");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43501-43600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรรณกนก แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจทองคำ
ศรีมูล แปลว่า
เหตุแห่งความเจริญ
นันทิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความยินดี
โชติวิชช์ แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
ณัทฐเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และมั่นคงในการให้ความรู้
ณัทฐกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคงในการให้ความรู้
มุขมณี แปลว่า
ทางแก้ว
นิติกัญจน์ แปลว่า
ทองคำและกฏหมาย
สุภาพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างอันงดงาม
ศุภกุลภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูลที่ดี
ภูวัช แปลว่า
กฏของแผ่นดิน,กรอบของแผ่นดิน
เรืองทิพย์ แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนเทวดา
วรามนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในสิ่งที่ดี
วรหทัย แปลว่า
ใจดี,ใจประเสริฐ
ภาวนะชยุตม์ แปลว่า
การเกิดขึ้นแห่งชัยชนะอันสูงสุด
ชัชวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักรบ
รชภู แปลว่า
แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดิน
พรเลขา แปลว่า
การเขียนในสิ่งที่ดี
วิรมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความกล้าหาญ
แสงสุรี แปลว่า
แสงของเทวดา
สุทธิสวัสดิ์ แปลว่า
ความสุขอันประเสริฐ
อุบลวัน แปลว่า
ป่าบัว,สวนบัว
พธู แปลว่า
เจ้าสาว,เมีย,หญิง
ทวีคุณ แปลว่า
ความดีที่เพิ่มขึ้น
พงษ์ภัทรพล แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีกำลังที่ดี
วันชุลี แปลว่า
ภทรวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ,ผิวพรรณดี
เยาวภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นหนุ่มสาว
รักษ์บุญญา แปลว่า
ผู้รักษาความดี
สกุลกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
พีระยุทธ์ แปลว่า
กระทำการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ
ชนันพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของคน
พรธิชา แปลว่า
นนทิญา แปลว่า
ความรู้อันน่ายินดี
สุรีย์รัก แปลว่า
พระอาทิตย์อันเป็นที่รัก
ปุณยพัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งด้วยบุญ
เมธชล แปลว่า
สายน้ำของนักปราชญ์
ศศิพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์
สุขรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความสุข
ชาลิน แปลว่า
ข่าย
สหรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วร่วม
ทิศ แปลว่า
เบื้อง
ภูวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของแผ่นดิน
สุพัชภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนซึ่งกรอบที่ดี
ภาวรี แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
รักษพล แปลว่า
รักษากำลัง
วรพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
พลอยพชร แปลว่า
เพชรพลอย
มุ่งมั่น แปลว่า
ตั้งใจอย่างแน่วแน่
พิิมพ์นารา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
ศุภาวิศ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนทองคำ
รัตน์ฐาภัทร แปลว่า
ประเสริฐและมั่นคงเหมือนดวงแก้ว
ุสมรัก แปลว่า
มีความรักดั่งตั้งใจ
นันทนาวัน แปลว่า
สวนแห่งความสุข
วณิชชยา แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่พ่อค้า
วนชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเกิดจากป่า
ศิริยาพร แปลว่า
ประเสริฐและงดงาม
ณพัส แปลว่า
อำนาจที่เกิดแต่ปัญญา
วรัชภพ แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐในโลก
สหธรรม แปลว่า
ผู้ทำความดีร่วมกัน
บริวาร แปลว่า
ผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตา
วรรณามนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในวงศ์ตระกูล
วีระวัน แปลว่า
ป่าแห่งความกล้าหาญ
กัณฐ์ แปลว่า
คอ
ชนันภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนมวลชน
คง แปลว่า
มั่นคง
พิรัฐ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
วนัสนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการอยู่ป่า
รณิดาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากความยินดี
ภัทปภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ติราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนฝั่ง,ผู้ประดับด้วยฝั่ง
รุ่งระพี แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
อังสราณี แปลว่า
ราชินีผู้มีส่วน
สุรีทรัพย์ แปลว่า
สมบัติของเทวดา
ณัฏฐมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความรู้ที่มั่นคง
ปณัทดา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้มาก
รินทิพย์ แปลว่า
ของสวรรค์ที่ไหลมาเนืองๆ
หนึ่งเพชร แปลว่า
หนึ่งเพชร
วิช แปลว่า
ความรู้
สัณห์พร แปลว่า
ประเสริฐและนุ่มนวล
นราธิเบศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งหลาย
ธัญญนลิน แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ
ณชพัชร์ แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันเข้มแข็ง
พิฐิตาพร แปลว่า
ประเสริฐและมั่นคงยิ่ง
ทัตไทย แปลว่า
ให้ความเป็นใหญ่
พรรณอนงค์ แปลว่า
หญิงผู้มีวงศ์ตระกูลที่ดี,หญิงที่มีผิวพรรณดี
ธัชปภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากธงชัย
เมษธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เกิดในราศีเมษ
นัทธิดา แปลว่า
ผู้มีความผูกพัน
สหัสยา แปลว่า
อยู่ร่วมกัน
ศรีญดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ืืดวง แปลว่า
ชะตา
ศศิวรา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
วรินท์นรี แปลว่า
หญิงที่เป็นเจ้าแห่งความดี
นริศญา แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่ในความรู้
ปานฝัน แปลว่า
เหมือนฝัน
ศุภัคพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่โชคดี
สรเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก,มีอำนาจเหมือนเทวดา
ดวงขวัญ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นมิ่งขวัญ
ธาราณ์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี