");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45501-45600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ขวัญสินี แปลว่า
สตรีผู้เป็นมิ่งขวัญ
ศิริปริศนา แปลว่า
คำถามที่นำมาซึ่งความเจริญ
แพรวรัชนี แปลว่า
พระจันทร์ที่มีลักษณะสว่างสุกใส
ธัญญวรัช แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐยิ่ง
วัสส์ แปลว่า
ฝน
ฐวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง
ทานินี แปลว่า
หญิงผู้ให้
ภูรีพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญา
ปณณธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งตำรา หมายถึง นักปราชญ์
ศิริปรรณ แปลว่า
ตำราแห่งความเจริญ
ปวรดา แปลว่า
ประเสริฐมาก
นิลรดา แปลว่า
ผู้ชื่นชอบนิล
ปวริศร์จิระ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประเสริฐ,ผู้มั่นคงในความเป็นเลิศ
ศุภไชย แปลว่า
ประเสริฐกว่า,ดีกว่า
ธัญภัท แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
นิตยรดี แปลว่า
ผู้ที่มีความสุขเสมอ,ผู้ที่มีความยินดีเสมอ
มัทจรีย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติมัวเมา([ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ])
ชฤทธิพร แปลว่า
ผู้เกิดมามีอำนาจอันประเสริฐ
ชื่นธมน แปลว่า
ผู้มีความสุขอันเกิดจากการกำจัดสิ่งอันเป็นมลทิน
ชนาทร แปลว่า
ผู้ที่คอยห่วงใยผู้อื่น
ธนัชกันต์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีทรัพย์และน่ารักมาก
ดรุณลักษณ์ แปลว่า
บุตรที่มีลักษณะดี
รภัส แปลว่า
[ลภัส]
เกษวรินทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุด
นคนันทินี แปลว่า
พระแม่ทุรคา
จรรยาดา แปลว่า
ผู้ที่มีประพฤติดีมาก
นาถรสา แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและมีความไพเราะ
กฤติศา แปลว่า
เจ้าแห่งความสำเร็จ
ศิลป์ไกร แปลว่า
ผู้ชำนาญในด้านศิลปะ
ทิวาวาด แปลว่า
ผู้ที่ทำให้เกิดกลางวัน,พระอาทิตย์
ฐานพัชร์ แปลว่า
รากฐานที่มั่นคง
ศมิตา แปลว่า
ผู้มีความสุข
กศินา แปลว่า
อันน์เกตุ แปลว่า
ธงชัยแห่งข้าว
เพิ่มพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่เพิ่มขึ้น
ดามา แปลว่า
บุณธรรม แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมด้วยความดี
ปิณฑิรารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างจากต้นทับทิม,แสงทับทิม
ชวนพิศา แปลว่า
รูปงาม
ธนปพน แปลว่า
ทรัพย์อันบริสุทธิ์
ปันดา แปลว่า
ปัณดา แปลว่า
มีปัญญามาก
เดชศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
รดีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่น่ายินดี, รูปงาม
ยอแสง แปลว่า
ส่องแสง
สุชาบดี แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาดีและเป็นใหญ่
ชเบญญา แปลว่า
เกิดมาฉลาด
ณภัคพนธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้และโชคดี
ปภาวรา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ชัญญวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายแห่งปัญญา,หนทางแห่งปัญญา
พันธะกานต์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรัก
ณัชญานันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในการเกิดมาเป็นปราชญ์
ศิริดาวรรณ แปลว่า
วงศ์สกุลที่นำมาซึ่งความเจริญอย่างยิ่ง
ผลิณ แปลว่า
ผลของหนี้ หมายถึง ดอกเบี้ย
ปุณชิดา แปลว่า
ชนะบริบูรณ์,ชนะเบ็ดเสร็จ
กัณฐกะ แปลว่า
เครื่องประดับคอ
เสาวพันธ์ แปลว่า
ผูกพันดี
ศิลป์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจคันศร หมายถึง มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ชานิศา แปลว่า
ผู้เกิดเวลากลางคืน
เพลินนิธิ แปลว่า
ผู้พอใจในสมบัติ
ขวัญขจี แปลว่า
ผู้เป็นยิ่งกว่ามิ่งขวัญ
ขจีขวัญ แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
ณัฐจิณณ์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและมีความรู้มั่นคง
ณัฏฐ์จิณณ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความประพฤติดีเหมือนนักปราชญ์
ณจิณณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและมีปัญญา
กฤตกัลยา แปลว่า
สตรีผู้ประสบความสำเร็จ
กัณณ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นผู้ฟังที่ดี
ฐิธัญญ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐและมั่นคง
ชูเกียรติ์ แปลว่า
ผู้รักษาเกียรติ
ชวาลธรรม์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในธรรม
เนติพิชญ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้ด้านกฏหมาย
ชัชคชา แปลว่า
นักรบบนหลังช้าง
กฤตยาภร แปลว่า
มีเสน่ห์
ชญานทิพย์ แปลว่า
ผู้รู้ยิ่ง,นักปราชญ์
สิริกิติยา แปลว่า
ผู้มีเกียรติและมีความงดงาม
หิรัญญิการ์ แปลว่า
ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอมอ่อน ๆ ยางและเมล็ดเป็นพิษ
ณัฏฐจิณณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีเหมือนนักปราชญ์
มิตาญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาพอประมาณ
มิตะญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาพอประมาณ
ณฐานิฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นที่น่าพอใจ,นักปราชญ์
เรข แปลว่า
งาม
กิมหยุน แปลว่า
เมฆสีทอง
เพียงพอ แปลว่า
รู้จักพอประมาณ
เจนรวี แปลว่า
มีความชำนาญและรุ่งเรือง
สุขก้อง แปลว่า
มีความสุขมาก
ข้าวตัง แปลว่า
ข้าวสุกที่ติดเป็นแผ่นเกรียมอยู่ก้นหม้อหรือกระทะ
ข้าวตู แปลว่า
ข้าวตากคั่วแล้วตําเป็นผงเคล้ากับนํ้าตาลและมะพร้าว
อมราภัสร์ แปลว่า
แสงฟ้า
พัชราวลัญช์ แปลว่า
งดงามดุจเพชร
วลัยอัปสร แปลว่า
กำไลของนางฟ้า
วลัญช์สิริ แปลว่า
งดงามมาก
ชัญวรากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำอันประเสริฐและมีความรู้
นภธิดา แปลว่า
นางฟ้า
เบญจาภา แปลว่า
แสงสว่าง 5 ประการ
นวลชม แปลว่า
งดงาม
วาริณา แปลว่า
ปัญญ์ธนัน แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
ข้าวฟ่าง แปลว่า
ข้าวชนิดหนึ่ง
นาราญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง หมายถึง นักปราชญ์
วิภาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี