");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4701-4800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธาริกา แปลว่า
ค้ำจุน
ธาราจันทร์ แปลว่า
สายน้ำแห่งพระจันทร์
ธเนศ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์, คนมั่งมี, ท้าวกุเวร
เธียรสิน แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์
ธัญญณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ธัญญภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความดี
ธัญญพัสตร์ แปลว่า
เครื่องนุ่งห่มอันประเสริฐ,ผู้แต่งกายดี
ธนพล แปลว่า
กำลังแห่งทรัพย์
ธรรมภณ แปลว่า
ผู้กล่าวในธรรม, ผู้กล่าวด้วยความดี
ธานิน แปลว่า
เมือง
ธัญวรัตน์ แปลว่า
[ธัญวรัตม์]
ธัญญิกา แปลว่า
สตรีที่มีความเจริญงอกงาม
ธึระยุทธ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
ธนัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ธัญญานันท์ แปลว่า
ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีรณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้มั่นคง
ธีรภัทร์ แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธัญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่เป็นมงคล
ธนา แปลว่า
ทรัพย์
ธารินี แปลว่า
หญิงสาวที่ทรงไว้
ธนัญกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ทำด้วยความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัญฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ธญา แปลว่า
[ธัญญา]
ธนภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งทรัพย์
ธนังรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในทรัพย์สิน
ธัญญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งโชค
ธีรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของนักปราชญ์
ธนภณ แปลว่า
ผู้มีถ้อยคำเป็นทรัพย์
ธนพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญงอกงามในทรัพย์
ธราทิพย์ แปลว่า
เทวดาที่ดูแลรักษา
ธนวรรณ แปลว่า
ชนชั้นผู้มีทรัพย์
ธนิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากทรัพย์
ธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธิดา แปลว่า
ลูกสาว
ธนชิต แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ธนันญ์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ของผู้มีทรัพย์
ธนบดี แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์, ผู้เป็นใหญ่เหนือทรัพย์
ธโนทัย แปลว่า
เริ่มต้นในทรัพย์,ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
ธีระวุฒิ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ธราธร แปลว่า
ผู้คุ้มครองป้องกัน,พระนารายณ์
ธรรศกร แปลว่า
ผู้สร้างความกล้าหาญ
ธนาพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้มีทรัพย์
ธีระภัทร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐดุจนักปราชญ์
ธนัช แปลว่า
เกิดจากทรัพย์, เกิดมาร่ำรวย
ธนวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
ธัญพิชชา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
ธัญญาพัช แปลว่า
กรอบที่มีความเจริญงอกงาม
ธัญกันต์ แปลว่า
ผู้มีโชคที่น่ารัก
ธีรกิจ แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
ธรรมเศรษฐี แปลว่า
ธรรมะของเศรษฐี
ธีรดา แปลว่า
นักปราชญ์
ธิดารัตน์ แปลว่า
ลูกแก้ว, ลูกที่ดี
ธัญญามาศ แปลว่า
ทองคำที่ประเสริฐ
ธนพรชัย แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์อันประเสริฐ
ธนเศรษฐ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธีรัตม์ แปลว่า
ยอดแห่งนักปราชญ์, จอมปราชญ์
ธรรม์ธเนศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์แห่งความดี
ธนาทิพย์ แปลว่า
ทรัพย์ของเทวดา
ธัญพน แปลว่า
ป่าไม้ที่เจริญงอกงาม
ธีรเมท แปลว่า
นักปราชญ์
ธีระยุทธ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
ธันยรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคดี
ธวัล แปลว่า
ขาว,บริสุทธิ์
ธนิษฐา แปลว่า
นักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
ธวัลพร แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
ธันยธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ธันวาทิตย์ แปลว่า
ธนูของพระอาทิตย์
ธัญธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีโชค
ธีรุตม์ แปลว่า
ยอดนักปราชญ์
ธีร์ปกรณ์ แปลว่า
หนังสือของนักปราชญ์
ธชญาทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้มีปัญญาเป็นธงชัย
ธัญญชล แปลว่า
สายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ธนัชพร แปลว่า
ความประเสริฐที่เกิดจากทรัพย์
ธันยธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธนิก แปลว่า
คนที่มีทรัพย์
ธัญญมาศ แปลว่า
ทองที่เป็นมงคล
ธนิสร แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ธีร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่มีค่ายิ่ง
ธรรมวุฒิ แปลว่า
ผู้รู้ธรรม
ธมณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่
ธีระเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
ธนบูลย์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
ธัญพรรษกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดสายฝนอันประเสริฐ
ธนัญญ์นภัสร แปลว่า
แสงของความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ธนิกานต์ แปลว่า
ผู้รักในทรัพย์สมบัติ
ธัญญพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธนะภัทร์ แปลว่า
ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธีระสุวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
ธิติมา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคง,ผู้มีปัญญา
ธีระศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ธารา แปลว่า
สายน้ำ, ทรงไว้
ธรณ์พศ แปลว่า
อำนาจที่ทรงไว้
ธนัญสรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์เป็นที่พึ่ง
ธัชธรรม์ แปลว่า
ธงแห่งความดีงาม
ธีรเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากนักปราชญ์
ธนาวดี แปลว่า
มีทรัพย์
ธีรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์
ธัชพล แปลว่า
กำลังแห่งธงชัย
ธานินทร์ แปลว่า
เจ้าเมือง, พระเจ้าแผ่นดิน
ธนะชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะในทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี