");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5001-5100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัณฑิตา แปลว่า
บัณฑิต
ปวนากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
ปุณยาพร แปลว่า
ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปิยะราษฎร์ แปลว่า
เป็นที่รักของราษฎร
ปภพคริษฐ์ แปลว่า
ผู้นำที่น่าเคารพยิ่ง
ปภพ แปลว่า
ผู้นำ ต้นเหตุ
ปรีชา แปลว่า
ความรอบรู้, ความรอบคอบ, ความหยั่งรู้, ความกำหนดรู้
ปิยมน แปลว่า
เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปทิตตา แปลว่า
รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปริยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปิยธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
เปรมณิดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่ทำให้เกิดมีความสุข
ปวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปราณัฐน์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในชีวิต
ปัฐมาวดี แปลว่า
เป็นที่หนึ่ง
ปกรณ์รดา แปลว่า
ผู้มีความสุขจากตำรา
ปนิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการสรรเสริญ
เปรมยุดา แปลว่า
ผู้ประกอบขึ้นจากความรัก
ปรัชญ์รวี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ปัณณภัทร แปลว่า
ตำราที่ประเสริฐ
ปุญวัชร แปลว่า
มีบุญพระดุจเพชร
ปัณณวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยหนังสือ
ปัญญาโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรู้
ปิยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรัก
ปวันพัสตร์ แปลว่า
ผ้าที่บริสุทธิ์, ผ้าขาว
ปัฐมาวรรณ แปลว่า
ต้นตระกูล
ปภัชญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ปรีดา แปลว่า
ยินดี, อิ่มใจ
ปัญจพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ, พร ๕ ประการ
ปุณญพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ที่บริบูรณ์
ปรพัชร แปลว่า
เพชรอื่น ๆ
ปราโมทย์ แปลว่า
ความบันเทิงใจ
ปราณีดา แปลว่า
ผู้มีชีวิต
ปิ่นทิพย์ แปลว่า
ปิ่นของเทวดา
ปภัสราเมธี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ปภัสสร แปลว่า
แสงสว่าง
ปัณณวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากตำรา
เปรมวิชช์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความสุข
ปรานปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ปัทมาวดี แปลว่า
มีบัว
ปณิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการสรรเสริญ,ผู้มีปัญญา
เปรมณพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข
ปิยวิทย์ แปลว่า
ผู้รักวิชาความรู้
ปิยะวรรณ แปลว่า
ผู้รักวงศ์ตระกูล
ปิ่นเพชร แปลว่า
ปิ่นที่ทำด้วยเพชร
ปุญณภัค แปลว่า
โชคที่เกิดจากความรู้และความดี
ปรางค์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของเจดีย์
ปวันรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ปัณณพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เกิดจากตำรา(ความรู้)
ประเทือง แปลว่า
ทำให้รุ่งเรืองขึ้น
ประภาวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐในแสงสว่าง
ปิยณัฐพศุตม์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
ปริณพัฐ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
ปริสา แปลว่า
เหล่า
ปภาณิน แปลว่า
ผู้ที่พูดเก่ง, ผู้ที่จำเก่ง
ปริณรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้รอบ
ปริณดา แปลว่า
เจริญเต็มที่
ปิยพัชร แปลว่า
เพชรที่เป็นที่รัก
ปวิชญา แปลว่า
นักปราชญ์
ปวัณวัฒน์ แปลว่า
[ปวันวัฒน์]
ปิยะพล แปลว่า
กำลังอันเป็นที่รัก
ปูรณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้ที่บริบูรณ์และมั่นคง
ปิยเดชน์ แปลว่า
ลูกศรอันเป็นที่รัก
ปัณฑ์ชนิต แปลว่า
ให้เกิดปัญญา
ปิย์วรา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ปารีณมัย แปลว่า
ผู้ทำสำเร็จแล้ว,ผู้ถึงฝั่งแล้ว
ประวิช แปลว่า
มีความรู้ยิ่ง
ปริญภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการรู้รอบ
ปานฉัตร แปลว่า
ผู้เป็นดั่งร่มเงา
ปกรณ์ แปลว่า
หนังสือ
ปิยะนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นที่รัก
ปฏิภาณ แปลว่า
เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย
ปรีดารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ทำให้เกิดความยินดี
ปานศิกานต์ แปลว่า
เหมือนทำให้คนรักพอใจ
ปราณปริยา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งชีวิต
ปิติธาดา แปลว่า
ผู้สร้างความปิติยินดี
ปาณบดี แปลว่า
เจ้าชีวิต
ประพฤทธิ์ แปลว่า
เจริญ โต ใหญ่ รุ่งเรือง งอกงาม
ประคุณ แปลว่า
ผู้มากด้วยความดี
ปรวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอื่น ๆ
ปราณปรียา แปลว่า
ผู้ที่รักชีวิต
ประพิมพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม, วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่างที่ดี, วงศ์ตระกูลที่มีผิวพรรณงาม
ปถมัง แปลว่า
วิธีทําผงด้วยเวทมนตร์คาถาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์, ชื่อผงในการสร้างพระเครื่องชนิดหนึ่งผงชนิดนี้สร้างโดยการเขีียนอักขระเลขยันต์ลงบนกระดานชนวนแล้วทำการลบและนำผงจากการลบนั้นมาสร้างพระเครื่องเรียกว่าผงปัถมัง
ปุณชรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ประวีณา แปลว่า
ผู้มีปัญญา,ผู้มีความฉลาด
ปัณยวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่ใช้ปัญญา
ปาณิศา แปลว่า
เจ้าชีวิต
ปฤษณา แปลว่า
คำถาม-ข้อสงสัย
ปิยรัตน์ แปลว่า
เป็นที่รักดุจแก้วมณี
ปาริฉัตร แปลว่า
ดอกทองหลาง,ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
ปุญญรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งบุญ
ปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
ปนิดา แปลว่า
ยกย่อง,สรรเสริญ
ปุณณ์ศิลป์ แปลว่า
มีศิลป์บริบูรณ์
ปัณณทัต แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ประพาส แปลว่า
ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน ไปเที่ยว
ปกรณ์นิสิทธิ์ แปลว่า
หนังสือที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ->[ปกรณ์นิสิต]
ปุญณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้และความดี
ปาลีรัฐ แปลว่า
ผู้ปกป้องประเทศ
ประสิทธิพร แปลว่า
ทำให้เกิดความสำเร็จ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี