");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5301-5400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภูเบศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภณิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการกล่าว
ภัทรญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ภาวิดา แปลว่า
ผู้มีใจผ่องแผ้ว,มีความเป็นจริง
ภูเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ของแผ่นดิน
ภีมพัชช์ แปลว่า
ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
ภาณุมาศ แปลว่า
พระอาทิตย์
ภาณุวัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ภัทราพร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ภัทราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐ
ภัศรา แปลว่า
ศรที่มีแสงสว่าง
ภัสริตา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
ภัณฑิลา แปลว่า
มีลาภและความสุข
ภวมัย แปลว่า
พระอิศวร, ผู้สำเร็จหรือเป็นใหญ่ในแผ่นดิน หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ภัทรานิษฐ์ แปลว่า
จุดมุ่งหมายอันประเสริฐ
ภคพน แปลว่า
ป่าไม้แห่งโชค
ภาริษา แปลว่า
[ภริศา]
ภูผา แปลว่า
ภูเขา
ภัคภูมิ แปลว่า
แผ่นดินแห่งโชค
ภคิน แปลว่า
ผู้มีโชค
ภัควลัญชน์ แปลว่า
ผู้อาศัยโชคดี
ภัณฑิรา แปลว่า
มีลาภ มีความสุข
ภูมิภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูชนะ แปลว่า
ผู้ชนะในแผ่นดิน
ภูวรินทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภรัณยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและอุปถัมภ์
ภูวณัฎฐ์ แปลว่า
ปราชญ์ของแผ่นดิน
ภัททพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
ภควดี แปลว่า
ใช้เป็นคำเรียก สตรีที่เคารพ
ภันทิลา แปลว่า
มีลาภและมีความสุข
ภัทรณิดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ภิญญาพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอยู่ในกรอบ
ภัคจีรา แปลว่า
ผู้คงอยู่ด้วยโชค
ภัคพร แปลว่า
ประเสริฐและมีความเจริญงอกงาม
ภษิต แปลว่า
ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
ภัสภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ภัทรสราดา แปลว่า
ศรที่ประเสริฐ
ภัทรพล แปลว่า
กำลังอันประเสริฐ
ภัควิรุฬห์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามในโชคดี
ภูรัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสมบัติในแผ่นดิน
ภรณีนิภา แปลว่า
ผู้ที่เท่าเทียมกันในการค้ำจุน
ภัทรฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษที่ประเสริฐ
ภูกิจ แปลว่า
งานแผ่นดิน, งานราชการ
ภูมิ์ภาวินี แปลว่า
หญิงที่มีความเจริญในแผ่นดิน
ภูริทัต แปลว่า
ผู้ให้ต่อแผ่นดิน
ภริตา แปลว่า
ได้รับการเลี้ยงดู
ภพภูมิ แปลว่า
ภาชวิน แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นแสงสว่าง,ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นแสงสว่าง
ภัสสรณ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นที่พึ่ง
ภูรินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภัควลัญช แปลว่า
เครื่องหมายแห่งโชค
ภัควัญชญ์ แปลว่า
ผู้นอบน้อมต่อความรู้
ภูมิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภควัต แปลว่า
ความประพฤติที่ทำให้เกิดโชค
ภัครนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่มีความรุ่งเรืองมาก
ภูมิระพี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน
ภรัณภัสร์ แปลว่า
[ภรัณย์ภัสร์]
ภรัณภัทร์ แปลว่า
[ภรัณย์ภัทร์]
ภคภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยโชค
ภัสชล แปลว่า
น้ำที่มีแสงสว่าง
ภัทที แปลว่า
ความเจริญ
ภรกมล แปลว่า
ดวงใจที่ค้ำจุน
ภัททิยา แปลว่า
มีความเจริญ
ภัคณัชฐ์นันท์ แปลว่า
ยินดีในการเกิดมามั่นคงในความรู้และโชค
ภัทรเดช แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
ภัทพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
ภูธนวัสส์ แปลว่า
ฝนที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน
ภูริต แปลว่า
แผ่นดิน
ภควรรณ แปลว่า
ผู้มีโชค
ภูวนัตถ์ แปลว่า
ประโยชน์ของแผ่นดิน
ภูธกานต์ แปลว่า
แผ่นดินของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ภัททรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
ภัชราภรณ์ แปลว่า
[พัชราภรณ์]
ภูมินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภรดา แปลว่า
การค้ำจุน
ภากรณ์ แปลว่า
การกระทำซึ่งแสงสว่าง, พระอาทิตย์
ภชรดา แปลว่า
ความยินดีที่จำแนกแล้ว
ภลดา แปลว่า
รัศมีที่เป็นสาย,ลำแสง
ภาวศุทธิ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์
ภูวสิน แปลว่า
เงินแผ่นดิน
ภัทธิมา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ภัสราภรณ์ แปลว่า
รัศมีของเครื่องประดับ
ภูทัย แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อในแผ่นดิน
ภรณ์พรหม แปลว่า
พรหมที่ค้ำจุน
ภัทรกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
ภวัต แปลว่า
ผู้เจริญ
ภัททิ์เพ็ญศรี แปลว่า
สิ่งประเสริฐที่งดงามบริบูรณ์
ภณินทร์รัตน์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคำพูดที่มีค่ายิ่ง
ภัทรีวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ, ผิวพรรณงดงามยิ่ง
ภครวรกร แปลว่า
ผู้สร้างโชคอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี