");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43901-44000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชัยกาล แปลว่า
ผู้ชนะกาลเวลา
เพียงหนึ่ง แปลว่า
หนึ่งเดียว
ภูสิริเดชน์ แปลว่า
ลูกศรมงคลในโลก
ณัฏฐ์หทัยภัทร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
เชิดสิทธิ์ แปลว่า
ยกย่องความสำเร็จ
พิลาวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณดี
อันธิยา แปลว่า
สินิสา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
ณัชชนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากการให้ความรู้
ธัญญานุช แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
วัทน์สิริ แปลว่า
ใบหน้างดงาม
พิริชาภา แปลว่า
แสงสว่างของผู้เกิดมากล้าหาญ
เมธาทิพย์ แปลว่า
ปราชญ์เทวดา
ศิวสรรค์ แปลว่า
สร้างพระนิพพาน
อรชิดา แปลว่า
หญิงสาวที่ประสบชัยชนะ
เสริมศักด์ แปลว่า
ปีวรา แปลว่า
ปีที่ดี
อลินนันท์ แปลว่า
คนที่รักผึ้ง
ลักขณาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี
ธีรรัก แปลว่า
รักความเป็นปราชญ์
พัชญาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนกรอบแห่งความรู้
วิสิษฐ์พล แปลว่า
ผู้มีกำลังเป็นเลิศ
พิชย์ชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ณีรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ชิดชมัย แปลว่า
ชัยชนะ ๒ ประการ
ณัทชยา แปลว่า
ชัยชนะของผู้ให้ความรู้
เพ็ญวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามผุดผ่อง
เนริสา แปลว่า
ณัทชนกนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการทำให้เกิดการให้ความรู้
ดลทรัพย์ แปลว่า
บันดาลให้เกิดทรัพย์
ศรัณย์ภัทรดนัย แปลว่า
ลูกผู้ประเสริฐและเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
มนกานต์ แปลว่า
ใจรัก
เทพลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะดุจเทวดา
นรินทร์ศร แปลว่า
ศรของพระเจ้าแผ่นดิน
สุรวาณิช แปลว่า
พ่อค้าที่มีความเก่งกล้า
บัวสวรรค์ แปลว่า
ดอกบัวของเทวดา
ตรีทิพรดา แปลว่า
มีความสุขยิ่ง(ดุจอยู่บนสวรรค์) ๓ ประการ
อุบลกาญจน์ แปลว่า
ดอกบัวทอง
วิรินมาศ แปลว่า
กล้าหาญมาก
ชวนา แปลว่า
เชาว์ปัญญา
เรมิดา แปลว่า
พายุวัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งดุจพายุ
ภูเษศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการแต่งกาย
ณศศิกัญญ์ แปลว่า
สตรีที่ความรู้อันรุ่งเรืองดุจจันทร์
อนุชิน แปลว่า
ชัยชนะย่อยๆ
สุภัททินันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐยิ่ง
มโน แปลว่า
ใจ, ความคิด
ไทยธชา แปลว่า
ธงชาติไทย
ณัทณภัค แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ปัญญาและมีโชคดี
พันธ์ระวี แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระอาทิตย์
ปณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
วัสพล แปลว่า
กำลังแห่งฝน
ธรรมโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในธรรม
ธรรัตน แปลว่า
ดวงแก้วที่ปกป้อง
พรณิตา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ภัชธนัช แปลว่า
ผู้เกิดมาจำแนกทรัพย์
ภูรีภัทร แปลว่า
ประเสริฐในแผ่นดิน
เปรมินี แปลว่า
หญิงผู้มีความสุข
ทิพย์วรวดี แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจเทวดา
ชัญญ แปลว่า
ความรู้
ภท แปลว่า
ประเสริฐ
ณฐอมร แปลว่า
ปราชญ์เทวดา, นักปราชญ์ผู้มากความสามารถ
วรัญตรี แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ ๓ ประการ
ศักติพรหม แปลว่า
มีความสามารถดุจพรหม
บุญแก้ว แปลว่า
ความดีอันสูงค่า
อัณณ์วรา แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในด้านอักษรศาสตร์
ภัทรศย แปลว่า
ที่อาศัยอันประเสริฐ
ภทรศย แปลว่า
ที่อาศัยอันประเสริฐ
ธนัทภร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการให้ทรัพย์
มนวีร์รดา แปลว่า
ใจที่ยินดีในความกล้าหาญ
ปริญศิริ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
วันสิรีย์ แปลว่า
นำมาซึ่งความเจริญแห่งป่า
วรรธน์สิรี แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
ภัคกร แปลว่า
ผู้สร้างโชค
บุญเปรม แปลว่า
ผู้มีความสุขด้วยบุญ
วีรันดา แปลว่า
กล้าหาญมาก
ศรินทร์ลดา แปลว่า
สายธนูอันยิ่งใหญ่
ธาดาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการสร้างสรรค์
ภาลดา แปลว่า
ลำแสง
พจน์ดนัย แปลว่า
ถ้อยคำของบุตรชาย
ตฤณมนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนใจดุจต้นหญ้า
ตฤณชนสร แปลว่า
คนที่เคลื่อนไปเหมือนต้นหญ้า
ตฤณชนสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายเหมือนต้นหญ้า
ตฤณมนภัทร แปลว่า
ใจที่ประเสริฐเหมือนต้นหญ้า
ตฤณจงจิตร แปลว่า
งดงามเหมือนต้นหญ้า
ตฤณยศพร แปลว่า
ผู้มีประเสริฐในยศเหมือนต้นหญ้า
ตฤณรณพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการต่อสู้เหมือนต้นหญ้า
ณัชชาปภัสร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันบริสุทธิ์
นาถรัตนะ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่พึ่ง
โสภิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
รัตนรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในดวงแก้ว
พัชรดาภา แปลว่า
แสงเพชร
พินิจศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์
พึ่งตน แปลว่า
ผู้พึ่งตนเอง
ณธรรม แปลว่า
ผู้มีปัญญาในธรรม
ณธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ณปัญญ์ แปลว่า
ปัญญาความรู้
ทรัพย์สถิต แปลว่า
มีทรัพย์มั่นคง
ณัฐกฤษฏิ์ แปลว่า
ผู้ฉลาดเหมือนนักปราชญ์
สุภีร์ แปลว่า
วีรบุรุษ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี