");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44801-44900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภาณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งการกล่าว,เจ้าปัญญาและแสงสว่าง
ศุวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่ดี
บุณยวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีบุญ
ภัทราภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
วรวรรษ แปลว่า
สายฝนที่ประเสริฐ
ธัมม์ดี แปลว่า
ธรรมที่ดี
รชย แปลว่า
ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
ชายาไชย แปลว่า
ภรรยาที่ดี
คุปตนันต์ แปลว่า
ผู้ปกป้องภัยไม่สิ้นสุด
รัชต์ชวพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในทรัพย์(เงิน)อย่างรวดเร็ว
ไอย์วริญญ์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่และมีปัญญาประเสริฐ
พิชเญศวร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
รชุดา แปลว่า
อิส แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
อันดามัน แปลว่า
ชื่อทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
ณัฏฐมนฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้ที่มั่นคง
เมษชา แปลว่า
ผู้เกิดในราศีเมษ
อธิรัชต์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในทรัพย์(เงิน)
ณัฏฐาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นักปราชญ์
ธิติญาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง หมายถึง นักปราชญ์
ฐัญญลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะและความรู้ที่มั่นคง
ดารินทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้ดูแลดวงดาว
ธรรมณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ,ผู้ให้ความรู้ธรรมทาน
ปาณปวิณ์ แปลว่า
ผู้มีชีวิตและมีความฉลาด
ธิติวรดา แปลว่า
ผู้มีความดีมั่นคงมาก
ศุภัคศจี แปลว่า
ผู้โชคดีจากพระศจีบดี(ชายาของพระอินทร์)
ศิลป์ภิญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ด้านศิลปะ
ฐาณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาที่มั่นคง
ศุภณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้นำมาซึ่งสิ่งอันเป็นมงคล
เดโชชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและอำนาจ
ชิตาพัณณ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
ปัญญารัตน แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีคุณค่ายิ่ง
ศุภากรณ์ แปลว่า
การกระทำที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิชญ์เนตร แปลว่า
ดวงตาของนักปราชญ์
วรินทร์ดารา แปลว่า
ดวงดาวที่เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ,เจ้าแห่งความประเสริฐเหมือนดวงดาว
ภูหมอก แปลว่า
ภูเขาที่มีหมอก
ภูภักดิ์ แปลว่า
คนที่ภักดีต่อแผ่นดิน
ปาณัสม์ปราชญ์ แปลว่า
ผู้มีชีวิตเสมอด้วยนักปราชญ์
ณัฐณฐิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ภูภาคย์ แปลว่า
ผู้มีโชคดีในโลก
ศุภณัฐกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์และนำมาซึ่งความเจริญ
ภูมิน แปลว่า
แผ่นดิน
ภูกวิน แปลว่า
คนดีในโลก
ภูภวิน แปลว่า
โลก
ภูติ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง, ความมั่งคั่ง
ภูอาทิตย์ แปลว่า
แผ่นดินและพระอาทิตย์
ภัคฐนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีและมั่นคงในโชค
ชมพิมพ์ภัณฑ์ แปลว่า
ดูแบบสิ่งของ
ฐาณวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและปัญญามั่นคง
ณัฐนภัสสร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มากดุจเทวดา
สิทธิภาพ แปลว่า
ประสบความสำเร็จ
วาทการ แปลว่า
การกล่าว
พลพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองในกำลัง
สุปัณฑิตา แปลว่า
บัณฑิต
สุชีราภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเชียวชาญ
มิลินท์ฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงเหมือนพระเจ้ามิลินท์
ภิญญ์พลอย แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับพลอย
นาทนภา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงก้องฟ้า
ปัณกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยปัญญา
พิชญพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ศริตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความงาม
นรีกุล แปลว่า
สตรีผู้เกิดในสกุลที่ดี
วิรพร แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นเลิศ
รุจิวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
วรัชน์ แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
บดินทร์เดชา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และมีอำนาจ
สมุทร์ แปลว่า
ทะเล
ภูธนัท แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์ในโลก
เพียงดิน แปลว่า
เทียบได้กับผืนดิน
พัชราดี แปลว่า
เพชรดี
สุรนาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงมากเหมือนเทวดา
ปรัชญ์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
นทธมน แปลว่า
ใจที่มีความผูกพัน
พาดี แปลว่า
นำพาไปสู่สิ่งที่ดี
เกาะ แปลว่า
แผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ
ภูเจษฏ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูเจตน์ แปลว่า
ผู้เป็นที่คิดถึงในโลก
ภูเจษฎา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
คชสาร แปลว่า
ช้าง
สุปรีย์ชญา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งและมีความรู้
ไพรินทร แปลว่า
กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก
ภรปภัช แปลว่า
ผู้ค้ำจุนให้เกิดแสงสว่าง
ไพศาลอนันต์ แปลว่า
กว้างใหญ่ไม่สิ้นสุด
ภูเชตวัน แปลว่า
ป่าที่เป็นใหญ่ในโลก
ภูเชต แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูเชตฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในชัยชนะของโลก
มณฑมาศ แปลว่า
ทองคำประดับตน
ศิริชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคล
บุญสุวรรณ แปลว่า
บุญทอง
นิติพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยกฏหมาย
ธนงค์ แปลว่า
ส่วนแห่งทรัพย์
ภูธีทัต แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ในโลก
ภูธีเดช แปลว่า
อำนาจของความรู้ในโลก
ภูพิศุทธิ์ แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ในโลก
พชรภูนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งในโลกเหมือนเพชร
สัจนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความจริง
พิมดาราพัชร แปลว่า
งดงามเหมือนดาวเพชร
ภูณัฐสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์ในโลก
มูละ แปลว่า
ดาวฤกษ์ที่ ๑๙ มี ๙ ดวง เห็นเป็นรูปสะดือนาค, ดาวช้างน้อย หรือดาวแมว ก็เรียก
ภูณัฐพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับนักปราชญ์ในโลก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี