");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43201-43300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โศภิตสินี แปลว่า
หญิงที่มีความงดงาม
โสภิตสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความงดงาม
ปัทมาณ์วดี แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
ธีญาภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ของนักปราชญ์
วิรินญา แปลว่า
ผู้รู้และมีความกล้าหาญ
พิชากรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความรู้
ปณัฐสรา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
สุกัญญาดา แปลว่า
หญิงที่ดีมาก
เนตรกมล แปลว่า
ผู้เป็นดวงตาดวงใจ
รฐิชา แปลว่า
เกิดประเทศ
ปริตอนงค์ แปลว่า
สาวน้อย
รักษาสุข แปลว่า
ผู้รักษาความสุข
พชรญา แปลว่า
มีผู้มีความรู้เกี่ยวกับเพชร,ผู้มีความรู้ดุจเพชร
อรพินทุ์ แปลว่า
[อรพินท์]
ศรัณย์วิศว์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งทั้งปวง
ธนะดิฐ แปลว่า
ท่าแห่งทรัพย์
ญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้
พราวภัสสร แปลว่า
มีแสงแวววาว
ญาณะพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ขวัญอนงค์ แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นมิ่งขวัญ,หญิงสาวผู้เป็นที่รักยิ่ง
พลอยกัลยา แปลว่า
พลอยของหญิงสาว
บุปผาทิพย์ แปลว่า
ดอกไม้สวรรค์
พยุหพล แปลว่า
กองกำลัง
ประกายมาศ แปลว่า
ประกายทอง
สุนันทิพัสส์ แปลว่า
ฝนที่น่ายินดียิ่ง
นวลจรี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
มนวดี แปลว่า
มีใจ
แสงศุภรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่นำมาซึ่งความเจริญ
คณาวัช แปลว่า
กรอบที่มิอาจประมาณได้
เอกภักดิ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความจงรัก,ผู้เป็นที่เป็นที่หนึ่งในความภักดี
ภรพัส แปลว่า
ฝนที่ค้ำจุน
มาณิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญายิ่งใหญ่
โสภิญ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
ดิฐาพัชร์ แปลว่า
ท่าเพชร
ภูษนิสา แปลว่า
ผู้ปกคลุมไปด้วยความมืด
บูรพรา แปลว่า
เมืองที่ประเสริฐ,ผู้ประเสริฐในนคร
ธนพรหม แปลว่า
ผู้มีทรัพย์บริสุทธิ์
เบญจภาพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง ๕ ประการ
ศรวัชน์ แปลว่า
เมทิดา แปลว่า
มันข้น
วรดร แปลว่า
ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
อัครรัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินมาก
ณญากร แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาความรู้
ปณญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้และปัญญา
เหนือนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกตนเหนือว่าคนอื่น
วิชิตตา แปลว่า
สายตาของผู้มีชัยชนะ
สรีรัตน์ แปลว่า
แก้วของเทวดา
วัชรกรนันท์ แปลว่า
ผู้เข้มแข็งและยินดีในแสงสว่าง
ยุพรัตน์ แปลว่า
เด็กสาวที่ดีเลิศ
บุญเอก แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความดี
หมายจิต แปลว่า
หวัง
ปิยรัช แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
วีร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความกล้าหาญ
ตันติวราห์ แปลว่า
หมูที่เป็นแบบอย่าง
ภาติญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ ๓ ประการ
ภูมิชยพล แปลว่า
ผู้มีกำลังแห่งชัยชนะในแผ่นดิน
อรสุวิสา แปลว่า
หญิงที่เป็นเจ้าแห่งความงาม
ชนาภัทร์ แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ชาญณวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญและมีวิชาความรู้
ชาญชยังกูร แปลว่า
หน่อเนื้อของผู้มีชัยชนะและชำนาญ
ชาญชยางกูร แปลว่า
หน่อเนื้อของผู้มีชัยชนะและชำนาญ
ชาญชนะ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและความชำนาญ
ณกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ชาญณกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความชำนาญ
ชนะกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความฉลาด
น้อมกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีความนอบน้อม
ณัฐกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
วาทณกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้กล่าวด้วยปัญญาเฉลียวฉลาด
อิทธกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความฉลาด
บุณยสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความดี
ชาญชวัล แปลว่า
ผู้มีความชำนาญและความรุ่งเรือง
ณัชฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
อุตสาห์ แปลว่า
มีความพยายาม
อาชานนท์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบม้า
ปภัสร์ แปลว่า
บริสุทธิ์ มาจากคำว่าประภัสสร
นาภี แปลว่า
ชะมด,สะดือ,ศูนย์กลาง
ชญาภารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีและแสงสว่างแห่งความรู้
ณัฐชภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นักปราชญ์
ภรวลัญช์ แปลว่า
เส้นทางแห่งการค้ำจุน
วิภาวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่อง
ฐานทอง แปลว่า
ที่รองที่ทำด้วยทองคำ
สุวรรณพฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้ทอง
อรอุรินทร์ แปลว่า
หญิงผู้ยิ่งใหญ่ในใจคนอื่น,หญิงผู้เป็นที่รักมาก
นรินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระเจ้าแผ่นดิน
วิชชา แปลว่า
ความรู้
รัชนิกร แปลว่า
พระจันทร์
ภพบดินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
พิชญ์นาฏ แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
สุกฤษณะ แปลว่า
ดำดี,ดีเหมือนพระกฤษณะ
พิมลกันย์ แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
ปุณยพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความดี
ณรงค์วุฒิ แปลว่า
ผู้ใช้ความรู้ในการต่อสู้
ฟ่าง แปลว่า
ข้าวชนิดหนึ่ง เมล็ดเล็กๆ เกาะกันเป็นรวงๆ ใช้ประกอบอาหารพวกของหวาน
ณรงค์ธรรม แปลว่า
ผู้ต่อสู้ด้วยธรรมะ,ผู้กระทำการต่อสู้ด้วยความดี
พันธ์เลิศ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในความผูกพัน,ผูกพันมาก
ปัญจมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับ ๕ ประการ
ธิราภร แปลว่า
ค้ำจุนนักปราชญ์
วรินฐิดา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในสิ่งประเสริฐ
ชาติสยาม แปลว่า
ผู้เกิดในประเทศไทย
รัสมิ์สรา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากศร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี