");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44101-44200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
ศุภพาณิชย์ แปลว่า
ผู้ค้าขายสิ่งดี
วรัญณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ธัญวนันต์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดี
นภัสวนันต์ แปลว่า
แนวทองฟ้า
สุขสัณห์ แปลว่า
ปานมุก แปลว่า
เหมือนมุก หมายถึง งดงาม
เลิศนภา แปลว่า
เป็นเลิศบนฟ้า หมายถึง นกหรือเทวดา
ปัญธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีปัญญา
อนุพร แปลว่า
พรปลีกย่อย
เทพพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
ธัมดี แปลว่า
พระธรรมดี
ธีร์ปภพ แปลว่า
เหตุแห่งความเป็นนักปราชญ์
สหศุภวงศ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาร่วมวงศ์ตระกูลที่ดี
พลอยวรินทร์ แปลว่า
พลอยที่งดงามยิ่ง
ละอาย แปลว่า
รู้สึกอาย หรือกระดากที่จะทำสิ่งไม่ดี หรือไม่ถูกไม่ควร
ศรีเพลิน แปลว่า
งดงามและเพลิดพลิน
ทินกฤติ แปลว่า
ผู้ให้แล้ว
กัน แปลว่า
ชื่อช้างศึกที่มีหน้าที่ป้องกันทัพ, ช้างดั้ง
สรธัญญ์วัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามและเก่งกล้าเหมือนเทวดา
มนพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
ปุณย์ แปลว่า
บุญ
ภวิน แปลว่า
โลก,แผ่นดิน
อุรคา แปลว่า
บัวลี แปลว่า
วรรธน์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภรณ์รวี แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
ราวิน แปลว่า
การต่อสู้
เพชรรัตน แปลว่า
เพชร
ณวัสส์ แปลว่า
ฝนที่เกิดจากความรู้หมายถึงฝนเทียม
พุฒิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมารู้แจ้ง
พรปวัฒน์ แปลว่า
พรแห่งความเจริญ
พรหรรษา แปลว่า
พรที่ทำให้มีความสุข
วิเสน แปลว่า
นันทาทิพย์ แปลว่า
ผู้ที่ทำให้เทวดายินดี
เพชรปภา แปลว่า
แสงเพชร
พัทธ์สัญญา แปลว่า
สัญญาที่ทำให้ผูกพัน
พัทธ์หทัย แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
สกาวทิพย์ แปลว่า
ดรัลณปรัชญ์ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์ที่งดงามดุจพลอย
พัชราพรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เข้มแข็ง,ผิวพรรณผ่องใส
ณัฏฐกาล แปลว่า
ผู้รู้กาลเวลา
พัชชากรณ์ แปลว่า
การกระทำให้อยู่ในกรอบ
ภัทรภากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดแสงสว่างอันประเสริฐ
นิภามาศ แปลว่า
แสงทอง, เสมอด้วยทองคำ
มาส แปลว่า
เดือน, พระจันทร์
พินิจนาถ แปลว่า
ผู้พิจารณาเป็นที่พึ่ง
พิลาสินี แปลว่า
หญิงงาม
มาศมนัส แปลว่า
มีความสุขในทองคำ
พิชาน แปลว่า
ความรู้สึกตัว, การรับรู้อารมณ์ หรือสิ่งเร้า
ดานิกา แปลว่า
พีระเดช แปลว่า
อำนาจแห่งความเพียร
นรีญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
วลีวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่กล่าว
สิรณัฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นจอมปราชญ์
ณัชธรณ์ธันย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี
อุษารัช แปลว่า
แสงแรกแห่งสมบัติ
วรรษพัชร แปลว่า
ฝนเพชร
ปุลวัชร์ แปลว่า
มีเพชรมาก
พัทธ์ธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
ทิพย์ภาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสยิ่ง(เหมือนเทวดา)
ปรมิตา แปลว่า
ยอดเยี่ยม สูงสุด
รัตนลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่มีค่ายิ่ง
ศิราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่สูงสุด
ธีรนาฎ แปลว่า
หญิงที่เป็นนักปราชญ์
สกนธ์วรรณ แปลว่า
ผิวพรรณ,ผิวกาย
ร่มบุญ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความดี
ธิติญา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ศิขรี แปลว่า
ภูเขา
วันเฉลิมพร แปลว่า
วันที่มีพร
เอกฉัท แปลว่า
มีปีกเป็นหนึ่ง
เอกชาต แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นหนึ่ง
พรหมจรรย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติอันบริสุทธิ์,ประพฤติธรรมอันประเสริฐ
ปาริฉัตต์ แปลว่า
ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
สุเมตตา แปลว่า
ผู้ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ทองแสง แปลว่า
ทองที่ให้แสงสว่าง
ตองมณี แปลว่า
ใบกล้วยแก้ว
เพ็ญภักษ์ แปลว่า
มีอาหารบริบูรณ์
อมลพิสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์ไม่มัวหมอง
พรพิรุณภัทร แปลว่า
พรของพระพิรุณอันประเสริฐ
วิกรานต์ แปลว่า
กล้าหาญ, ก้าวหน้า, มีชัย
วัชรสูตร แปลว่า
กฎอันเข้มแข็ง
ณัชญานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในปัญญาของนักปราชญ์
อติชาญ แปลว่า
ชำนาญมาก
อนุทัต แปลว่า
ให้สิ่งน้อยๆ,ให้สิ่งปลีกย่อย
อภิภพ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
ภณโชต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในการกล่าว
ณรัฐพล แปลว่า
ประเทศที่มีความรู้และมีกำลังทางทหาร
ณวัส แปลว่า
ฝนที่เกิดจากความรู้ หมายถึง ฝนเทียม,ปัญญาที่ทำให้เกิดความร่มเย็น
ธนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
ชัชญาณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ทางทหาร
ณัฏฐาวีรนุช แปลว่า
หญิงผู้กล้าหาญเหมือนนักปราชญ์
พรนภัสสร แปลว่า
พรของเทวดา
บารมินทร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในบารมี
วัชรศิลป์ แปลว่า
ผู้มีศิลปะอันมั่นคงดุจเพชร
วชิราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส,ผิวพรรณงาม
บัวคลี่ แปลว่า
บัวบาน,ชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
ภัคพณิชย์ แปลว่า
ผู้มีโชคในทางการค้า
ศรเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยศร
ทำเนียบ แปลว่า
ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี