");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43401-43500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วัชรัตน์ แปลว่า
กรอบแก้ว
บริวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติรอบ
ศุภวริษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาสิ่งประเสริฐและสิ่งที่ดี
สุทธวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่บริสุทธิ์
รัฐณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ของประเทศ
ดารัณณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ดารัณณัฐฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ดารัณณัฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ดารณัฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้เกี่ยวกับดวงดาว
ณัฏฐดารัณ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐดารัณ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ฐานิสรา แปลว่า
เจ้าแห่งความมั่นคง
นิษฐนาถ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จเป็นที่พึ่ง
สุเมธวลัย แปลว่า
กำไลของนักปราชญ์
รุจรงค์ แปลว่า
สีที่รุ่งเรือง
อนัญพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความโดดเดี่ยว
นพศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่ง ๙ ประการ
พีรภาส แปลว่า
แสงสว่างอันเกิดจากความกล้าหาญ
วรินทร์กาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ,เจ้าแห่งความประเสริฐเหมือนทองคำ
เดชสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและมีความสามารถ
ณัฏฐ์ธีชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์และมีปัญญามั่นคง
สัมมากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่ถูกต้อง
สรรพวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามทั้งปวง
สุกสกาว แปลว่า
สว่างสดใส
นิชชาณัท แปลว่า
ผู้เกิดมาให้ความรู้ตลอดกาล
พงศ์ตะวัน แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
สุนันทน์ญา แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้มีความสุข
ภูพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในแผ่นดิน
บัวเทพ แปลว่า
ดอกบัวสวรรค์
ชฎาทิพ แปลว่า
ชฎาของเทวดา
รพีภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระอาทิตย์
รชฎา แปลว่า
เงิน
เหรียญทอง แปลว่า
เหรียญที่ทำจากทอง
ทิญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ทั้งสอง
ถิญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
สุภามาตร์ แปลว่า
ดีเสมอ
นิสพร แปลว่า
ประเสริฐยามค่ำคืน หมายถึง พระจันทร์หรือดาว
อารีทิพย์ แปลว่า
ผู้มีใจเอื้อเฟื้อเหมือนเทวดา
ยโสธร แปลว่า
ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สายเพชร แปลว่า
สายเพชร
เพียงรพี แปลว่า
เสมอด้วยพระอาทิตย์
ศรีวัฒนา แปลว่า
เจริญและงดงาม
กัณฑ์ แปลว่า
คอ
โอภาพัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยการกล่าวทักทาย
ธันยพิพรรธน์ แปลว่า
เจริญในสิ่งอันเป็นมงคล
รภัสลดา แปลว่า
พัส แปลว่า
ฝน
รุ่งนิภา แปลว่า
สว่างเสมอ
ชิดชฎา แปลว่า
ชัยชนะอันสูงสุด
มงกุฏชฎา แปลว่า
มงกุฎและชฎา
ดุจชฎา แปลว่า
เหมือนชฎา, สูงสุด
แพรสุข แปลว่า
แพรแห่งความสุข
วศิการ แปลว่า
ผู้มีความสามารถในหน้าที่การงาน
สุรวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้มากดุจเทวดา
ภัทรีพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งประเสริฐ
บรรณรักษ์ แปลว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลรักษาหนังสือและบริหารงานในห้องสมุด
ธุวาวิช แปลว่า
ความรู้ที่แท้จริง
ภาคีนัย แปลว่า
ผู้มีส่วนสำคัญ
ทัศนาวดี แปลว่า
ผู้มีความคิดเห็น
สิลุโณ แปลว่า
พิชัยศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจแห่งชัยชนะ
พริ้มพลอย แปลว่า
งดงามเหมือนพลอย
ลลิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีเสน่ห์
อาภากรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ภณินทิพย์ แปลว่า
คำกล่าวของเทวดา
ฐิติพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญมั่นคง
หนูเพ็ชร แปลว่า
บวรนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รัตติกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดกลางคืน หมายถึง พระจันทร์
เบญจญาวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความรู้ ๕ ประการ
รุ่งภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งดุจแสงสว่างอันรุ่งเรือง
นภัชชา แปลว่า
ผู้เกิดจากฟ้า
ธีราลดา แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
นภัสพลอย แปลว่า
ฟ้างามเหมือนพลอย
ธนิยาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ปรารถนาในทรัพย์
ปภานิจ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างเสมอ
ปรียาวริณ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าหนี้อันประเสริฐและเป็นที่รัก
สุรินดา แปลว่า
มากความสามารถ
นงนภัฐ แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงดุจท้องฟ้า
ภูติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
อรัญญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เกิดจากป่า
ฐนียา แปลว่า
ผู้พึ่งตนได้อย่างมั่นคง
วัชยัน แปลว่า
กรอบที่ต้านไว้
อิศริยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในความยิ่งใหญ่
นันทนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีความยินดี
ศุกร์ แปลว่า
วันลำดับที่ ๖ ในสัปดาห์
ศศิกัญญานัจญ์ แปลว่า
หญิงที่มีความรู้ในการฟ้อนรำและงดงามเหมือนพระจันทร์
ทักษพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและความสามารถ
ภารินี แปลว่า
หญิงผู้มีหน้าที่
ชยิน แปลว่า
ชัยชนะ
ธนาเกียรติ แปลว่า
เกียรติที่เกิดจากทรัพย์
นทีชัย แปลว่า
ชัยชนะในสายน้ำ
สราภัช แปลว่า
ผู้จำแนกเก่งเหมือนเทวดา
สรพัชราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชรของเทวดา
อรสุดา แปลว่า
หญิงสาว
พร้อมบุญ แปลว่า
มีบุญ
สุดยอด แปลว่า
ดีที่สุด
เอกรัตนะ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นที่หนึ่ง
บุญศีร แปลว่า
ความดีอันสูงสุด
เรืองศรี แปลว่า
รุ่งเรืองและงดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี