");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4601-4700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทิพย์นารา แปลว่า
น้ำทิพย์
ทัตชญา แปลว่า
ผู้ให้ชีวิต
ทองมี แปลว่า
มีทองคำ
เทวิกา แปลว่า
เทวดาผู้หญิง
ทยิดา แปลว่า
ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
ทวี แปลว่า
เพิ่มขึ้น
ทัชอร แปลว่า
หญิงที่เป็นผู้ให้
ทิฐินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความคิด
ทินกฤต์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จในการให้
ทัตตา แปลว่า
ผู้ให้
ทรัพย์สุวรรณ แปลว่า
ผู้มีทองเป็นทรัพย์
ทิวาทิพย์ แปลว่า
กลางวันบนสวรรค์
ทิพย์ภวัน แปลว่า
ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
ทรัพย์จุฑา แปลว่า
ทรัพย์ที่สูงสุด
ทิฐิกร แปลว่า
ผู้สร้างความคิดเห็น
ทัพพ์มงคล แปลว่า
ทรัพย์สมบัติที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทรัพย์สุนารี แปลว่า
ทรัพย์ของหญิงที่ดี
ทัณฑิมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งนกในป่าหิมพานต์ชนิดหนึ่ง
ทัชญาณิน แปลว่า
ผู้ให้ความรอบรู้
เทิดศักดิ์ แปลว่า
ยกย่องอำนาจ
เทียนตะวัน แปลว่า
เทียนพระอาทิตย์
ไทยสมุทร แปลว่า
ทะเลที่กว้างใหญ่
ทักษาปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่เกี่ยวกับทักษา
ทิพย์ชญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่เก่งกาจ
เทพประทาน แปลว่า
เทวดาให้
ทัดชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อการให้
ทรายนิมิต แปลว่า
ทรายที่เกิดจากเนรมิต
ไททัศน์ แปลว่า
ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่
ทัตเทพ แปลว่า
เทวดาผู้ให้
ทิพย์สุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดีเหมือนเทวดา
ทิพย์ธัญญา แปลว่า
เทวดาผู้เลี้ยงรักษา
ทิพย์สุดา แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา
แทนธวัช แปลว่า
ตอบแทนธงชัย
ทรัพย์ทองมี แปลว่า
ผู้ที่มีความร่ำรวย
เทพินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
ทัศนันท์ แปลว่า
ความยินดีสิบประการ
เทพทอง แปลว่า
เทวดาแห่งทอง
ทิพกฤตา แปลว่า
สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทับทิม แปลว่า
ชื่อรัตนะชนิดหนึ่งมีสีแดง,ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งเนื้อในมีสีแดง
ทิชากร แปลว่า
พวกนก, หมู่นก
เทพพร แปลว่า
ความปราถนาของเทวดา
เทวราช แปลว่า
ราชาของเทวดา
ทวิชา แปลว่า
ผู้เกิดสองหน ,นก,พราหมณ์
ทองสูรย์ แปลว่า
ทองพระอาทิตย์
ธัญณิชา แปลว่า
โชคอันบริสุทธิ์
ทองจันทร์ แปลว่า
ทองพระจันทร์
ทอแสง แปลว่า
ฉายแสงอ่อน ๆ ขึ้นมา
ทอฝัน แปลว่า
ผู้สานสายใยแห่งความหวัง
ทิฎฐิ แปลว่า
ความเห็น
ทองดา แปลว่า
ทองมาก
เทวา แปลว่า
เทวดา
ทิดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง
ทนุธรรม แปลว่า
รักษาความดี
เทพฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
เทอดพงษ์ แปลว่า
ยกย่องเชิดชูวงศ์สกุล
ทินพันธุ์ แปลว่า
พระอาทิตย์
ทศทิศ แปลว่า
ทด-สะ-ทิด
เทพวิสิทธิ์ แปลว่า
เทวดาแห่งความสำเร็จ
ทัดทยา แปลว่า
ตลอดเสมอกัน
ทิพย์สุคนธ์ แปลว่า
กลิ่นหอมของเทวดา
ทัตเทวา แปลว่า
เทวดาผู้ให้
ทศพน แปลว่า
ป่าทั้ง ๑๐
ทศภน แปลว่า
พูดหรือกล่าว ๑๐ ประการ
ทองศุกร์ แปลว่า
ทองคำและดาวศุกร์
ทิวารินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำทั้งสอง
ทักษ์ชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมามีความสามารถ
เทพชนะชัย แปลว่า
เทวดาผู้มีชัยชนะ
ทศธรรม แปลว่า
ธรรมสิบประการ
ทัศโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองสิบประการ
ทัศนกฤต แปลว่า
เห็นแล้ว
ทัศนโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความคิด
ทศนโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความคิด
ทศโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๑๐ ประการ
ทศภูมิโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของแผ่นดินทั้งสิบ
ทติยา แปลว่า
ผู้ให้
ทวีรัตน์ แปลว่า
การเพิ่มขึ้นของอัญมณี
ทรงศิริ แปลว่า
ผู้ที่มีความงดงาม,ผู้ที่เป็นมงคล
เทวฤทธิ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
ทิพย์ลัดดา แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
ทวีป แปลว่า
ส่วนใหญ่ของแผ่นดินในโลก
ทองเพชร แปลว่า
ทองและเพชร
ทศกัณฐ์ แปลว่า
ผู้มี ๑๐ คอ คือ ท้าวราพณะ
ทิมพิกา แปลว่า
[ฑิมพิกา]
ทวินันท์ แปลว่า
ยินดีมาก
ทิตมา แปลว่า
แสงจันทร์
ทินวัติ แปลว่า
ทมิตา แปลว่า
ผู้ข่มใจ
ทิพากร แปลว่า
พระอาทิตย์
เทวฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
แทนคุณ แปลว่า
การตอบแทนบุญคุณ
ทรรศชนก แปลว่า
คำอวยชัยของบิดา
ทิวานันท์ แปลว่า
กลางวันอันน่ายินดี
ทิพย์วดี แปลว่า
มีสวรรค์,ความความเป็นทิพย์
ทัศน์พล แปลว่า
พลังในการมอง
ทักษยา แปลว่า
ความฉลาด, ความสามารถ, ความซื่อ
ทานบุญ แปลว่า
การให้อันเป็นความดี, ความดีจากการให้
ทอขวัญ แปลว่า
ผู้สานสายใยแห่งมิ่งขวัญ
ทัศนัย แปลว่า
ความหมายทั้งสิบ
ทิวัตถ์ แปลว่า
มีความสำเร็จเป็นเลิศ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี