");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43101-43200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธารปภัสร์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
อลินชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเหมือนผึ้ง
ณัฐไกร แปลว่า
ยิ่งใหญ่เหมือนนักปราชญ์,นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
ฐนวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
ญาณวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเสมอนักปราชญ์
ธนตุลย์ แปลว่า
ผู้มีความยุติธรรมในทรัพย์
ธนัญญ์ทิชา แปลว่า
พราหมณ์ผู้มีปัญญาเกี่ยวกับทรัพย์
ภัทรนนท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
ชนะพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองในชัยชนะ
ณธิตา แปลว่า
ลูกสาวที่มีปัญา
ศิรินทร์รดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความยิ่งใหญ่แห่งสิริ
ภานุรังษี แปลว่า
แสงอาทิตย์
อลิญชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับผึ้ง
ณัฐธิดากาญจน์ แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์และมีค่าดุจทองคำ
ประกายรัศมี แปลว่า
แสงที่เป็นประกาย
ดารชา แปลว่า
ผู้เกิดแต่ดวงดาว,ผู้มากด้วยทรัพย์สมบัติ
พรรณสิริ แปลว่า
ผิวพรรณงาม,ผู้นำมาซึ่งความเจริญแก่วงศ์ตระกูล
หยกไพลิน แปลว่า
หยกและไพลิน
สรัลชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดความยุติธรรม
พัชรชล แปลว่า
น้ำเพชร
ศุภชนัญ แปลว่า
คนที่มีความรู้อันนำมาซึ่งความเจริญ
วสุดา แปลว่า
เทวดา,ผู้ที่เก่งกล้ามาก
คัคนางค์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของท้องฟ้า หมายถึง ผู้เป็นที่รักของเทวดา
ภูเดชา แปลว่า
ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
อุไรกาญจน์ แปลว่า
ทองคำ
ฐิรชัย แปลว่า
ชัยชนะที่มั่นคง
อมรวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
เบิกฤกษ์ แปลว่า
นำฤกษ์
วิมานรัตน์ แปลว่า
วิมานแก้ว
ปณิชดา แปลว่า
ณฐานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันมั่นคง
เรณิตา แปลว่า
สรลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดีเหมือนเทวดา
ณภัสร์นันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
สวภัทร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
สร้อยสุรินทร์ แปลว่า
สร้อยของพระอินทร์
อินทรกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ยิ่งใหญ่
แว่นแก้ว แปลว่า
แว่นแก้ว
ธรรมภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยธรรม
ทัศนาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความคิด,เครื่องประดับที่งดงาม
ชุติอร แปลว่า
หญิงที่มีความรุ่งเรือง
ฐิติกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ณัฏฐ์นภนต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้าของนักปราชญ์
ณฏฐ์นภนต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้าของนักปราชญ์
สุทธิจิต แปลว่า
ใจบริสุทธิ์
ไก่ แปลว่า
ชื่อสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง
ปุญญรัสมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี
เมทาวดี แปลว่า
มีมันข้น
ณัฏฐรัศมี แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ฐิติญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนปัญญาอันมั่นคง
สุพิณวดี แปลว่า
มีพิณที่ดี
ฝากฝัน แปลว่า
ฝากความหวัง
ธีรวโร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
สิริกานติ์ แปลว่า
ผู้รักในความเจริญ
สุธิตรา แปลว่า
เครื่องหมายของนักปราชญ์
ภาวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่เปรียบได้กับแสงสว่าง
ทัศวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูล ๑๐ ประการ
พรรณิภาวดี แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
ศุวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญดี
ศุภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐดี
ภูมิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในแผ่นดิน
สิริดา แปลว่า
งดงามยิ่ง
ภาสธนพัชร์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากเพชรและทรัพย์
ศตวรรณ แปลว่า
ผู้มากด้วยญาติพี่น้อง
สุพิมพ์พจี แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพูด
ปราสาท แปลว่า
เรือนหลวงมียอดเป็น ชั้น ๆ เป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๊ณัชฐปกรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และกระทำอย่างมั่นคง
รุ่งดาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรุ่งเรืองมาก
พิณวดี แปลว่า
มีพิณ
วีระฉัตร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
พลพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในกำลัง
นรินดา แปลว่า
ศรีสุนันทา แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่งและนำมาซึ่งความเจริญ
อินทร์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชวนิศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเร็ว
ธนัญชภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้แห่งทรัพย์
ณัทภพ แปลว่า
พุทธิวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปด้วยความรู้แจ้ง
ศุภรัศมิ์ แปลว่า
แสงที่เป็นมงคล
ลัลน์ลภัส แปลว่า
ผู้งดงามด้วยโชคดี
พิมพ์อักษร แปลว่า
ทำการพิมพ์ตัวอักษร
ชัยเกษม แปลว่า
ชัยชนะที่ทำให้เกิดความเกษม
เด่นธีระ แปลว่า
ผู้ที่โดดเด่นเหมือนนักปราชญ์
ธีรเชต แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
เด่นวโร แปลว่า
ผู้ที่มีความเป็นเลิศและประเสริฐ
ธีวโรเทพ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้เหมือนเทวดา
วโรทัต แปลว่า
ผุ้ให้สิ่งประเสริฐ
วโรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังเป็นเลิศ
เทวทัต แปลว่า
เทพประทาน
ญัตติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีข้อเสนอต่อที่ประชุม
ตติย แปลว่า
สาม
สุทธิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและบริสุทธิ์
รัชชาวิศว์ แปลว่า
สมบัติทั้งปวง
เพ็ญพิชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
พิทักษ์พร แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
พิลาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่มีความงดงาม
พิมพ์วริน แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐ
พงศ์วสิษฐ์ แปลว่า
ตระกูลที่มีความยอดเยี่ยม
ภัทรนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกตนอย่างประเสริฐ
เพชรน้ำค้าง แปลว่า
แก้วมณีสีขาว
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี