");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4901-5000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
บัวผา แปลว่า
บรรลือฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจที่มีชื่อเสียง
บุญวศัลย์ศยา แปลว่า
อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศกเพราะความดี
บุญเพ็ญ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดี
บัวผิน แปลว่า
บัวหิน
บุญญาธิการ แปลว่า
บุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่ง
บุญชวนะ แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญาในการทำความดี
บัวลม แปลว่า
บุณย์ณดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีบุญ
บารมี แปลว่า
คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
บารเมษฐ์ แปลว่า
ฐานะสูงสุด
เบญจพรรณ แปลว่า
ห้าสี, ห้าชนิด
บุษรินทร์ แปลว่า
เบญจมาส แปลว่า
เดือนห้า
บุษยพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว
บุญญารัตน์ แปลว่า
ความดีอันมีค่าเปรียบได้กับแก้วมณี
บัวทอง แปลว่า
ดอกบัวทองคำ, ดอกบัวที่งดงามดุจทองคำ
บัลลังก์ แปลว่า
แท่น
บดินทรเดชา แปลว่า
อำนาจแห่งพระเจ้าแผ่นดิน
บุญเกื้อ แปลว่า
ความดีที่คอยหนุน
เบญญาภัค แปลว่า
ฉลาดและโชคดี
เบญญทิพย์ แปลว่า
ฉลาดดั่งมาจากสวรรค์
บุญภัทรสรณ์ แปลว่า
ความดีความเจรืญอันเป็นที่พึ่ง
บุญวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีบุญ
บานเย็น แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
เบญจมา แปลว่า
ครบ ๕ ที่ ๕
เบญจวีณ์ แปลว่า
พิณทั้ง ๕
บัณยดา แปลว่า
ความมีค่าควรแก่การสรรเสริญ
บารเมฐ แปลว่า
ฐานะสูงสุด
บัวลอย แปลว่า
ชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง
บรรจง แปลว่า
ตั้งใจทํา
บุณณดา แปลว่า
เต็มบริบูรณ์
เบญจภัทร แปลว่า
ความเจริญ ๕ ประการ
บุริมนาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุญสุตา แปลว่า
บุตรสาวผู้มีบุญ
บุญเยี่ยม แปลว่า
บุญอันเป็นเลิศ
บุษราคัม แปลว่า
พลอยสีเหลือง
บังอร แปลว่า
นางงาม
บุษยสิริ แปลว่า
ผู้งดงามดุจดอกบัว
บรรยิน แปลว่า
บังเอิญ แปลว่า
ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
บุญญาพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยความดี
บุญเขต แปลว่า
เนื้อนาบุญ
บวรกานต์ แปลว่า
ประเสริฐและน่ารัก
บุษกร แปลว่า
ดอกบัวสีนํ้าเงิน, บัว
บุญธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีบุญ
บรรยวัสถ์ แปลว่า
มั่นคงไม่หวั่นไหว
บัณฑิตา แปลว่า
บัณฑิต
บุษรากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งพลอยสีเหลือง
บำเหน็จ แปลว่า
รางวัล ค่าเหนื่อย ค่าความชอบเป็นพิเศษ
บุญยืน แปลว่า
การตั้งอยู่ในความดี
บรรพต แปลว่า
ภูเขา
บุญญภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งบุญ
บรรจบ แปลว่า
ครบ,จดกัน,สมทบ
บวรวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
บัณฑิตวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของคนดี
บำรุงกร แปลว่า
ต้นเหตุแห่งความเจริญ
บวรวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอันประเสริฐ
เบญชญา แปลว่า
นักปราชญ์ ผู้มีความรู้และฉลาด
บุญญาศรี แปลว่า
ความดีอันเป็นมงคล
บุญช่วย แปลว่า
ความดีที่ช่วยเหลือ
บุญหลง แปลว่า
ความดีที่น่าหลงไหล
บรรณสรณ์ แปลว่า
มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง
บุลากร แปลว่า
บ่อเกิดอันไพศาล,ขุมทรัพย์มหาศาล
บงกชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
บุญธาดา แปลว่า
ผู้มีบุญ
บุปผาพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวดุจดอกไม้
บุปผา แปลว่า
ดอกไม้
บัวแก้ว แปลว่า
เป็นตราประจำกระทรวงการต่างประเทศในอดีต
บุศรารินทร์ แปลว่า
บุปผาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวดุจดอกไม้
เบญจรงค์ แปลว่า
ห้าสี,เครื่องลายครามของไทยในสมัยสุโขทัย
บุญรัก แปลว่า
รักในความดี
เบญจณัฐฏ์ แปลว่า
ปราชญ์ทั้ง ๕
บุรากร แปลว่า
ผู้สร้างเมือง
บุญล่อง แปลว่า
บัณทัต แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์สิน
บุญสวน แปลว่า
สวนแห่งความดี
บุญญิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความดี
บุญญฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษแห่งบุญ
บริบูรณ์ แปลว่า
ครบถ้วน เต็มที่ เต็มเปี่ยม
บุญชู แปลว่า
เชิดชูความดี
บุญมี แปลว่า
มีความดี
บุษรา แปลว่า
พลอยสีเหลือง
บุญจอง แปลว่า
จองความดี
บำรุง แปลว่า
ทําให้งอกงาม ทําให้เจริญ
บุพรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีในอดีต
เบญจมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับทั้ง ๕ ประการ
บุญทิวา แปลว่า
วันดี วันแห่งความดี
เบญจณิกา แปลว่า
ความรู้ ๕ ประการ
บุญญารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งบุญ
บุญทวึ แปลว่า
ความดีที่เพิ่มขึ้น
บวรนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
บัวทิพย์ แปลว่า
บัวสวรรค์
บุญจง แปลว่า
ทำความดีอย่างตั้งใจ
บุญเฮือง แปลว่า
ความดีที่รุ่งเรือง
บุญรัตน์ แปลว่า
ความดีที่มีคุณค่า
บุญสุภา แปลว่า
ความเจริญงอกงามที่เกิดจากความดี
บรรณวัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่เจริญงอกงามด้วยหนังสือ
เบญญา แปลว่า
ปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี