");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45201-45300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พัทธ์วิรา แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความกล้าหาญ
ภัทร์รวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
ปรินทร์นิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นใหญ่โดยรอบ
หทัยนัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
ภักดิ์ชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความจงรักภักดีและมีความรู้,คนที่รักในความรู้
ภูสยาม แปลว่า
แผ่นดินไทย
อ้อมแก้ว แปลว่า
อ้อมแก้ว
พตวัส แปลว่า
สายฝนที่เกิดจากการกระทำ หมายถึง ฝนหลวง
พฤทธินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
พงศ์ศิษฏ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญา
บริวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญโดยรอบ
ณภัทรชา แปลว่า
ผู้เกิดมารู้ในสิ่งประเสริฐ
ศรคีรี แปลว่า
ศรและภูเขา
ณภัทวรัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐยิ่ง
ณัฏฐ์ชารีย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญเหมือนนักปราชญ์
อภัสรา แปลว่า
ผู้ไม่มีแสงสว่าง
ชาญสุภัค แปลว่า
ผู้มีความชำนาญและมีโชคดี
สรวงรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งสวรรค์
ศุภาพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความเจริญ
ปวีณ์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
สุวรรณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งทอง
ณภัทรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ที่ประเสริฐ
ปาริฉัตรี แปลว่า
ต้นไม้สวรรค์ในสวนของพระอินทร์ ถือเป็นต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, ต้นทองหลาง
สุทินนา แปลว่า
ผู้ให้สิ่งดี
อัฑฒ์ศยา แปลว่า
ผู้อาศัยเพียงครึ่ง
ทวีกูล แปลว่า
เพิ่มความช่วยเหลือ
หาญเอก แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นที่หนี่ง
พิชาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
ศิวะฤกษ์ แปลว่า
ฤกษ์ของพระอิศวร
ปุญญพัชร์ แปลว่า
เพชรแห่งความดี
ชนันณิศา แปลว่า
คนที่มีปัญญามาก
พิชญ์ชัย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ธมนา แปลว่า
ผู้ขจัดมลทิน
ธัญวิสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จและรู้แจ้งในสิ่งประเสริฐ
ปัณณิตา แปลว่า
มีปัญญา
นัทธนิชา แปลว่า
ผู้ผูกพันแน่นแฟ้นนิรันดร
นัทธนิตา แปลว่า
ผู้ฝึกตนอย่างแน่นแฟ้น
นัทธภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐมาก
ภัทธีมา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
สัญกฤศ แปลว่า
อนุสัญญา
พิรุณภักดี แปลว่า
ผู้ภักดีต่อพระพิรุณ
ไอยพร แปลว่า
พรที่ยิ่งใหญ่
ราชินีกร แปลว่า
ผู้สร้างนางกษัตริย์
อารีย์ญาพร แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาที่ประเสริฐ
วีีราวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความกล้าหาญ
ภัครวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสยิ่ง
ศิริพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องในสิ่งที่เป็นมงคล
ณัฎฐชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ณดาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกความรู้ยิ่ง
พิรัชญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากความกล้าหาญ
วรรณ์นิภา แปลว่า
ผู้เสมอด้วยวงศ์ตระกูล
ปรางจิตรสา แปลว่า
ผู้มีแก้มงามและมีความไพเราะ
ณัฐพัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปเหมือนนักปราชญ์
พรพรรค แปลว่า
หมู่ที่ประเสริฐ
นาถธรรม แปลว่า
ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
สิรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ธนะรุจ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
สุตา แปลว่า
ลูกสาว
ปณัสย์ แปลว่า
ผู้อาศัยปัญญา
ปรียาภักดี แปลว่า
ผู้มีความจงรักภักดีและเป็นที่รักยิ่ง
สุรีย แปลว่า
พระอาทิตย์
วิชชานุช แปลว่า
หญิงสาวที่มีปัญญา
ปรีชญา แปลว่า
ผู้มีสามารถและปัญญา
สุรยนต์ แปลว่า
ผู้เก่งเรื่องกลไก
ศุภวัช แปลว่า
กรอบที่เป็นสิริมงคล
ณัฎฐฐาพร แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
สิทธิวัส แปลว่า
สายฝนแห่งความสำเร็จ
อัญญภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและมีความรู้
เดชนริน แปลว่า
คนที่มีอำนาจ
ปูเป้ แปลว่า
คชาครุฑ แปลว่า
ช้างและครุฑ
ปัญชิกา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญา
เอื้อมพรรัมภา แปลว่า
ผู้ปรารถนาพรจากนางฟ้า
วีระญา แปลว่า
ความรู้ที่กล้าหาญ
ภัทร์พินิจ แปลว่า
การพิจารณาที่ดี
ธรสิริ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ
ณัฐิยา แปลว่า
นักปราชญ์
สัณหภพ แปลว่า
ผู้ละเอียดอ่อนในโลก
สมทรัพย์ แปลว่า
สะสมทรัพย์
สรฐชภัทร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐและมั่นคงเหมือนเทวดา
นพนนธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่อง ๙ ประการ
อติราช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
หนูถิ่น แปลว่า
เต็ม แปลว่า
ดาษดื่น, มีอยู่ทั่วไป, พบเห็นได้ง่าย
ธนภาค แปลว่า
ส่วนแห่งทรัพย์
ลูกบัว แปลว่า
ผลบัว
สิตางค์ แปลว่า
มีรอยยิ้ม
พีรุจจ์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรสูงสุด,ผู้มีความกล้าหาญที่สุด
พีรุจ แปลว่า
ผู้มีความเพียรสูงสุด,ผู้มีความกล้าหาญที่สุด
วีณาวดี แปลว่า
่ติณพรรธน์ แปลว่า
ผู้ก้าวถึงความเจริญ
ฆร แปลว่า
เรือน
คิรินทร์ แปลว่า
ภูเขาใหญ่
ปุุลิน แปลว่า
กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
อชิรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
อิศวัสส์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งสายฝน หมายถึง พระพิรุณ
เบญญาณัฎฐ์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์
รัชต์ศรัณย์ แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ชัชรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักรบ
ชัชวร แปลว่า
นักรบผู้ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี