");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43301-43400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศุภชัยโชค แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและโชคดี
ปานศิริ แปลว่า
เป็นมงคล
นิธิพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีขุมทรัพย์
ภาณุวัช แปลว่า
กรอบแห่งพระอาทิตย์,กรอบแห่งความรุ่งเรือง
อัญญ์นิอร แปลว่า
อัญญ์ทิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
ภรณ์กรวีร์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความกล้าหาญและแสงสว่าง
ธรรมเสน แปลว่า
ทหารผู้ทรงธรรม
ปุณณานันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีพร้อม
อาณาญาดา แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
พลิกโชค แปลว่า
ทำให้มีโชค
ศิลวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีล
สุลัลน์รสา แปลว่า
ผู้ที่มีความไพเราะและงดงามยิ่ง
วายุภักดิ์ แปลว่า
ผู้ภักดีต่อสายลม
ณัฏฐานิตา แปลว่า
ผู้ฝึกตนเหมือนนักปราชญ์
พีร์ธนโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์และความกล้าหาญ
ราเมส แปลว่า
พระรามผู้เป็นใหญ่
มนต์ แปลว่า
ผู้น่าหลงไหล
เพชราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจเพชร
หทัยหมาย แปลว่า
มุ่งหวัง,ตั้งใจ
โสมวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามเหมือนพระจันทร์,วงศ์ของพระจันทร์
ขวัญชยา แปลว่า
ชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญ
ศริณภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างที่เป็นหนี้อันงดงาม
วรปกรณ์ แปลว่า
ตำราอันประเสริฐ
มรุนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่เทวดา
นิธิพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยขุมทรัพย์
สุธีพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำของนักปราชญ์
สิริวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐและงดงาม
ชาติประชา แปลว่า
ทศมาศ แปลว่า
ทองเนื้อ ๑๐
ติณณ์ภัทร แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นอันประเสริฐ
ชนะบุญ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี
พันธวดี แปลว่า
ผู้มีความผูกพัน
ธันย์ธวัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความดี
ธนญญ์นภสสร์ แปลว่า
นางฟ้าผู้ให้โชคเกี่ยวกับทรัพย์
อรรถพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีเนื้อหา
ทัชชญาณินทร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นผู้ให้ความรู้อันยิ่งใหญ่
ศิรัญกาญจน์ แปลว่า
ผู้รู้ยิ่งเกี่ยวกับทองคำ
มิลดา แปลว่า
ไม่มีเชื้อสาย
ธนรชต แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นทรัพย์
สุทีป แปลว่า
สว่างดี
เชียร แปลว่า
ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว
ภาวินีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความเจริญ
ตุลยพัชร์ แปลว่า
มีความเที่ยงธรรมดั่งเพชร
นาถสิรินธร์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริและเป็นที่พึ่ง
ตุลยพัชญ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบความรู้และทรงธรรม
ตุลยพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงธรรม
สิริทรัพย์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยทรัพย์,ผู้เจริญในทรัพย์
ชุติภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
วันนภา แปลว่า
ท้องฟ้าและป่าไม้
สุทธสินี แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
ชนิดภา แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
ชัญญรัช แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสมบัติ
สุภารมย์ แปลว่า
บันเทิงและมีความสุข
เปศล แปลว่า
ซึ่งแต่งโดยฝีมือช่าง ประดับ, ตกแต่ง งาม, สวย, น่ารัก, น่าชอบใจ, อ่อน, น่วม, ละมุนละม่อม เก่ง, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีเล่ห์กล, มีอุบาย
วิสุทธิ แปลว่า
บริสุทธิ์
ใยบัว แปลว่า
เส้นใยในก้านบัว
นิติพจน์ แปลว่า
ผู้กล่าวเกี่ยวกับกฏหมาย
นันทภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยินดี
ศุภรัศมี แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
ภูปกรณ์ แปลว่า
ตำราเกี่ยวกับโลก
สิริลดา แปลว่า
เชื้อสายที่งดงาม,เชื้อสายที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฏฐภูมิ แปลว่า
โลกของนักปราชญ์
ภูมิศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
ธนะชานันท์ แปลว่า
ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความยินดี
หัฏฐกร แปลว่า
ผู้สร้างความยินดี
ธิสา แปลว่า
จอมปราชญ์
เเพรพลอย แปลว่า
ผ้าแพรและพลอย
พิชสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความรู้
อุทธรา แปลว่า
สุญดา แปลว่า
ดีเหมือนนักปราชญ์,ความว่างเปล่า
อรธิญา แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ปุณยรัสมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี
ทิพรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นทิพย์
แสนวิไล แปลว่า
งดงามมาก
ไวภพณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
เขมิสราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของเจ้าแห่งความสุข
พสิษฐ์ตา แปลว่า
ดวงตางาม
ภคิ แปลว่า
โชค
ปัญจอัชฌา แปลว่า
ผู้มีกริยาดี ๕ ประการ
สุญตา แปลว่า
ความว่างเปล่า
สารธิต แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นแก่นสาร
นพนาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียง ๙ ประการ
วรรณกรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีผิวพรรณดี
รุ่งโรจน แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ปุษยะ แปลว่า
ดอกบัว
ขัตติย แปลว่า
กษัตริย์
ตฤณชาติ แปลว่า
การเกิดขึ้นของต้นหญ้า
ติณณภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการข้ามพ้นแล้ว
แพทอง แปลว่า
แพที่ทำจากทองคำ
ผานิตา แปลว่า
ผู้ฝึกตนแล้วอย่างมั่นคง
สุกัญฐพัชร แปลว่า
หญิงสาวที่มีความมั่นคงในการทำความดี
ณภชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา
ลดานิล แปลว่า
สร้อยนิล
พิทย์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความรู้
ชาญวรรณา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความชำนาญ
พัชญ์ชลิตา แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบความรู้และมีความรุ่งเรือง
ธันยลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
ุสุวพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
รักษ์พล แปลว่า
ผู้ปกป้องกำลัง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี