");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43801-43900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศรัณย์วริษฐา แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่ง
สบง แปลว่า
ผ้านุ่งของภิกษุสามเณร
ศรัทธาสินี แปลว่า
สตรีผู้มีความศรัทธา
ชาญกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและความชำนาญ
ปณัยกร แปลว่า
ที่ให้ความรักคำสรรเสริญ
ธรพิสิฐ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นเลิศ
ณัฐชนานันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทำให้หมู่ชนเกิดความยินดี
วินทวัฒน์ แปลว่า
ผู้พบเจอกับความเจริญรุ่งเรือง
ทิพย์สุภางค์ แปลว่า
ผู้มีความงดงามเหมือนมาจากสวรรค์
ํธัญญาพร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
อนุภทร แปลว่า
ความดีงามย่อย
ธนบดินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
อาริยณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
รุ่งกานดา แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ทรัพย์อุดม แปลว่า
มีทรัพย์มาก
พงษ์ชัยยวุฒิ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะด้วยความรู้
ศรธนพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์และศร
เถกิงศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
วันวิภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากป่า
อโศก แปลว่า
ผู้ไม่เศร้าโศกเสียใจ
นิติวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวเนื่องด้วยกฏหมาย
สรณรัชฎ์ แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
เพชรชฎาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยชฏาเพชร
ศศิลินทิพย์ แปลว่า
ชเนรินทร์ แปลว่า
ชยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในชัยชนะ
ธีรนี แปลว่า
ปรัชญภัทร แปลว่า
ประเสริฐด้วยความรู้
ภัทรลัลน์ แปลว่า
งดงามยิ่งนัก
ลัลน์ณัฏฐ์ แปลว่า
งดงามเหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐลัลน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้งดงามเสมอนักปราชญ์
ณัฏฐวรัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐเสมอนักปราชญ์
ณัฐวรัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐเสมอนักปราชญ์
ภัทรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ภัทรณัชช์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
เจต แปลว่า
ความคิด
เตชิสา แปลว่า
เจ้าแห่งอำนาจ
นวสิน แปลว่า
เงิน ๙ ประการ
ภูริภัคร์ แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ในโลก
พรรษวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับฝน,ความรู้ที่ทำให้เกิดความร่มเย็น
นิเวช แปลว่า
ปราศจากซึ่งหมอรักษาโรค
สุภัศรา แปลว่า
เบญสิริ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
ชลสิริ แปลว่า
สายน้ำที่งดงาม,สายน้ำแห่งความเจริญงอกงาม
สุดาสิริ แปลว่า
หญิงสาวผู้นำมาซึ่งความเจริญ,หญิงสาวผู้เป็นมงคล
เชนิยา แปลว่า
โชคมนัส แปลว่า
ผู้มีความสุขในโชค
นิธิรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ขุมทรัพย์
พีรพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความกล้าหาญ
ธารธรรม แปลว่า
สายธารแห่งธรรมะ
ทองพัฒน์ แปลว่า
เจริญดั่งทอง
ีสุภาดา แปลว่า
ดีมาก
ภัทรเวท แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ชิราวุธ แปลว่า
สดี แปลว่า
นางที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี
ศศิสุนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในพระจันทร์ หมายถึง กระต่าย
นภสอร แปลว่า
นางฟ้า
ณสุภัค แปลว่า
โชคดีอันเกิดแต่ปัญญา
โยธิราช แปลว่า
จอมทัพ
เอกพรรค แปลว่า
หมู่ที่เป็นหนึ่ง
มนิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือใจตน
ณัชาภัทร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
วชรากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันเข้มแข็ง
วีรากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความกล้าหาญ
ณัฐทัชนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาให้เหมือนนักปราชญ์
ทินสิริ แปลว่า
ผู้ที่เจริญงอกงามด้วยการให้
บุญกาญจน์ แปลว่า
บุญที่งดงามดั่งทองคำ
วัฏจักร แปลว่า
ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือกิจกรรมชุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดําเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณจุดเริ่มต้นนั้นอีก
ปลิกา แปลว่า
มีน้ำหนัก
ภคณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
ภคณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
เบญจริกา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ณัฏฐกัญญ์ แปลว่า
สตรีผู้เป็นนักปราชญ์
ชวณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเชาว์ปัญญา
วรัญภัทร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญญภัทร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการรู้สิ่งประเสริฐ
ศรธนา แปลว่า
ผู้มีศรเป็นทรัพย์
ปุณนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
ณัฐพิชามล แปลว่า
ผู้มีความรู้บริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
ดำรงชัยธรรม แปลว่า
ผู้รักษาชัยชนะที่เกิดจากความดี
รวิสดา แปลว่า
พระอาทิตย์,รุ่งเรืองมาก
ธิติพิวัฒน์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงาม
พิมาลา แปลว่า
ดอกไม้วิเศษ
พิมมาลา แปลว่า
งดงามเหมือนดอกไม้
สดาพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
อภัยศานติ์ แปลว่า
ความสงบอันเกิดจากการยกโทษให้
ดุลยา แปลว่า
ความเที่ยงธรรม,ความยุติธรรม
พจน์นิธิ แปลว่า
ถ้อยคำที่เปรียบเป็นขุมทรัพย์
ปรียาพัตร แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและเป็นที่รัก
รติยุทธ แปลว่า
การต่อสู้อันน่ายินดี
อลิยา แปลว่า
ผึ้ง
ณัฏฐชยา แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่นักปราชญ์
ศศิภัสสร แปลว่า
แสงจันทร์
อลิณดา แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งเกี่ยวกับผึ้ง
ประภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ศิริกุลยา แปลว่า
สตรีที่เกิดในตระกูลที่ดีและมีความงดงามยิ่ง
มนพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
ปกรณ์วิทย์ แปลว่า
ความรู้ในตำรา
นิรัชพร แปลว่า
ผู้ไม่เกิดแล้วอันประเสริฐ
ธรรมธารา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งธรรมะ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี