");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4501-4600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ตรีนาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งทั้ง ๓
ต้องใจ แปลว่า
ถูกใจ
โตบุตร แปลว่า
บุตรเป็นใหญ่
ตันติญา แปลว่า
ความรู้ที่มีแบบแผน
ตนัย แปลว่า
ลูกชาย
ตาณวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในการป้องกันภัย
ติณณกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการข้ามพ้นความทุกข์
ตรีวุธ แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
ตรินธารา แปลว่า
[ตฤณธารา]
ตัณติญา แปลว่า
[ตันติญา]
ตุลยา แปลว่า
ความยุติธรรม
ตันติพัฒน์ แปลว่า
เจริญอย่างมีแบบแผน
เตชิตา แปลว่า
ผู้ฉลาดหลักแหลม, ผู้มีปัญญา
เตชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ตุลชพล แปลว่า
เกิดกำลังแห่งความเป็นธรรม
ตวงทิพย์ แปลว่า
เอาของสวรรค์
ต่อพงษ์ แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
ตุลา แปลว่า
เดือนตุลาคม
ไตรวุฒิ แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
เตชทัต แปลว่า
ให้อำนาจ
ตีรนา แปลว่า
[ตีรณา]
ติณณภพ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นโลกแห่งความทุกข์แล้ว, ผู้บรรลุธรรมชั้นอรหันตผล
เตชสิทธิ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยอำนาจ
ตรีภพ แปลว่า
สามโลก, สามแผ่นดิน
ต้นตระกูล แปลว่า
บรรพบุรุษดั้งเดิม
ตัณติกร แปลว่า
[ตันติกร]
เตชินพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในชัยชนะ
ตีรกา แปลว่า
ตระการรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่งดงาม
ตระการตา แปลว่า
งดงาม,หรูหรา,เลิศ,หรู
ตาทิคุณ แปลว่า
[ทิตาคุณ]
ตาลสี แปลว่า
ต้นโตนดสี
ตาลศรี แปลว่า
ต้นโตนดที่งดงาม
ต้นสน แปลว่า
ต้นสน
ตรีสุคนธ์ แปลว่า
ของหอม ๓ ชนิด
ตวงสิทธิ์ แปลว่า
ทำให้ประสบความสำเร็จ
ตมิสา แปลว่า
พระจันทร์
ตวงทอง แปลว่า
ตวงทอง
ตรีรนันท์ แปลว่า
ตังกวน แปลว่า
ชื่อเขาลูกหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา
ตวิษา แปลว่า
รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
เต็มดวง แปลว่า
เต็มดวง
ต่าวฟาลี แปลว่า
เตชวิทย์ แปลว่า
อำนาจแห่งความรู้
ติณณภัทร์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
ต่อลาภ แปลว่า
สร้างสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝัน
ต้องชนะ แปลว่า
มุ่งหมายเพื่อชัยชนะ
ตนุวี แปลว่า
พัดโบกด้วยตนเอง
เตโชดม แปลว่า
มีเดชสูงสุด
ตุลวัต แปลว่า
ความประพฤติอันเที่ยงธรรม
ไตรภูมิ แปลว่า
สามโลก
ต้นข้าว แปลว่า
ต้นของข้าว
ตีรณา แปลว่า
ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
ตุรากร แปลว่า
ผู้ทรงความเร็ว,ผู้มั่งคั่ง
ตรีพิชญ์ชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์ทั้งสาม
ตันติมา แปลว่า
ผู้มีแบบแผนเหมือนดวงจันทร์
ไตรทศ แปลว่า
สามสิบ
ติณณ์ภัทร์ แปลว่า
ผู้เจริญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ตะวันรัตน์ แปลว่า
ดวงอาทิตย์ที่มีค่าดุจแก้ว
ติณณ์วรุต แปลว่า
[ติณณ์วรุตม์]
ตรียานุช แปลว่า
[ปรียานุช]
ไตรรัฐ แปลว่า
ประเทศทั้งสาม
ตองพล แปลว่า
ต้นฟ้า แปลว่า
ต้นฟ้า
ต้นรัก แปลว่า
ต้นรัก
ติมา แปลว่า
ไตรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจ ๓ ประการ
ติณณ์วรุตม์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
ต้องคุณ แปลว่า
มีพระคุณ
ตีเยาะห์ แปลว่า
เตชะธรรม แปลว่า
อำนาจแห่งความดี
ตุลทัชชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาให้ความยุติธรรม
ตรัยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะ ๓ ประการ
ตรวงทิพย์ แปลว่า
ตรีเบญจ แปลว่า
สามห้า
เตชินท์วิพัฒน์ แปลว่า
มีอำนาจและความเจริญยิ่ง
ตริษา แปลว่า
นสามารถร่างงามมหาสมุทร
ติณณพัฒน์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ตรียาภาณ์ แปลว่า
[ตรีญาภา]
ตรีญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ทั้ง ๓ ประการ
ตรีชฎา แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะทั้ง ๓
ต้องจิต แปลว่า
ถูกใจ
ตรีทศพล แปลว่า
มีกำลังสามสิบประการ
แตงโม แปลว่า
แตงชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่เนื้อในมีสีแดง แต่ปัจจุบันมีสีเพิ่มมากขึ้น เช่นสีเหลือง สีน้ำเงิน มีรสหวาน
ตฤณภัทร แปลว่า
หญ้าที่เจริญงอกงาม, หญ้าที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐเหมือนต้นหญ้า
เตือนจิตร แปลว่า
เตือนความงาม
ตันติกรณ์ แปลว่า
ทำตามแบบแผน
ตุลย์แมน แปลว่า
เทวดาผู้ทรงธรรม
ตระกานต์ แปลว่า
[ตระการ]
เตรียมจิต แปลว่า
เตรียมใจ
ตรีกาญจน์ แปลว่า
ทองทั้งสาม
ตาลทิพย์ แปลว่า
ต้นโตนดของเทวดา
ต้าเหวิน แปลว่า
ต้นหลิว แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ตฤณนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จดุจหญ้า
ตรัยบวรพจน์ แปลว่า
คำพูดอันประเสริฐ ๓ ประการ
ตรีลักษณ์ แปลว่า
สามชนิด
ตามน แปลว่า
ดวงตาและหัวใจ
ตระกาญจน์ตา แปลว่า
[ตระการตา]
ไตรชภัท แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี