");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4301-4400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐวัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้ของนักปราชญ์
ณปภาพิชญ์สินี แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาของนักปราชญ์หญิง
ณัฐรดา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ณดา แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่ง
ณัฐวีร์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณิชพน แปลว่า
ป่าไม้ที่บริสุทธิ์
ณฐวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ณธรรศกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อย่างกล้าหาญ
ณัฏฐ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดจากนักปราชญ์ การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ณัฏฐ์พล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ณัฐกฤต แปลว่า
ผู้ที่ประสบความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐ์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนนักปราชญ์
ณัฐเชษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐกว่าปราชญ์
ณัฐพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยนักปราชญ์
ณัทพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับการให้ความรู้ผู้อื่น
ณเดชน์ แปลว่า
ลูกศรแห่งความรู้, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ณัฐปพน แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ณัฐเดช แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ณกัญญรมณ์ แปลว่า
หญิงที่มีปัญญาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
ณัฐนันทพร แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุขอันประเสริฐ
ณ้ัฏฐินี แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐนันท์ แปลว่า
ผู้เป็นที่ยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐ์วรัตถ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์อันประเสริฐ
ณัฐชาวรินทร์ แปลว่า
ความประเสริฐอันยิ่ง่่ใหญ่ที่เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐชา แปลว่า
ผู้เกิดแต่นักปราชญ์ ,ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัชชานัทธ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาผูกพันด้วยความรู้
ณัฐณิศา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ยิ่งใหญ่เหมือนนักปราชญ์
ณัทธนภร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และทรงไว้ซึ่งทรัพย์
ณัฐชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความรู้อันมั่นคง
เณศรา แปลว่า
เจ้าปัญญา
ณัฏฐ์ณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณสุข แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากปัญญา
ณิชชาพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์
ณัชพล แปลว่า
เกิดมาเพื่อพลังแห่งความรู้
ณชาลีญา แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในข่ายของปัญญา
ณัฐชนน แปลว่า
คนที่มีความรู้มั่นคง
ณัฐพัชร แปลว่า
เพชรของนักปราชญ์, เข้มแข็งเหมือนนักปราชญ์
ณัฐธิชา แปลว่า
ผู้เกิดใกล้นักปราชญ์
ณัชนภัสร์ แปลว่า
เทวดาที่เกิดมาเพื่อความรู้
ณัฐจิราพัชร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
ณกชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้เรื่องบัว
ณัฐจีรา แปลว่า
ผู้มีความยั่งยืนเหมือนนักปราชญ์
ณัฐภัสสร แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ณิศชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีปัญญาอันยิ่งใหญ่เหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐพัฒ แปลว่า
[ณัฏฐพัฒน์]
ณัฏฐภัส แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฐณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณัฐนวกานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักในสิ่งใหม่
ณัฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
ณัชพง แปลว่า
ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
ณัฐศิษฏ์ แปลว่า
มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณัฐธิดา แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์
ณทณภา แปลว่า
แสงสว่างของปัญญาของผู้ให้ความรู้
ณัฐพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจเพชร
ณัฐริกา แปลว่า
เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ณิชาพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันบริสุทธิ์
ณัฐนันทน์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐภาณุ์ แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฏฐภาณ์ แปลว่า
กล่าวด้วยความรอบรู้,คำกล้าวของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ตฤณ แปลว่า
ต้นหญ้าของนักปราชญ์
ณัฏฐวรรษ แปลว่า
สายฝนของนักปราชญ์
ณัฏฐนัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับนักปราชญ์
ณรงค์ชัย แปลว่า
ชนะในการรบ, รบชนะ
ณัฏฐาพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐภัทรชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ณัฐภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฏฐ์สุภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
ณัฏฐภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจนักปราชญ์
ณัฏฐ์ฐพัชร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจเพชร
ณัฐปคัลภ์ แปลว่า
ผู้องอาจดุจนักปราชญ์
ณัชณวีร์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความกล้าหาญ มีปัญญา และความรอบรู้
ณภัทร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ณัฏฐนนท์ แปลว่า
ความยันดีของนักปราชญ์
ณัฏฐนันทน์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐลดา แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ณัฐกาล แปลว่า
เวลาของนักปราชญ์
ณฐวรรธน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ณัฎฐวัธน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ณัทกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของผู้ให้ความรู้
ณัฐฐาพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณิชาพัชร์ แปลว่า
เพชรที่บริสุทธิ์
ณัฐธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความรู้มั่นคง
ณิชากร แปลว่า
ผู้สร้างความบริสุทธิ์
ณัฏฐนิชา แปลว่า
ผู้มีความเป็นนักปราชญ์ตลอดไป
ณภัคชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และปัญญาเป็นโชค
ณัฐชนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากนักปราชญ์
ณัฏฐณิชาภ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างอันบริสุทธิ์
ณัฐรินีย์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐิกา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
ณัฐวีณ์ แปลว่า
พิณของนักปราชญ์
ณัชนพ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ ๙ ประการ
ณภัทรพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณิศาพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบของเจ้าแห่งนักปราชญ์
ณัฐฐิญาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐสินี แปลว่า
หญิงที่เป็นปราชญ์, นักปราชญ์หญิง
ณัฐภณ แปลว่า
คำพูดของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาของนักปราชญ์
ณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี