");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44401-44500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชยุตม์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่สูงสุด
รณชัช แปลว่า
การต่อสู้ของนักรบ
มิ่งมุกดา แปลว่า
มุกงาม
พิมพินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นแบบอย่าง,หญิงผู้งดงาม
ภวนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโลก
ภัสวัช แปลว่า
กรอบแห่งแสงสว่าง
เดือนพิไล แปลว่า
พระจันทร์งาม,งดงามเหมือนพระจันทร์
เอี่ยมพร แปลว่า
พรที่ดี
พัชรธนภาส แปลว่า
แสงเพชร
ฐิรนัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความมั่นคง
ยมลภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นคู่
ฐิตานันต์ แปลว่า
มั่นคงมาก
ธนัชญ์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้อันเกี่ยวกับทรัพย์
ปรวิศา แปลว่า
พิจารณารอบคอบ
แสงหมึก แปลว่า
ยารักษาลิ้นเป็นฝ้าขาว
อชินี แปลว่า
สีเหลือง
พรหมจุติ แปลว่า
ผู้เกิดจากสิ่งบริสุทธิ์,ผู้เคลื่อนมาจากพรหม
ทิพพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนเทวดา
นภัสชา แปลว่า
ผู้เกิดจากสวรรค์
ณรักษ์เอก แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในการรักษาความรู้
ธัญกรลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้สร้างความเจริญ
รณวิชญ์ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
สุจิณณา แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
พงพันธ์ แปลว่า
คนที่มีวงศ์ตระกูลมาก
ภาสธนพัชร แปลว่า
แสงเพชร
สุวญา แปลว่า
ผู้รู้ดี,ผู้รู้ชอบ
โอบกิจ แปลว่า
ปกป้องการงาน
รุ้งศิริ แปลว่า
รุ้งที่มีความงดงาม
ภาส แปลว่า
แสงสว่าง
ธนินภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากทรัพย์
พิมพ์มธุรดา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความอ่อนหวาน
นิธิธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งขุมทรัพย์
นิธิธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งขุมทรัพย์
เมฆนาคิน แปลว่า
เมฆและพญานาค
นทีกุล แปลว่า
เชื้อสายแห่งน้ำ
ธนจินดา แปลว่า
แก้วที่เป็นทรัพย์
ณัฐธนชัย แปลว่า
ชัยชนะมี่เกิดแต่ทรัพย์ของนักปราชญ์
นุชนรี แปลว่า
หญิงสาว
อัญญวริญ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ฐนัชดนัย แปลว่า
ลูกชายที่เกิดมามั่นคง
ดาวินี แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจดวงดาว
ศิริวรรณลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะผิวพรรณดี
ศรีลักขณา แปลว่า
ผู้มีลักษณะงดงาม
พิชชาพัชร แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับเพชร
ธันย์วรัชย์ แปลว่า
ชัยชนะที่ประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
่วาท แปลว่า
คำพูด
นิริศา แปลว่า
ผู้ไม่เป็นใหญ่
นวทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์เก้าประการ
มณฑ์ภัสสร แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ
ปริวสา แปลว่า
ผู้ล้อมรอบด้วยสายฝน
ปริญสินี แปลว่า
หญิงผู้รู้รอบ
อรวรรณี แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณดี, หญิงผู้มีวงศ์ตระกูลที่ดี
แววสุดา แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
วรเนตร แปลว่า
ตางาม
มนภค แปลว่า
ใจดี,ผู้มีใจเจริญงอกงาม
ภาวิยา แปลว่า
ความเป็นอยู่
อรรถเดช แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการกล่าวเนื้อหา
สัณหวัช แปลว่า
ผู้พูดดีพูดเพราะ
ภัทนิภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ภัทธิตา แปลว่า
บุตรสาวที่ประเสริฐ
นารีภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
อัญญาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
นราพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของคนดี
รังรอง แปลว่า
ที่อาศัย
ภัทร์รัชต์ แปลว่า
ประเสริฐด้วยเงิน
ชรินทร์ญาปกรณ์ แปลว่า
ตำราและความรู้อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับน้ำ
พัทธ์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความผูกพัน,ผู้ผูกพันกับบิดา
พิระมนัส แปลว่า
คนที่มีใจกล้าหาญ
นันทชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความยินดี
สุวรรณเศรษฐ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดั่งทอง
สุวรรณกิจ แปลว่า
ผู้ทำงานเกี่ยวกับทอง หมายถึง ช่างทอง ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับทองคำ
รุ้งทอง แปลว่า
รุ้งที่งดงามเหมือนทอง
นันทมนัส แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
ธรณ์นรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงไว้
ศศิพัชร แปลว่า
เพชรจันทร์
ธีรรัช แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์,พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นปราชญ์
ฐิติมนกานต์ แปลว่า
ผู้มีใจรักมั่นคง
ก้าว แปลว่า
เดิน
ภูมิอภิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
ตวงยศ แปลว่า
รับยศ
สุวรรณเกสร แปลว่า
เกสรที่เป็นทองคำ
ธีรภัฏ แปลว่า
บ่าวของนักปราชญ์
ศีลิน แปลว่า
ศีล
ชนะตน แปลว่า
ผู้ชนะตนเอง
วดีลดา แปลว่า
ผู้มีวงศ์ตระกูล
สุพัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในฝนที่ดี
ปรีย์วิมน แปลว่า
ผู้มีจิตใจสว่างและเป็นที่รัก
ศิโรรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งสูงสุด
ธัญอลิศา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนางพญาผึ้ง
ปรีย์ศุภนิช แปลว่า
เป็นมงคลเสมอและเป็นที่ที่รักยิ่ง
ชญากานท์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับกาพย์กลอน
พิศณุ แปลว่า
[พิษณุ]
สุภนันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขและความดี
ปานกวิน แปลว่า
ดี
วีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญ
ณัฐากุล แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
หนูทิพย์ แปลว่า
คำเรียกชื่อเด็กที่ชื่อ ทิพย์
ทิพานันท์ แปลว่า
วันที่มีความสุข
พงษ์ฐกร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความมั่นคงแก่วงศ์ตระกูล
พันธ์เทพ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับเทวดา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี