");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 401-500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เจ้าพระยา แปลว่า
บรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่ในอดีต สูงกว่าพระยา ต่ำกว่าสมเด็จเจ้าพระยา
จันทร์จิรา แปลว่า
งามเสมอ งามตลอดกาล
จักรพงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จุฑาทิพย์ แปลว่า
จุกที่งดงามมาก
จักรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จามจุรี แปลว่า
ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
จิรปาณ แปลว่า
ประดุจลมหายใจ
เจนณรงค์ แปลว่า
เชี่ยวชาญในการรบ
จันทรัสม์ แปลว่า
เสมอจันทร์, เดือน
จันทกร แปลว่า
แสงจันทร์
จริยา แปลว่า
ความประพฤติ, กิริยาที่ควรทำ
จิดาภา แปลว่า
รัศมีอันสะสมไว้แล้ว, รุ่งเรืองมาก
จรรยา แปลว่า
ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ
จุไรทิพย์ แปลว่า
จุกหรือผมของเทวดา
จีระพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
จิรภา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จรัญ แปลว่า
เดิน
จีระเดช แปลว่า
มีอำนาจตลอดกาล
จีรวรรณ แปลว่า
ผู้สวยนาน
จุฑามาศ แปลว่า
ปิ่นทอง, เครื่องประดับจุก
จุฑา แปลว่า
จุก โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ
จุไรรัตน์ แปลว่า
มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จตุทิพย์ แปลว่า
เทพทั้ง ๔
จิรมณฑา แปลว่า
ประดับด้วยความยั่งยืน
จิตรพัสตร์ แปลว่า
เสือดาว
จิตลดา แปลว่า
จิตใจงาม
จิรสุดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีอายุยืน
เจริญวิทย์ แปลว่า
เจริญด้วยความรู้
จิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ยั่งยืน
จงกลนี แปลว่า
บัวชนิดหนึ่งมีเกสรซ้อนหลายชั้น แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อกัน ๓ ดอกบ้าง ๔ ดอกบ้าง
จรรยาพร แปลว่า
การมีความประพฤติดี
จันทกานต์ แปลว่า
งามดังพระจันทร์, พระจันทร์อันเป็นที่รัก
จิรัชญา แปลว่า
ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
เจนิภา แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
จิณห์นิภา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความรุ่งเรือง, เครื่องหมายแห่งความงดงาม
จุฑาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับจุก
จตุพล แปลว่า
กองทัพทั้งสี่,กำลังทั้งสี่
จิตติกร แปลว่า
บ่อเกิดของความคิด, บ่อเกิดของสติปัญญา
จิณณ์ณิชา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความบริสุทธิ์
จรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จิระนันท์ แปลว่า
มีผู้ชื่นชมยินดีอันยืนนาน
จันทร์แรม แปลว่า
พระจันทร์ข้างแรม
จักรีวรรณ แปลว่า
ตระกูลพระราม
จิราพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐอันยังยืน
จักริน แปลว่า
ผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์ ต่อมาหมายถึง พระราชาตามคติความเชื่อของไทยที่ถือว่าเป็นพระนารายณ์อวตาร
จิตพัฒน์ แปลว่า
ใจประเสริฐ จิตที่เจริญแล้ว
จิตรานุช แปลว่า
หญิงสาวผู้งดงาม
จรรยวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญทางความประพฤติดี
จิรพร แปลว่า
พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จิราธาร แปลว่า
สายน้ำที่คงอยู่ตลอดไป
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี