");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43701-43800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปุญญรัตน์ แปลว่า
ความดีที่มีค่า
ณัทวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในการให้ความรู้
ธรรมพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในธรรม
พันธ์เครือ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ตระกูล
ดั่งตะวัน แปลว่า
เหมือนพระอาทิตย์
ดุจตะวัน แปลว่า
เหมือนพระอาทิตย์
ธามธีระ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มียศ
ธามธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มียศ
บันลือศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
พรหมวิวัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองดุจพรหม
ชัญญธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความรู้
ทัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นผู้ให้
ณิชพร แปลว่า
พรอันบริสุทธิ์
นทีพัชร์ แปลว่า
น้ำเพชร
สินศิริ แปลว่า
ทรัพย์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
พลอยพญา แปลว่า
เจ้าแห่งพลอย,พลอยของพระเจ้าแผ่นดี
ธชกร แปลว่า
ผู้สร้างธงชัย
วรรณวฤณณ์ แปลว่า
ผู้ทำให้วงศ์ตระกูลมีความยินดี
นิราวรรณ์ แปลว่า
ผู้ไม่มีวงศ์ตระกูล
นฤวรรต แปลว่า
ผู้ไม่เวียนว่าย
วิชกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
ธีร์เทพ แปลว่า
เทวดาผู้รู้แจ้ง
ณัฐิจักษณ์ แปลว่า
เอกสันต์ แปลว่า
ผู้มีความสงบเป็นที่หนึ่ง
สภาพ แปลว่า
ความเป็นเองตามธรรมดา หรือตามธรรมชาติ
อภิรัก แปลว่า
ความรักอันยิ่งใหญ่
สิริพฤฒา แปลว่า
เจริญงอกงามยิ่ง
ศิริดุล แปลว่า
เที่ยงธรรมและเป็นมงคลยิ่ง
จุล แปลว่า
ละเอียด
โสภิกา แปลว่า
งดงาม
นพสิริ แปลว่า
สิ่งมงคล ๙ ประการ
บุญรุ่ง แปลว่า
รุ่งเรืองในความดี
พจนกร แปลว่า
ผู้กล่าว
ฐานหทัย แปลว่า
ใจที่มั่นคง,ใจที่ตั้งมั่น
ปุริศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง,พระเจ้าแผ่นดิน
ธงทอง แปลว่า
ธงที่ทรงคุณค่า,ธงที่ทำจากทองคำ
ภาทิพย์ แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา,แสงจากสวรรค์
ศิริวรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญ
ภานุกรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดความรุ่งเรือง
ปาลีญา แปลว่า
ผู้รักษาความรู้
ภูศิตา แปลว่า
ความสุขในโลก
นภสูร แปลว่า
พระอาทิตย์บนฟ้า
บุญชลิต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความดี
ภัทราภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ณัทธัญกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันประเสริฐและให้ความรู้
พิชญ์คณิศร แปลว่า
เจ้าแห่งหมู่คณะของนักปราชญ์
ภูริมาศ แปลว่า
แผ่นดินทอง
อ้อมพร แปลว่า
ฟาง แปลว่า
ต้นข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
พชวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่อยู่ในกรอบ
ณัฐนารา แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ณฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วิมุต แปลว่า
พ้น หลุดพ้น
ไพรลดา แปลว่า
แนวป่า
พลัฐชยาดา แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากพลังที่มั่นคง
สวโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของตน
อิสรากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันยิ่งใหญ่
ไตร แปลว่า
สาม(๓)
เตชธนะ แปลว่า
อำนาจที่เกิดแต่ทรัพย์
ณัชฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงและเกิดมาเพื่อความรู้
เตชา แปลว่า
อำนาจ,ความสามารถ
วรุดม แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งประเสริฐ
ปริยาภร แปลว่า
ค้ำจุนสิ่งอันเป็นที่รัก
สรรเพชญ แปลว่า
มานะทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากความพยายาม
ปิณฑ์คเณศ แปลว่า
ก้อนข้าวของผู้เป็นใหญ่ในคณะ
พรนภัสรณ์ แปลว่า
ประเสริฐและมีท้องฟ้าเป็นที่พึ่ง,นางฟ้า
ฐปนพัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามและมั่นคง
นวรตน แปลว่า
แก้ว ๙ ประการ
สิงหรัตน์ แปลว่า
สิงห์แก้ว
ปณภัทร แปลว่า
ประเสริฐด้วยปัญญา
ไปรยาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก
ศรีนภา แปลว่า
ฟ้างาม
ศยานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในที่อาศัย
เทวรัต แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
ฐาชุดา แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาล
ชลฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงเหมือนสายน้ำ
เทียมเทพ แปลว่า
เสมอเทวดา
พรตะวัน แปลว่า
พรของพระอาทิตย์
สลักจิตร แปลว่า
ตรึงใจ
สุรสิต แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนเทวดา
ณัชชญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรู้ของผู้เกิดมามีปัญญา
ธนพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีทรัพย์
อิ่มจิต แปลว่า
มีความสุขทางใจมาก
ศุภาโชค แปลว่า
โชคที่นำมาซึ่งความเจริญ
อิสราภร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่
ทศราช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินลำดับที่ ๑๐
วายุภักษ์ แปลว่า
ผู้กินลมเป็นอาหาร เครื่องหมายประจำกระทรวงการคลัง นกในวรรณคดี
ทองชื่น แปลว่า
พิมระพี แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตญ์
ณัทชภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากการให้ความรู้
อรุษ แปลว่า
ผู้ไม่โกรธ
พัทธ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความผูกพัน
ทิพอักษร แปลว่า
อักษรของเทวดา
เนติกา แปลว่า
กฏหมาย
ธัชสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นดั่งธงชัย
ปีติพนธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยนเนื่องด้วยความสุข
สุชัจจ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
วัชรีย์รัตน์ แปลว่า
เพชร
ภัสรพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในแสงสว่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี