");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45101-45200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศศิวิริญดา แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความรู้เหมือนพระจันทร์
ภัทรลดาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเชื้อสายที่ประเสริฐ
ลาภิสลัลน์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งลาภและงดงาม
ณัฏฐณิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
ภัคพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
ชัชกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำการรบ
ลาภัสลัลน์ แปลว่า
ผู้งดงามในโชค
นภัสศุภางค์ แปลว่า
ท้องฟ้าที่เป็นมงคล
เพชรเกล้า แปลว่า
เพชรที่สูงสุด
บดินทร์ภัทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ประเสริฐ
ภูมิหฤษฎ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่ยินดีในโลก
คนธทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์ทีมีกลิ่นหอม
สิริสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่นำมาซึ่งความเจริญ,ลูกสาวที่มีความงดงาม
ปุณสิตา แปลว่า
ยิ้มอย่างมีความสุข
ชญาภัฏ แปลว่า
บ่าวที่มีความรู้
สาธุกานต์ แปลว่า
ผุ้ที่รักดี
นเรนทร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
ชญาพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
ศุภิชญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปภัสสุภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี
พิมปภัส แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นแบบอย่าง
ปภัสสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นดั่งแสงสว่าง
ศศิปภัส แปลว่า
แสงจันทร์
วันสุรีย์ แปลว่า
พระอาทิตย์
ณัฏฐ์ภัทรภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐของนักปราชญ์
บุณรัต แปลว่า
ยินดียิ่ง
แพรวิไล แปลว่า
แพรงาม
สดายุ แปลว่า
อายุร้อยปี
ตฤณมาศ แปลว่า
หญ้าทอง
ณิชนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกให้บริสุทธิ์
อำนาจศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความสามารถ
วิรงรอง แปลว่า
พลับพลึง
โลกวิชัย แปลว่า
ผู้ชนะในโลก
เดชพล แปลว่า
กำลังที่ทำให้เกิดอำนาจ
สุวิศิษฏ์ แปลว่า
ประเสริฐดี
ณธีรา แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ยศพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มียศ
พัชร์ชยาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชัยชนะอันเข้มแข็ง
ฐนิชา แปลว่า
มั่นคงนิรันดร
สิร์นรี แปลว่า
สตรีที่สูงสุด
ชณัทฐาน์ แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในการให้ความรู้
ศศิวรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐของพระจันทร์
ณัฐบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นปราชญ์
ปุญชิสา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความดี
พันธุ์ทัช แปลว่า
เชื้อสายของผู้เกิดมาเพื่อให้
นิรตะ แปลว่า
ผู้ไม่มีความยินดี
ทักษ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความสามารถ
วาฑิต แปลว่า
[วาทิต]
ยศวิน แปลว่า
รุ่งเรือง
นุชวดี แปลว่า
น้องสาว
ส่งศรี แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งสิ่งอันเป็นมงคล
พิรงรอง แปลว่า
พลับพลีง
เป็นเลิศ แปลว่า
ดีที่สุด
ณัฏฐลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดแต่นักปราชญ์
นวกฤต แปลว่า
ความสำเร็จ ๙ ประการ
พรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐ
เทพหัสดินทร์ แปลว่า
พญาช้างของเทวดา ช้างเอราวัณที่เป็นเทพพาหนะของพระอินทร์
ทิพฤทัย แปลว่า
ผู้มีจิตใจดี
อัครภัช แปลว่า
ผู้จำแนกอันยิ่งใหญ่
พรรณปกรณ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญา
รัชฤทัย แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าแผ่นดิน
ปิยะณัติ แปลว่า
เอมวลี แปลว่า
คำพูดที่ไพเราะ
ฐตารีย์ แปลว่า
ผู้เจริญแล้วอย่างมั่นคง
ปภัทร แปลว่า
ประเสริฐ
ฐิติพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมั่นคง
อาณัชญา แปลว่า
เขตความรู้ หรือผู้เกิดมามีความรู้
วิชาญเดช แปลว่า
ผู้ชำนาญยิ่ง มีอำนาจและความสามารถ
เมธมุนินทร์ แปลว่า
จอมปราชญ์
ูธัชกร แปลว่า
ผู้สร้างธงชัย
ศิริภักตร์ แปลว่า
ใบหน้าที่มีความงดงาม
ชนะจิตร แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
รินณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่ไหลมาต่อเนื่อง
ศุทธิลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่บริสุทธิ์
เธียรลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะเหมือนนักปราชญ์
บรมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ประเสริฐ
สุขลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความสุข
รชิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์สมบัติ
พิมภัสศร แปลว่า
งดงามเหมือนแสงสว่างจากศร
สร้อยสุวรรณ์ แปลว่า
สร้อยทอง
ชิโนรสา แปลว่า
บุตรของผู้ชนะ
ชิตวันโต แปลว่า
ผู้ชนะและละทิ้งแล้ว
ภาพฟ้า แปลว่า
ภาพท้องฟ้า
สุภัทตา แปลว่า
ตางามยิ่ง
ศุภามาศ แปลว่า
ทองที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฐาวรา แปลว่า
ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
ปรียาภทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นที่รักยิ่ง
ปิยภทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นที่รักยิ่ง
ชัยประสิทธิ์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและประสบความสำเร็จ
ณฏฐกฤต แปลว่า
ผู้สำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ณรงค์กฤต แปลว่า
ผู้สำเร็จในการต่อสู้
ณรงค์วัส แปลว่า
การต่อสู้ด้วยสายฝน
ซอ แปลว่า
ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ใช้บรรเลงเดี่ยว และเล่นในวงมโหรี วงเครื่องสาย เป็นต้น
ไชยชาญ แปลว่า
ผู้ชำนาญกว่า
พรพนิต แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ
พรรณนรินทร์ แปลว่า
เชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดิน
พันธวรรณ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับวงศ์ตระกูล
อัคราภา แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่
ธัญญภัสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
ชนันตา แปลว่า
คนที่มีมาก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี