามเทพ
มนโชติ แปลว่า
ดวงใจที่รุ่งเรือง
มณยารัตน์ แปลว่า
มยุรี แปลว่า
นกยูงตัวเมีย
มุตตา แปลว่า
ไข่มุก
มานพโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของหนุ่มน้อย,หนุ่มน้อยที่มีความรุ่งเรือง
เมฆดาหวัน แปลว่า
มัญชุธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความไพเราะ
มิรา แปลว่า
ขอบเขตทะเลมหาสมุทร,อุดมสมบูรณ์(ภาษากรีก)
มรัชศิยา แปลว่า
มินทิรา แปลว่า
มนศิกาญจน์ แปลว่า
ไมรดา แปลว่า
มญชุ์ปริยา แปลว่า
งามด้วยความรัก
มนัสพร แปลว่า
ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มัลลิณี แปลว่า
มะลิดา แปลว่า
มีมะลิจำนวนมาก
มโนเชาว์ แปลว่า
คิดเร็ว
มนัญ แปลว่า
ผู้รู้ใจ
มนัญญา แปลว่า
ผู้รู้ใจ
มนต์นภา แปลว่า
มนต์สวรรค์
เมนกา แปลว่า
ชื่อนางอัปสรนางหนึ่ง
เมคิน แปลว่า
เมริณี แปลว่า
มูลเลิศ แปลว่า
ความเป็นเลิศทั้งมวล
มาศวาจา แปลว่า
คำพูดที่มีค่าดุจทอง
มิญช์ณณิชา แปลว่า
ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
มะนาวหวาน แปลว่า
มะนาวพันธู์หนึ่งมีรสหวาน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี