");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44701-44800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ไอรยา แปลว่า
กระแสไอน้ำ
พิมพ์พิณพร แปลว่า
พิณที่ประเสริฐและงดงาม
ชัยนคร แปลว่า
ชัยชนะของประเทศ
อติชาย แปลว่า
ชายที่ยิ่งใหญ่
คัคนางค์ แปลว่า
ท้องฟ้า
พีรพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
ตุ่ม แปลว่า
สุวรรณวนัช แปลว่า
ทองที่เกิดจากป่า
พงศ์วิสุทธิ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์,บริสุทธิ์เหมือนวงศ์ตระกูล
ผุสชา แปลว่า
ธริดา แปลว่า
ผู้ทรงไว้
เลิศวิริยะ แปลว่า
ผู้มีความเพียรเป็นเลิศ
พิสุทธิวัตร แปลว่า
ผู้มีความประพฤติบริสุทธิ์
รัตนชมพู แปลว่า
แก้วมีค่าสีชมพู
พชรชมพู แปลว่า
เพชรสีชมพู
พัชร์ชมพู แปลว่า
เพชรสีชมพู
ภัทรชมพู แปลว่า
สีชมพูที่ประเสริฐ
ชมพูรัศมี แปลว่า
แสงสีชมพู
ภัทราชมพู แปลว่า
สีชมพูที่ประเสริฐ
ชินาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
เทพธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเทวดา ผู้ทรงไว้ซึ่งความเก่งกล้า
เทพทัตธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ของเทวดา
เทพทัตธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ของเทวดา
ธีมาธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
ธีมาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
ธีมาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธนันภัทร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธีมายุทธ แปลว่า
การต่อสู้ด้วยนักปราชญ์
ธีมาชน แปลว่า
คนที่เป็นนักปราชญ์
ธีมาภูมิ แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์ของโลก
ธีมาภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธีมาภัท แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธีมาเทพ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความสามารถมาก
ธีมาอัตถ์ แปลว่า
มีประโยชน์เหมือนนักปราชญ์
อัษฎาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่ง ๘ ประการ
เทพชฎาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความสามารถสูงสุด
เทพฐานธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงยิ่ง
ธีมาธารณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นนักปราชญ์
ธนันธารณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความร่ำรวย
ธนันทัพพ์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ธามธารณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นนักปราชญ์
รัชดานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเงิน
ภัทธนิษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนฤกษ์ธนิษฐา
ภัทรวัลลิ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
อรรถนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเนื้อความ
ภัคณพัฐอร แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความสามารถ มีความรู้และมีโชค
วชิระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
ปัณฑกา แปลว่า
ผู้มีปัญญา
ยุคลวรรณ แปลว่า
สองตระกูล
ชนกฤต แปลว่า
คนที่ประสบความสำเร็จแล้ว
คมชาดิ แปลว่า
ผู้เกิดมาเฉลียวฉลาด
สุภณา แปลว่า
ผู้กล่าวสิ่งที่ดี
ธนธรรม แปลว่า
ผู้มีธรรมเป็นทรัพย์
รวิฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงดุจพระอาทิตย์
ธันยรัชต์ แปลว่า
เงินที่นำมาซึ่งความเจริญ
นาราธารินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นให้ในการทรงไว้ซึ่งความแสงสว่างอันรุ่งเรือง หมายถึง พระอาทิตย์
อนัญธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่หนึ่งไม่มีสอง
ภัสพิริยา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเพียร
ปณิธิตา แปลว่า
การตั้งความปรารถนา, ความมุ่งมั่นทำตามสิ่งที่ตั้งใจ
อชิตชา แปลว่า
ผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้
อชิต แปลว่า
ผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้
ปัญญ แปลว่า
ปัญญา,ความรู้
อัคคัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ย่ิ่งใหญ่
ปพนวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ชนันศิริ แปลว่า
ผู้ที่งดงาม,ผู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
นนทวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปด้วยความยินดี
ขุนชาญ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความชำนาญ,ผู้เป็นใหญ่และมีความชำนาญ
ณภัทรมาตา แปลว่า
มารดาผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
กลม แปลว่า
ชื่อหนึ่งของต้นเหมือดโลด
พิมพ์ปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างที่ดี
ศุภานงค์ แปลว่า
หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ,หญิงที่ดี
พรญาณิน แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ณัฐวรัตถ์ แปลว่า
ผู้รู้ประโยชน์ที่ประเสริฐ
พงศ์สรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
ธนน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์,ผู้ร่ำรวย
ธีม แปลว่า
ผู้มีปัญญา,นักปราชญ์
ภาณุเทพ แปลว่า
พระอาทิตย์ หรือเทวดาพระอาทิตย์
วชราพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเพชร
ญาณศรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
แสตมป์ แปลว่า
อากรไปรษณีย์
สุวินท์นิศา แปลว่า
ผู้พบสิ่งที่ดียามค่ำคืน
ณภัคมน แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นโชคในใจ
สิริกัณฐ์ แปลว่า
คองาม
สิริกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่งดงาม,การกระทำที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภัชกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำการจำแนก
วิริศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญ
ทองยอด แปลว่า
ทองที่ดีที่สุด
ณโชค แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นโชค
ชัญญ์วลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายของผู้มีปัญญา
สุธาเนตร แปลว่า
ผู้เป็นดวงตาของโลก
อรฉัตร แปลว่า
หญิงผู้เป็นร่มเงา
ทิพย์สราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
วัชเรศ แปลว่า
เจ้าแห่งเพชร หมายถึง พระอินทร์
บุณยวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
ชำนาญศึก แปลว่า
เชียวชาญการรบ
อริญญดา แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นปราชญ์
ทิพย์วธู แปลว่า
นางฟ้า
เจีย แปลว่า
ขัด หรือกลึงผิวโลหะให้เรียบ,ชื่อพืชชนิดหนึ่ง
ณัฏฐ์เมธี แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีปัญญามั่นคง
ธนเกียรติ แปลว่า
ผู้ที่มีทรัพย์และมีเกียรติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี