");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44001-44100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุวรรณรัศม์ แปลว่า
แสงทอง
วัชรีย์กาญจน์ แปลว่า
เพชรทอง
วัชรีย์สิริ แปลว่า
งดงามเหมือนเพชร
วิมลมาน แปลว่า
ผู้ถือความบริสุทธิ์
โสภิญญา แปลว่า
งดงามด้วยความรู้
อดินันท์ แปลว่า
ยินดีมาก
ธนัทพร แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์อันประเสริฐ
ป้องภูมิ แปลว่า
ปกป้องแผ่นดิน
ศุภภศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
เปี่ยมพร แปลว่า
ผู้มากด้วยพร
ํธนัญชยา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้เกี่ยวกับทรัพย์
สิวลี แปลว่า
นามพุทธสาวกในครั้งพุทธกาล ผู้เป็นเอคัคคะในด้านโชคลาภ
พิชญ์ชยธรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งชัยชนะแห่งนักปราชญ์
สุภารินี แปลว่า
หญิงที่มีหน้าที่การงานดี
นิลวรรณา แปลว่า
สีนิล
ศิวะกร แปลว่า
ผู้สร้างพระนิพพาน
ปยุด แปลว่า
ผู้ขยันขันแข็ง
ฐิตากร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง
ณัฐชาวีณ์ แปลว่า
พิณที่เกิดจากนักปราชญ์
รุจีไพลิน แปลว่า
ไพลินที่งดงาม
พรหมไพลิน แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนไพลิน
วิมลตรี แปลว่า
สิ่งที่บริสุทธิ์ ๓ ประการ
พิชญาณิน แปลว่า
นักปราชญ์
ณัสม์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเสมอด้วยนักปราชญ์
ชนะพันธ์ุ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
เพลิงพลอย แปลว่า
ไฟที่เกิดจากพลอย
ปสุดา แปลว่า
ผู้มีความขยันขันแข็ง
สิริโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองในสิ่งอันเป็นมงคล
สิริบริรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาโดยรอบในสิ่งอันเป็นมงคล
พิมพ์วาด แปลว่า
เหมือนวาด,ดุจวาด,งดงามเหมือนวาด
ธีราพิเชฏฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เสมอนักปราชญ์
นงนภัสพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนางฟ้า
อัญชน์วรา แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในด้านความรู้
นฤชัย แปลว่า
ชัยชนะเหนือคนทั้งหลาย
เอกวีร์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความกล้าหาญ
ณชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
สุรนุช แปลว่า
หญิงผู้เก่งกล้าเหมือนเทวดา
ดวงมนพร แปลว่า
ผู้มีดวงใจประเสริฐ
ดวงยศพร แปลว่า
ผู้มีโชคชะตาในด้านยศอันประเสริฐ
โชคธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นโชค
ตฤณพัชร แปลว่า
เข้มแข็งเหมือนต้นหญ้า,หญ้าเพชร
ดวงมรกต แปลว่า
ดวงแก้วมรกต
ธัญมรกต แปลว่า
มรกตที่เป็นมงคล
ธีระชัญ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเสมอนักปราชญ์
ณัฐมรกต แปลว่า
มรกตของนักปราชญ์
ทักษมรกต แปลว่า
ผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับมรกต
บรรณหงษ์ แปลว่า
หนังสือที่เกี่ยวกับหงส์
ญาณิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญา
ทิพย์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความเป็นทิพย์
พฤทธ์ธนัย แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยทรัพย์สมบัติ
ณพดา แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยปัญญา
ตาลแก้ว แปลว่า
ต้นตาลที่สูงค่า
นพภณ แปลว่า
การกล่าว ๙ ประการ
ดวงทิวา แปลว่า
พระอาทิตย์
น้ำพรทิพย์ แปลว่า
น้ำอันประเสริฐของเทวดา
ศรีจันทรา แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์
ศรีจันทา แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์
ศรีจอมจันทร์ แปลว่า
งดงามดุจดวงจันทร์อันสูงสุด
เอกภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐยิ่ง
เชาว์ไว แปลว่า
ผู้มีไหวพริบมาก
ภทมน แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐ
ศิริกานต์ดา แปลว่า
ผู้งดงามและเป็นที่รักมาก
มนตรา แปลว่า
คำศักดิ์สิทธิ์, คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
ภชชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดการจำแนก
ธนัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมามีทรัพย์
นันทารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันน่ายินดี
สิริญญ์ แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
วรวิตา แปลว่า
ธีรยุทธิ์ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
ธนัฐพิมพ์ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างและมีทรัพย์มั่นคง
วิรัญญ์ธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ที่กล้าหาญและมีปัญญา
รุ่งรัต แปลว่า
ความยินดีอันรุ่งเรือง
ชื้น แปลว่า
ไม่แห้งสนิท, หมาด
มาลิดา แปลว่า
ดอกไม้
สุกัณฑ์ แปลว่า
คองาม
ดาริตา แปลว่า
ดาว
สรเชษฐ์ชัย แปลว่า
ชัยชนะของผู้ยิ่งใหญ่เหมือนเทวดา
อันน์กวินทร์ แปลว่า
ต้นกล้าของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่
เชาว์เลิศ แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญาอันเป็นเลิศ
พศมาศ แปลว่า
อำนาจดั่งทอง
ศิรินพร แปลว่า
ประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญ
สุพลดนัย แปลว่า
ลูกชายที่มีพลังมาก
พิจิตรพร แปลว่า
งดงามยิ่ง,พรที่ดียิ่ง
นันท์รวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและยินดี
สมุทรมาลา แปลว่า
ดอกไม้แห่งท้องทะเล
บุณยกานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีบุญ
วราดล แปลว่า
บันดาลสิ่งประเสริฐ
บุษยมาลา แปลว่า
ดอกบัว
ณัฐธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
มัญชุมาศ แปลว่า
งามดั่งทอง
เมษาภรณ์ แปลว่า
คนเลี้ยงแกะ
ฌาณอุมา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
พันธธาดา แปลว่า
สร้างความผูกพัน
ธมนณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กำจัดมลทิน
ภรณ์ปภัสชญาณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันบริสุทธิ์
อุ้มจิต แปลว่า
ทำให้มีความสุข
ศุภกมล แปลว่า
ใจดี
พนัชพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดจากป่า
ชนกุล แปลว่า
คนที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
ชนทัต แปลว่า
ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี