");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45001-45100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทิพชฎา แปลว่า
สูงสุดเหมือนเทวดา,ชฎาของเทวดา
ชลทิตย์ แปลว่า
สายน้ำอันรุ่งเรือง
สราลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดีเหมือนเทวดา
ศุภพรรษา แปลว่า
ปีที่เป็นมงคล,ฝนที่เป็นมงคล
อธิกวี แปลว่า
นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่
อลงกร แปลว่า
ผู้กระทำการตกแต่ง
ณปฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของนักปราชญ
นาฏกร แปลว่า
ผู้ทำการฟ้อนรำ
ธรีดา แปลว่า
ผู้ทรงไว้
ธิภัช แปลว่า
ผู้รู้จักจำแนก
ทัศชา แปลว่า
ผู้เกิดสิบครั้ง
สารนิช แปลว่า
ผู้เป็นแก่นสารเสมอ
นิชามญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามเสมอ
มกรวินท์ แปลว่า
ผู้พบสิงโตทะเล
นพภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุน ๙ ประการ
อัครรัฐ แปลว่า
ประเทศที่ยิ่งใหญ่
ภัคฐมณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความมั่นคงในโชค
อัยย์ลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
รชพฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้ของพระเจ้าแผ่นดิน
ทรงกฤต แปลว่า
ประสบความสำเร็จ
สินีกาญจน์ แปลว่า
สตรีที่งดงามดุจทองคำ
อิทธิกฤต แปลว่า
ผู้กระทำให้ประสบความสำเร็จ
ปาณวิชญ์ แปลว่า
ชีวิตของนักปราชญ์
สีริกาญจน์ แปลว่า
ทองที่งดงาม,ทองที่เป็นมงคล
นิรมิตร แปลว่า
ไม่มีเพื่อน ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ ควรใช้ นิรมิต
ธาราทิพ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นทิพย์
รักษ์ธรรม แปลว่า
ผูู้รักษาธรรม
บุณพจน์ แปลว่า
พูดแบบเต็มปาก
ปิยชนน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่รัก
อันน์ชลี แปลว่า
ข้าวโน้มรวง
ณัฐญดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มากด้วยความรู้
ณัฐคเณศ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
อุสุมา แปลว่า
พิมลดา แปลว่า
เชื้อสายที่งดงาม
พงศภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
ธัญดิษฐ์ แปลว่า
ท่าแห่งความเจริญ
ปุณยวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความดี
ทิพย์สุภา แปลว่า
เทวดาผู้นำมาซึ่งความเจริญ
วนิชกร แปลว่า
ผู้กระทำการค้า
ชนะสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบชัยชนะ
ศรีวัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงาม
บุณณมาศ แปลว่า
ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
นพพน แปลว่า
ป่าทั้ง ๙
วัฒนี แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
เพ็ญนภาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนพระจันทร์เต็มดวง
ขันติกาญจน์ แปลว่า
มีความอดทนเหมือนทองคำ
ปราชญ์ณัฐธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์
วัสสกาญจน์ แปลว่า
ปีทอง
ชวินทร์ธนา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในชีวิตและทรัพย์
ชวินธนา แปลว่า
ผู้มีชีวิตและทรัพย์
พรต แปลว่า
กิจวัตร, การปฏิบัติ
ยุวภา แปลว่า
แสงสว่างของคนหนุ่มสาว
ฐานุพงษ์ แปลว่า
วงศ์ย่อยที่มีความมั่นคง
วชรภพ แปลว่า
แผ่นดินและเพชร
ภรวชร แปลว่า
เพชรที่ค้ำจุน
พรวชร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
อัฒฑมณี แปลว่า
มณีครึ่งซีก
นิชามน แปลว่า
ผู้มีใจเป็นนิรันดร์
สานะ แปลว่า
ภชณิชา แปลว่า
สิ่งบริสุทธิ์ที่จำแนกแล้ว
สมทบ แปลว่า
รวมเข้าด้วยกัน, เข้าร่วมด้วย
นฏกร แปลว่า
อนุวรรตน์ แปลว่า
ทำตาม ประพฤติตาม
ปิติพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความปีติ
ณิชญภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและปัญญาบริสุทธิ์
ชนกฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของบิดา
เชาว์วิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้รวดเร็ว,ผู้มีเชาว์ปัญญา
ดวงมาลย์ แปลว่า
พวงมาลัย
ณพิชา แปลว่า
วิชาความรู้
คัคเนศ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในท้องฟ้า หมายถึง เทวดา
ประการสิทธิ์ แปลว่า
สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
พิชญ์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์
พิมคนางค์ แปลว่า
ฟ้างาม
นิกข์นภา แปลว่า
ฟ้าและแท่งทอง
ฐาธราภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่ทรงไว้ซึ่งความมั่นคง
ภัคณัท แปลว่า
ผู้ให้ปัญญาและโชค
ปิ่นนภา แปลว่า
ปิ่นของท้องฟ้า หมายถึง พระจันทร์
ศศิวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณขาวงามเหมือนดวงจันทร์,เชื้อสายของพระจันทร์
ณัชชาวีร์ แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญและเกิดมามีความรู้
ฐวิศว์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงทุกสิ่ง
รัฐศนิชา แปลว่า
ผู้เกิดช้าในประเทศ
แหนม แปลว่า
อาหารชนิดหนึ่งทำด้วยหมูผสมกับกระเทียม ข้าวสุก เกลือ หมักให้เปรี้ยว กินกันทั้งแบบสุก และดิบ
ชัน แปลว่า
ยางไม้สำหรับยาเรือ,ตรงขึ้นไป, ไม่ลาด
ปิยพัตร์ แปลว่า
ผู้แต่งกายน่ารัก
ศรัณย์กรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำในสิ่งอันเป็นที่พึ่ง
ชโรชา แปลว่า
น้ำที่มีรสชาติดี
ปิยานุติ แปลว่า
ผู้เป็นที่สรรเสริญและเป็นที่รัก
ชาญชนน แปลว่า
การเกิดขึ้นของความชำนาญ
รณรต แปลว่า
ผู้ยินดีในการต่อสู้
นภัสชล แปลว่า
ท้องฟ้าและสายน้ำ
ลาภวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติตนและมีลาภ
ปิยานุต แปลว่า
ผู้เป็นที่สรรเสริญและเป็นที่รัก
นอบ แปลว่า
น้อม, ยอม, หมอบย่อลง
บูรณิน แปลว่า
ซ่อมแซมให้กลับมาดีดังเดิม
ณภัคอร แปลว่า
สตรีผู้มีโชคในความรู้
ภูธเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
เชาว์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีเชาว์ปัญญาดี
ประสิทธิ์วิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
เศรษฐาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิมพสุภัค แปลว่า
ผู้มีโชคดีและเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี