");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45601-45700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐิกร แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล,ผู้สร้างความมั่นคง
วลัญช์อัปสร แปลว่า
เครื่องหมายของนางฟ้า
ชนนีพัทธ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยมารดา
อุบลพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรายงาม แปลว่า
ฟองอากาศที่งดงาม
จิรภาวรีย์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐตลอดกาล
ฝ้ายคำ แปลว่า
ชื่อหนึ่งของต้นสุพรรณิการ์
ภัทรพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งประเสริฐ
เสฏฐพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นเลิศ
กชชญาน์ แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์,ความรู้เรื่องบัว
ขวัญกุล แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญของวงศ์ตระกูล
อัมพสิริ แปลว่า
ผู้งดงามเหมือนมารดา
ณฐาพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับนักปราชญ์
เบ็ญจารัตน์ แปลว่า
แก้ว 5 ประการ
วงศ์วณิช แปลว่า
ผู้เกิดในตระกูลพ่อค้า,เชื้อสายของพ่อค้า
กันย์จีรา แปลว่า
สตรีผู้มีอายุยืนยาว
ปัณฑ์ลภัส แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
สรัญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม
อัมพรสิริ แปลว่า
งดงามเหมือนท้องฟ้า
คงกะพันธ์ แปลว่า
[คงกะพัน]
พยัคฆินทร แปลว่า
เสือที่เป็นจ่าฝูง
พันธ์ชนะ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
พันธ์ุชนะ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
วิศววิทย์ แปลว่า
ความรู้ทั้งปวง
ธารฐนสิริ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามอันมั่นคง
กิตติ์ธนาสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในทรัพย์และมีชื่อเสียง
วิดารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่มีแสงสว่างมาก
ดารสวรรค์ แปลว่า
ดาวบนฟ้า
ดาวสวรรค์ แปลว่า
ดาวบนฟ้า
ฉัตรธารา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นร่มเงา
อมลทิพย์ แปลว่า
ผู้ไม่มัวหมองดุจเทวดา,ผู้บริสุทธิ์เหมือนเทวดา
อนุชน แปลว่า
คนรุ่นหลัง
ประดู่ แปลว่า
ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง
จิรประวัติ แปลว่า
ผู้มีประวัติอันยาวนาน
อัญญ์จีรา แปลว่า
ผู้มีปัญญาตลอดไป
กันต์ทักษอร แปลว่า
สตรีที่มีความสามารถและน่ารัก
สุวิวรรณา แปลว่า
วงศ์สกุลที่รุ่งเรืองดี
แวววลี แปลว่า
ผู้มีแววในการพูด
ประกายนภา แปลว่า
ท้องฟ้าสว่างไสว
วายุพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างรวดเร็ว
ภัทรณดล แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันประเสริฐ
อคิราห์ภัสส์ แปลว่า
แสงอาทิตย์
สร้อยสายเพชร แปลว่า
สร้อยเพชร
ปักษาสวรรค์ แปลว่า
นกสวรรค์
วัชภา แปลว่า
แสงที่อยู่ในกรอบ
กรภุม แปลว่า
แสงของดาวอังคาร, แสงแห่งแผ่นดิน
กาบแก้ว แปลว่า
กาบแก้ว
อัมพุช แปลว่า
ผู้เกิดในน้ำ หมายถึง ปลา
กานต์ชนิตา แปลว่า
สตรีที่มีความงดงาม
ชญานัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ หมายถึง ครู
กมลณัท แปลว่า
ผู้มีหัวใจของความเป็นครู
จิณณ์วรัชญา แปลว่า
ผู้ที่รู้ในสิ่งประเสริฐและประพฤติดีแล้ว
ญาณศิริ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยปัญญา
ณิศชัญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ หมายถึง นักปราชญ์
สรภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและมีปัญญา
อัจฉรียาธร แปลว่า
มีความเป็จอัจฉริยะ
ชินพร แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
แก่นจันทน์ แปลว่า
แก่นของต้นจันทน์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี