");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5201-5300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรประภาพรรณ แปลว่า
แสงสว่างที่ดีงามออกที่ออกจากกาย
พรรณี แปลว่า
ผู้มีผิวงาม
พัชรีรัตน์ แปลว่า
แก้วที่เป็นเพชร
เพ็ญณีติ์ แปลว่า
[เพ็ญนีติ์]
พรรษา แปลว่า
ฝน,ฤดูฝน,ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน
ไพโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรือง, สุกใส
พัสตร์รดา แปลว่า
ผ้าที่งดงาม
พิมพร แปลว่า
แม่แบบที่ดี
พิมพ์พร แปลว่า
แม่แบบที่ดี
พรรทิพภา แปลว่า
ผุดผ่องดั่งทองคำ
พงศ์สวัสดิ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พนิตาพร แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พลอยณชา แปลว่า
พลอยของผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
พรชนก แปลว่า
พรของผู้ให้กำเนิด,พรจากบิดา
พลอยลดา แปลว่า
เชื้อสายแห่งพลอย
ไพสิฐ แปลว่า
ประเสริฐ วิเศษ
พัลลพ แปลว่า
[พัลลภ]
พร้อมพงษ์ แปลว่า
ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
พุฒิพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญงอกงาม
พัลลภ แปลว่า
คนสนิท คนโปรด
พิริยะ แปลว่า
คนกล้า,นักรบผู้กล้า,ผู้กล้า
พิทยาภรณ์ แปลว่า
หญิงสวยงามด้วยความรู้
พิมพ์ชนก แปลว่า
เหมือนบิดา,ผู้ที่มีบิดาเป็นแบบอย่าง
พิมพ์วรีย์ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐและน่าปรารถนา
พิมพ์วรี แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐ
พิชชา แปลว่า
มีความรู้
ภานุเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
พรพิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
ภูธนา แปลว่า
ทรัพย์ของแผ่นดิน
เพชรกะรัต แปลว่า
หน่วยน้ำหนักของเพชร
ภาณิชสร แปลว่า
แสงสว่างของศรที่บริสุทธิ์
ภัทรนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
พาเพชร แปลว่า
ผู้ที่พกพาเพชร
ภากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง พระอาทิตย์
เพชรศิริ แปลว่า
งดงามดุจเพชร
ภโรจ แปลว่า
แสงสว่าง
พรพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญงอกงามที่เป็นเลิศ
ภัทรกมล แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ, ใจประเสริฐ
พิมพ์ปวีณ์ แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีปัญญา
พัชรพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
ภคณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่ประสบโชคดี
พรรณภัทร แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
ภคพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
พรพรหม แปลว่า
พรจากพระพรหม
ภัทรชนน แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
พงษ์ศักดิ์ แปลว่า
ตระกูลของผู้มีอำนาจ
พิพัฒนาพร แปลว่า
ความเจริญที่ประเสริฐ
พลอยชมพู แปลว่า
พลอยสีชมพู
พลอยนภัส แปลว่า
พลอยจากฟ้า พลอยจากสวรรค์
พนิดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
พิพัชร แปลว่า
เพชรวิเศษ
พลชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะด้วยกำลัง
พัฒนพล แปลว่า
กำลังแห่งความเจริญ
พุดน้ำบุศย์ แปลว่า
เป็นดอกพุดชนิดหนึ่ง
พรหมพิริยะ แปลว่า
มีความเพียรดุจพรหม
พรหมภวิศ แปลว่า
พรหมที่เป็นใหญ่เหนือโลก
พิชชาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
พสิษฐ์ แปลว่า
เป็นเลิศ, ดีที่สุด
พัฒน์ธนาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งทรัพย์ที่เจริญงอกงาม
พงศ์ณวัฒน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ที่มีความเจริญงอกงามในความรู้
พงศ์อานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูล
พรอานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
พลอานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในพละกำลัง
พงอนันต์ แปลว่า
ป่าไม้ที่กว้างใหญ่
พงศธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล
พิชญาวี แปลว่า
นักปราชญ์
พันธนันท์ แปลว่า
ยินดีในความผูกพัน
พลเทพ แปลว่า
กำลังของเทวดา
แพงตา แปลว่า
ดวงตาอันเป็นที่รัก,รักมากเหมือนดวงตา
พิชญ์ชญิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้เหมือนนักปราชญ์
พิมพ์รดา แปลว่า
ความยินดีที่เป็นแบบอย่าง,แบบอย่างที่น่ายินดี
พิมพ์วิภาวรรณ แปลว่า
ผู้มีิผิวพรรณงามและผ่องใส
เพ็ญสิตางศุ์ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพิสุทธ์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์
พริมาภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
พิชญภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของนักปราชญ์
พงชัย แปลว่า
ป่าแห่งชัยชนะ
เพชรเกษภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนเพชรที่สูงสุด
พิพัฒน์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
เพลงขวัญ แปลว่า
เพลงที่รัก
พรรณพิลาศ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
พงศพัศ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
พิชิตพล แปลว่า
กำลังที่ทำให้เกิดชัยชนะ
พลอยกาญจน์ แปลว่า
พลอยและทองคำ , พลอยจากจังหวัดกาญจนบุรี
พัชรียา แปลว่า
พระอินทร์
ไพลิน แปลว่า
พลอยสีน้ำเงิน
พลกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในพละกำลัง
พิมพ์พิชญ์ชา แปลว่า
แบบอย่างของผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
พงศ์ภัค แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
พลอยณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงามดุจพลอย
พัฐนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสามารถ
พุทธิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้แจ้ง
พัชรชวัล แปลว่า
เพชรที่งดงาม, งดงามดุจเพชร
พิมพ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นแบบอย่าง
พรวรรณี แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
พรพิมล แปลว่า
ผู้มีความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
พัชรา แปลว่า
เพชร
พิชญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นนักปราชญ์, ลูกสาวของนักปราชญ์
พชรพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดุจเพชร, วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
พิมพ์กานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างที่ดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี