");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45301-45400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งปัญญา
วรจันทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนดวงจันทร์
ศรสุรัฐ แปลว่า
ศรของเทวดา
วรารักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องสิ่งประเสริฐ
ฤกษ์เอก แปลว่า
ฤกษ์ที่เป็นที่หนึ่ง
พิชวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐและมีปัญญา
ชนิตศิรี แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดสิ่งอันเป็นมงคล
ธนัฎฐา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มั่นคง หมายถึง คนที่มีความร่ำรวย
อนันต์ญภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ที่มากจนมิอาจประมาณได้
มนัสศิวัช แปลว่า
ดวงใจของผู้ที่เกิดแต่พระอิศวร
เทพอนันต์ แปลว่า
มากความสามารถ
ฐณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและมีความรู้มั่นคง
ฐณพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญามั่นคง
ภัคสัญ แปลว่า
สัญญาแห่งโชค
อิสญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่
วิชญนาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ทิพยานี แปลว่า
กาพย์ยานีที่ไพเราะดุจประพันธ์จากเทวดา
ยานี แปลว่า
ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
สุชนัญ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
ผไทมาส แปลว่า
พระจันทร์และแผ่นดิน
พลชา แปลว่า
เกิดกำลัง
เทพทัศน์ แปลว่า
ผู้ที่คิดเก่ง,ความคิดของเทวดา
อายุพร แปลว่า
ช่วงเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ,พรที่ให้อายุยืนนาน
ภัคคนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
ชัญวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้หาญและมีความรู้
พีร์ชฎา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญสูงสุด
สัณหกิจ แปลว่า
แสนศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
วนาสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องป่าไม้
ทัศวรรษ แปลว่า
สิบปี
ทินรัช แปลว่า
ผู้ให้เงิน
ศิรพัฒน์ แปลว่า
เจริญที่สุด
ธนิกธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
หิรัญญิกา แปลว่า
ทองคำ
ภูวินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
พชมน แปลว่า
ใจที่อยู่ในกรอบ
สยามน แปลว่า
สิ่งที่อยู่ในใจ หมายถึง ความรักความเมตตา
ประภาวัฒน์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
ภูรีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของแผ่นดิน
ฐานัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความมั่นคง
ธิราธารณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นนักปราชญ์
สุการ แปลว่า
งานดี
ทองธนวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์และทองคำ
ธม แปลว่า
ใหญ่, หลวง
ธฤตมน แปลว่า
ผู้มีใจมั่นคง
พงษ์พัชรา แปลว่า
ผู้ที่มีความเข้มแข็งของวงศ์ตระกูล
ชนพรรษ แปลว่า
คนและสายฝน
ชัชชญานุช แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้ทางทหาร
เรืองกาญจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจทองคำ
อัญญากานด์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความรู้
มฤคินทร์ แปลว่า
ราชสีห์
ชัยพิสิษฐ์ แปลว่า
ชัยชนะที่ดีเลิศ
โยธี แปลว่า
งานเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ต้องใช้กำลังกายเช่น แบกหาม ทำความสะอาด
ศศิราภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่น้ำค้าง
ทิพย์กัญญา แปลว่า
นางฟ้า
ศศิรภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่น้ำค้าง
ศศิลดา แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
ทิพย์ชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหมือนเทวดา ผู้มีความรู้มาก
บุตรนเรศวร์ แปลว่า
ลูกของผู้เป็นใหญ่
ฐปนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีอันมั่นคง
ปัญจวิชญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในสิ่ง ๕ ประการ
บุศราวดี แปลว่า
ลักษณาวิไล แปลว่า
ผู้มีลักษณะงดงาม
นรัชย์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและมีชัยชนะ
พีลาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
แววฤทัย แปลว่า
ดวงใจผ่องแผ้ว
วีร์วิรัล แปลว่า
ผู้งดงามและมีความกล้าหาญ
พิชัยยุทธ์ แปลว่า
สิ่งที่ทำให้รบชนะ
อภิชล แปลว่า
สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
คำมั่น แปลว่า
คำพูดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ธาราภพ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
นันทิยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและมีความยินดี
ณฐชนกภัสสร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
วฤษฎิ์ แปลว่า
ีวรินทร์พร แปลว่า
ประเสริฐมาก
ภูมิกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในโลก
พิมพาพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง,ผู้มีผิวพรรณงาม
ธันยพันธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ชญาณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
พิมพาพรรษ แปลว่า
ผู้มีสายฝนเป็นแบบอย่าง
อาทิตย์วรา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระอาทิตย์
อรกันยา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
พิชญานาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
พิชนาถ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
พงษ์เดช แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ณิชชาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดมาบริสุทธิ์
อัญญาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากปัญญา
อัคริมา แปลว่า
เป็นใหญ่
อัคริภา แปลว่า
แสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ปัน แปลว่า
แบ่งให้ เพียงบางส่วน
ธนัญจิรา แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์ตลอดกาล
พรรณภัทรสรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
อ้อยทิพ แปลว่า
อ้อยสวรรค์
เหมือนสีดา แปลว่า
งดงามดุจนางสีดา
ภูดอน แปลว่า
เนินดิน
วีระธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
พริ้งพราย แปลว่า
สวยงาม, งามลออ
พริ้มพราย แปลว่า
ยิ้มแย้มงดงาม, ยิ้มแย้มละมุนละไม
มณีกัลยา แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นดั่งดวงแก้วมณี
ฐนิต แปลว่า
มั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี