");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4801-4900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นรมน แปลว่า
ใจคน
นิษฐ์ชภัค แปลว่า
โชคที่เกิดจากความสำเร็จ
นิษฐ์สินี แปลว่า
หญิงที่ประสบความสำเร็จ
นาถตะวัน แปลว่า
ดวงอาทิตย์อันเป็นที่พึ่ง
นิกร แปลว่า
หมู่, พวก
นิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนิรันดร์
นันท์ณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี,ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
นภาดา แปลว่า
ท้องฟ้า
นิรมล แปลว่า
ไม่มัวหมอง
นิชาภา แปลว่า
รัศมีแห่งตน
นภสรนนท แปลว่า
ผู้ยินดีในการเคลื่อนไปบนฟ้า
นพมาส แปลว่า
เดือน ๙
นวภัทร์ แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๙ ประการ
นันทิยา แปลว่า
ผู้มีความสุขความยินดี
นิสาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐยามค่ำคืน
นันทภัทร แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
นฤพนธ์ แปลว่า
คนผู้ผูกพัน
นันทภัท แปลว่า
สิ่งประเสริฐที่น่ายินดี
นาตยา แปลว่า
ผู้รู้วิธีการฟ้อนรำ
นาบุญ แปลว่า
บุคคลที่เหมาะแก่การทำบุญ
นงลักษณ์ แปลว่า
นางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี
น้ำทิพย์ แปลว่า
น้ำจากสวรรค์
นิรมิต แปลว่า
เนรมิต, บันดาล
นันทิชา แปลว่า
เกิดมาเพื่อความสุขความยินดี
นันทิดา แปลว่า
ผู้มีความยินดี
นันทิตา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความสุข ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
นันทวัน แปลว่า
วันที่มีความสุข, ชื่อสวนของพระอินทร์ ๑ ใน ๔ แห่ง
นิธิประพนธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยขุมทรัพย์
นนทพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความยินดี
นนทพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในความสุข
นทพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยสายน้ำ
นิดานุช แปลว่า
น้องที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
นรกมล แปลว่า
ใจคน
นริศชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่, ชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
นิสิต แปลว่า
นักศึกษา
นิธินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
นภัสรพี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่อยู่บนฟ้า
นภัสนันทน์ แปลว่า
ผู้มีความสุขบนท้องฟ้า, นก
นภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในท้องฟ้า
นพกนก แปลว่า
ทองเนื้อเก้า
นวลจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์สีขาวสะอาด ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
นันทพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบและน่ายินดียิ่ง
นิชนันท์ แปลว่า
ความยินดีแห่งตน
นรินทร์โชติ แปลว่า
พระราชาผู้รุ่งเรือง
นัธทวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันมั่นคง
นาฏยา แปลว่า
สาวงาม
นนท์นริฐ แปลว่า
คนที่มีความมั่นคงด้วยความยินดี
นพรุจ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง ๙ ประการ
นฤภัค แปลว่า
คนผู้โชคดี
น้ำฝน แปลว่า
น้ำที่กลั่นจากก้อนเมฆและตกลงมา
นภัสกมลฉัตร แปลว่า
คนที่ใจกว้างและเป็นร่มเงา
นุชาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของน้องสาว
นพวรรณ แปลว่า
เก้าสี,ผิวพรรณผ่องใส
นภัสสรา แปลว่า
ศรสวรรค์
นลินรัตน์ แปลว่า
ดอกบัวแก้ว
นุจรีย์ แปลว่า
[นุชจรีย์]
นิศานาถ แปลว่า
ที่พึ่งยามค่ำคืน
เนตรอุษา แปลว่า
ดวงตายามเช้า
นิสากร แปลว่า
[นิศากร]
นรวิชญ์ แปลว่า
คนมีความรู้
นนทรี แปลว่า
ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง, ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง
นิรชา แปลว่า
ผู้ไม่เกิดอีกแล้ว, ผู้ปราศจากกิเลส, ผู้ที่นิพพาน
นิติกาญจน์ แปลว่า
ระเบียบแบบแผนที่งดงามดั่งทอง
นิษฐา แปลว่า
สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นภารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วสวรรค์
นันท แปลว่า
ความรัก, ความยินดี
นวลพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณขาวงาม
นวิยา แปลว่า
สาวเสมอ, สดชื่นเสมอ
น้ำหอม แปลว่า
นํ้าที่กลั่นจากเครื่องหอม นํ้าอบฝรั่ง ก็เรียก
นุกูล แปลว่า
[อนุกูล]
นลินญา แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์
นภัทร แปลว่า
ผู้ที่รู้ในสิ่งประเสริฐ
หนูศิลป์ แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อศิลป์
นราวดี แปลว่า
ผู้หญิง,คน
นารา แปลว่า
รัศมีรุ่งเรือง
นาวา แปลว่า
เรือ
นราธิป แปลว่า
พระราชา
นิชนันทน์ แปลว่า
ยินดีตลอดกาล
นิชธิมา แปลว่า
มีปัญญาตลอดกาล
นริทธิ์ แปลว่า
คนที่ประสบความสำเร็จ
นันทกานต์ แปลว่า
ความรักอันน่ายินดี
นัทธมนต์ แปลว่า
หลงไหลและผูกพัน
นพมัลลี แปลว่า
มะลิซ้อน
นรินกรณ์ แปลว่า
ผู้สร้างคนดี
ชนาพร แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
นริส แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่
นันทัชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดความยินดี
นนทเลิศ แปลว่า
เป็นเลิศในความสุข
นภสุ แปลว่า
ดีดุจท้องฟ้า
นิธิทัศ แปลว่า
ขุมทรัพย์ทั้ง ๑๐ ประการ
นนทกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งใหม่,ผู้สร้างความยินดี
นิรวิทย์ แปลว่า
ไม่มีความรู้->[นรวิทย์]
นภชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดท้องฟ้า
นันทยา แปลว่า
ผู้ยินดีในความเอื้อเฟื้อ
นวนันท์ แปลว่า
ความยินดี ๙ ประการ
นุจรินทร์ แปลว่า
[นุชจรินทร์]
นันทพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี