");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44301-44400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เทียมมณี แปลว่า
เสมอแก้วมณี
เสาวเนตร แปลว่า
ตางาม
รัฐกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในประเทศ
รัฐฐากรณ์ แปลว่า
การกระทำให้เกิดความมั่นคงต่อรัฐ(ประเทศ)
พัชราภร์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเพชร , ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
ณฉัฏฐ์ แปลว่า
ความรู้ ๖ ประการ
ปฐมไท แปลว่า
พิมพ์พิชชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี
พรทิพย แปลว่า
นิจสิริ แปลว่า
เป็นมงคลเสมอ
ศุฐณัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญามั่นคงดี
ฐณัฏฐ์ฌาน์ แปลว่า
ผู้มีการกำหนดจิตแห่งความเป็นปราชญ์อันมั่นคง
ณฐวิญญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งเหมือนนักปราชญ์
ประภามาศ แปลว่า
แสงทอง
ปัญจภัค แปลว่า
โชค ๕ ประการ
โสภิศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
สุรวัตร แปลว่า
การกระทำดี,ผู้กระทำดีดุจเทวดา
สมยอด แปลว่า
ยอดเยี่ยม
บาน แปลว่า
นํ้าสําหรับดื่ม เครื่องดื่ม,เผยออก คลี่ออก ขยายออก
ทองหยอด แปลว่า
ชื่อขนมหวานทำด้วยไข่แดงตีฟู ประสมแป้งข้าวเจ้า หยอดเป็นรูปหยดน้ำลงในน้ำเชื่อมเดือด ๆ
อภิญญาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ลักษณาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีลักษณะดี
ปันปรีดา แปลว่า
แบ่งความสุข
ชาลีรัตน์ แปลว่า
ตาข่ายแก้ว
สกุลพัชญ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้อยู่ในกรอบของความรู้
พิชญะพล แปลว่า
กำลังแห่งนักปราชญ์
ไชยวุธ แปลว่า
ผู้มีปัญญากว่า
วชิรเกียรติ แปลว่า
ผู้มีเกียรติดุจเพชร
ศศกรณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติตนเหมือนกระต่าย
ศุทธา แปลว่า
บริสุทธิ์
ตฤณรัตน์ แปลว่า
หญ้าแก้ว,หญ้าที่สูงคุณค่า
สุพิชชากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ณัฐญากรณ์ แปลว่า
การทำด้วยปัญญาของนักปราชญ์
เชาว์ประภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
วิวัชร แปลว่า
เพชรวิเศษ
กอบ แปลว่า
อามือ ๒ ข้าง รวบสิ่งของเข้ามาจนมือชิดกันแล้วยกขึ้น
อภิญญดา แปลว่า
นักปราชญ์
ภาสธนพัชญ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากกรอบความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ชนาการ แปลว่า
คนที่มีหน้าที่
ณัฎฐิญากรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยปัญญาของนักปราชญ์
ปรวีณ์ แปลว่า
พิณอื่น
รัตนาวลัย แปลว่า
กำไลแก้ว
พิณณดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มากเกี่ยวกับพิณ
ณธน แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
เอกนิธิพล แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งและมีกำลังเป็นขุมทรัพย์
ณัฏฐิญาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและมีปัญญาดุจนักปราชญ์
ณิสรา แปลว่า
เจ้าปัญญา
รัตน์ติญา แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการที่มีค่ายิ่ง
นนท์วศิน แปลว่า
ผู้ยินดีในการชนะตนเอง
ภูวรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีและประเสริฐในโลก
ภูวปาล แปลว่า
ผู้ปกป้องแผ่นดิน
เอกอานนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีเป็นที่หนึ่ง
ภูวินท์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูวินทร์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูเมษ แปลว่า
แผ่นดินและแพะ
ภูวินภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูวินทร์ภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในโลก
ภูวินภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภวินท์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในโลก
ภูวาธาร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแผ่นดิน
เวียง แปลว่า
เมืองที่มีกำแพงล้อม
สรรเพชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ทุกสิ่ง ทุกอย่าง, ผู้รู้ทั่ว, พระนามของพระพุทธเจ้า
ทรัพย์ทวี แปลว่า
ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
รุจิราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
พัชรกฤษฏิ์ แปลว่า
มีปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนเพชร
รติมาลย์ แปลว่า
มาลัยที่งดงาม
พิมพ์พิธาร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้แจ้งและเป็นแบบอย่าง
พลณศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถและมีปัญญาเป็นกำลัง
ลัลน์ณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์และงดงาม
ภูมิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของแผ่นดิน
วรินทร์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
วรินทร์กุล แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
ลดาพร แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
พงษ์ธวัช แปลว่า
ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล
ทิพย์วรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
พัชร์ฐาพันธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันมั่นคงเหมือนเพชร
พัชรฐาพันธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันมั่นคงเหมือนเพชร
พัชร์ฐาพนธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันมั่นคงเหมือนเพชร
ด้วง แปลว่า
ชื่อแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง
ชวัญธนากรณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาในการกระทำให้เกิดทรัพย์
ณัชลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้เกิดมามีปัญญา
ลัลน์พร แปลว่า
ประเสริฐและงดงาม
วรรณชุลี แปลว่า
ผู้นอบน้อมต่อวงศ์ตระกูล
วุฒิยา แปลว่า
ผู้ใฝ่รู้
นิติวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยกฏหมาย
สิรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
พันธ์ุวริศ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ปณภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
อิศรากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันยิ่งใหญ่
พากร แปลว่า
ผู้นำพาแสงสว่าง
สลิลโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจสายน้ำ
เอกชาตรี แปลว่า
ผู้มีความรู้ในวิชาอาคมเป็นหนึ่ง
สิริช์รดา แปลว่า
ผู้มีความสุขและเกิดมาเจริญงอกงาม
อุณาโลม แปลว่า
เครื่องหมายที่เป็นมงคลอย่างหนึ่งลักษณะคล้ายเลขเก้าไทยมีรูป มักใช้เขียนยันต์เพื่อป้องกันภัย หรือเจิมหน้าผากในพิธีทำขวัญนาค เป็นต้น
ณิชาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
สุทธิฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธันย แปลว่า
เจริญงอกงาม
ชลิตเอก แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองเป็นหนึ่ง
บุญทิชา แปลว่า
ความดีที่เกิดสองครั้ง
สิริปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่นำมาซึ่งความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี