");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44601-44700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรรณรยา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งสายน้ำของวงศ์ตระกูล
ณิชชามน แปลว่า
คนที่เกิดมามีใจบริสุทธิ์
ณติกา แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
ศยาภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่อาศัย
พรหมวิสุทธ์ แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนพรหม
สุณัฐนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ดี
พลวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยกำลัง
สุวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
สาธุ แปลว่า
ดีแล้ว
สิริยุคล แปลว่า
เป็นมงคลทั้งคู่
วิศนี แปลว่า
บุญธิตา แปลว่า
ลูกสาวที่มีบุญ
ปิ่นเกล้า แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
วัฒนาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญ
ณภัทรศรา แปลว่า
ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นเลิศ
พรรณราย์ แปลว่า
สีเลื่อมพราย, สีเลื่อมระยิบระยับ, งามผุดผ่อง
ปาราวตี แปลว่า
พระนามของพระแม่อุมาเทวี
วงศ์ปกรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกี่ยวเนื่องกับตำรา,เชื้อสายผู้มีปัญญา
งามทิพย์ แปลว่า
งดงามดุจเทวดา
ศิริพิชย์ แปลว่า
ชัยชนะอันงดงาม
ธราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและทรงไว้
นราทัศพล แปลว่า
คนที่มีกำลังสิบประการ
สุชัญสินี แปลว่า
หญิงที่มีความรู้ดี
ภูม่านฟ้า แปลว่า
เมฆและแผ่นดิน
ภูกิตติ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในโลก
ภูกิติ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในโลก
ภูพนิต แปลว่า
ผู้เป็นที่รักในโลก
เอกบุตร แปลว่า
ลูกที่เป็นที่หนึ่ง
อนุชสยา แปลว่า
ผู้มีน้องชายเป็นที่อาศัย
สุชัญ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
ปรีชายา แปลว่า
ผู้เชียวชาญเรื่องยา
ชยชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะมาก
เฌอสินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นร่มเงา(ดั่งต้นไม้)
ภูณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ของโลก
วิลารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
ปิยะพัชร แปลว่า
เพชรอันเป็นที่รัก
ดาริญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาว
ยศสมบูรณ์ แปลว่า
ผู้มียศพร้อม
ปานริน แปลว่า
ดั่งสายน้ำที่รินไหล
ธารริน แปลว่า
สายน้ำที่ไหลไม่ขาดสาย
ธาริน แปลว่า
ทรงไว้
ธิติวุฒิ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
มณฑิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประดับตน
ฐาติกร แปลว่า
แสงสว่าง ๓ ประการอันมั่นคง
ฐาณัฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์และมีความมั่นคง
ณกฤษฎ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเรื่องข้าว
อุรัชยา แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
ศลิตตา แปลว่า
รัชนิดาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากการฝึกตนของพระเจ้าแผ่นดิน
พัฒนวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ตฤณฐณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันมั่นคงดุจต้นหญ้า
พัสนัย แปลว่า
มีคุณค่ามีราคา
รุจิรพัสวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
วริชญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ,ความรู้อันประเสริฐ
ดลพัฒน์ แปลว่า
บันดาลความเจริญ
วริชา แปลว่า
เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐวราพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
เติมศักดิ์ แปลว่า
เพิ่มความสามารถ
อัครนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
พรนิมิต แปลว่า
เครื่องหมายอันประเสริฐ
วัณณิกา แปลว่า
วงศ์ตระกูล
ไชยพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่ดีกว่า
ศิรวิภา แปลว่า
งดงามที่สุด
พนัสชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่ป่า
ปทมาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดอกบัว
บุญให้ แปลว่า
ความดีที่ได้รับ
ชยะชัย แปลว่า
มีชัยชนะยิ่ง
ชยไชย แปลว่า
ชัยชนะที่ดีกว่า
ทองเอื้อ แปลว่า
อุดหนุนทองคำ
ชมชาญ แปลว่า
ชมความสามารถ
ปรมิตตา แปลว่า
ดวงตาที่ประเสริฐ
นาฏภัสร แปลว่า
หญิงผู้เป็นแสงสว่าง
ธัญธิชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ยงสุข แปลว่า
มีความสุขยืนนาน
สิทธิกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ประสบความสำเร็จ
พิมพ์วาริน แปลว่า
สายน้ำที่งดงาม
พิอาภา แปลว่า
แสงสว่าง
ทิตาภา แปลว่า
ให้แสงสว่าง
ปิติณัช แปลว่า
ผู้มีความสุขจากการเกิดมามีความรู้
วิมลวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
ชมสุธา แปลว่า
ชื่นชมแผ่นดิน
พรวารี แปลว่า
พรจากสายน้ำ
วิษณุสรรค์ แปลว่า
ผู้สร้างและผู้คุ้มครอง,พระนารายณ์สร้างมา
อัญญ์สินี แปลว่า
สตรีที่มีความรู้
มธุริดา แปลว่า
มีกลิ่นหอม
อันน์อานันท์ แปลว่า
ข้าวกล้าที่น่ายินดี
สิทธิผล แปลว่า
สำเร็จผล
ธรรมรัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งธรรม
บุณยกาล แปลว่า
เวลาแห่งบุญ
บุญญาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีบุญ
วรุตม์สิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จที่ประเสริฐสุด
ภูธนพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์ของโลก
เรขา แปลว่า
ดั่งเขียน งาม
ปรัศกร แปลว่า
ปวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์
ปรียกมลพร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ไปรยาวิมล แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์
คณวินท์ แปลว่า
ผู้พบเจอหมู่คณะ
ทองทราย แปลว่า
ทองที่เป็นเม็ดละเอียดดุจเม็ดทราย
สุกฤต แปลว่า
สำเร็จเป็นอย่างดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี