");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43001-43100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัคจิราณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชคตลอดกาล
สกนธ์วัฒน์ แปลว่า
เจริญเติบโต
ธนกฤตย์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์
ณัฐธีร์ภาคย์ แปลว่า
โชคของนักปราชญ์
ภักษ์ แปลว่า
อาหาร
ณัฐธีรภาคย์ แปลว่า
โชคของนักปราชญ์
พิณธารา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งพิณ
วีรภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ความกล้าหาญ
ศรัณย์วริญ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐเป็นที่พึ่ง
ยชญ์ณิศนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีและบูชาความรู้อันยิ่งใหญ่
ภัทร์สุนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
พิภัทรา แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
สุนันท์ภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและยินดียิ่ง
ภัสร์พิชชา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
อรณิชาภัทร์ แปลว่า
หญิงที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
วนิรดา แปลว่า
พณิชย์ภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในการค้าขาย
นิพันธ์ แปลว่า
ผู้ไม่มีความผูกพัน
พิณนารา แปลว่า
รัศมีที่เกิดจากพิณ
ธดล แปลว่า
สิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างขึ้น
นัด แปลว่า
ตกลงกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่จะกำหนด
ปัณฑิกาวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ธธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ประภาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่าง
วิบูลย์รัตน์ แปลว่า
มีแก้วมาก
ภาณุพิช แปลว่า
ผู้มีความรู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ถนอมศักดิ์ แปลว่า
รักษาอำนาจ
ปุลิดา แปลว่า
มาก
ภาสรัชพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่างที่เกิดแต่พระเจ้าแผ่นดิน
ธิติกานต์ แปลว่า
ผู้มีความรักมั่นคง
ขวัญธนากรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและกระทำให้เกิดทรัพย์
ณัฏฐสิต แปลว่า
รอยยิ้มของนักปราชญ์
สุภัคญาณ์ แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้เกิดโชคดี
พัทธ์รัชภาส แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่างที่เกิดแต่พระเจ้าแผ่นดิน
ยลดาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่งดงามยิ่ง
นงจันทร์ แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจพระจันทร์
วนัสพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มาจากป่า
บุณยานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความดี
พัชร์ธนภาส แปลว่า
เพชรที่เป็นแสงสว่างแห่งทรัพย์
ภาธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
ศุภวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
ภูวณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ในโลก
ธนชน แปลว่า
คนที่มีทรัพย์
พรนิมิตร แปลว่า
พรที่ทำให้ไม่มีมิตร->[พรนิมิต]
ปรีดาภัค แปลว่า
โชคที่ทำให้ยินดี
พรหมสัณห์ แปลว่า
นุ่มนวลและบริสุทธิ์
ณัชฐ์ธมล แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่งดงามมั่นคง
ศรีเกษม แปลว่า
ความสุขที่เป็นมงคล
สหชนม์ แปลว่า
ใช้ชีวิตร่วมกัน
วณิชย์ญาดา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการค้าขาย
ธนูยุทธ แปลว่า
รบด้วยธนู
ปุณณพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเพียบพร้อม
พิชิตพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ตุล แปลว่า
ราศีตุลอันเป็นราศีที่ ๗ ในจักรราศี,ความยุติธรรม
ปณชล แปลว่า
ผู้รอบรู้เกี่ยวกับสายน้ำ
ธนวัชร แปลว่า
ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
อุษณียาภรณ์ แปลว่า
มงกุฏ
เพลงบุญ แปลว่า
เพลงแห่งความดี
อรพินธุ์ แปลว่า
ดอกบัว
ณัฐฐพัชร แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคงเหมือนเพชร
ชีวาธร แปลว่า
มีชีวิต
พวงพเยาว์ แปลว่า
เทพภวัน แปลว่า
ผู้เป็นเทวดาในโลก
อาชวิศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเที่ยงธรรม
ธนินท์ชัย แปลว่า
ชัยชนะของเจ้าแห่งทรัพย์
สหนันทชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดีร่วมกัน
รัตน์กวีนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในนักประพันธ์ที่มีค่ายิ่ง
หัสธัญญ์ แปลว่า
ผู้มีโชคและมีความสุข
ธนธนะ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
ปัณธริกา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ณัฐรณ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
พงศ์พิพัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
ธรรมธานินท์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรม
สุภัคสรา แปลว่า
พุทธิมนธิรา แปลว่า
ผู้ที่รู้แจ้งในหัวใจแห่งนักปราชญ์
ชวกิจ แปลว่า
ผู้ทำงานด้วยความรวดเร็ว
พชกร แปลว่า
ผู้สร้างกรอบ
ภาณิศ แปลว่า
เจ้าแห่งกล่าว
ณภาส์ณัฐ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากปัญญาของนักปราชญ์
อวตาร แปลว่า
แบ่งภาคมาเกิดในโลก, ใช้แก่พระนารายณ์
ประพิชญาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
โชติณัช แปลว่า
ผู้ให้ความรู้และมีความรุ่งเรือง
ศิรนุช แปลว่า
หญิงสาวที่สูงสุด
ญาณณิศา แปลว่า
ผู้มีปัญญาความรู้อันยิ่งใหญ่
ชนันพัทธ์ แปลว่า
คนที่มีความผูกพัน
ศุภณิดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
วิภรัตน์ แปลว่า
แสงจากแก้วมณี
ภูมิแผ่นดิน แปลว่า
ผู้มีปัญญาในแผ่นดิน
บทมากร แปลว่า
ผู้สร้างดอกบัว,แสงสว่างแห่งดอกบัว
ปริยะกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นที่รัก
ชัชญาณิช แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาบริสุทธิ์
นพชลัยย์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำทั้ง ๙
ปุณญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัญญาที่บริบูรณ์
ณเสฏฐ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
ณัฏฐลออ แปลว่า
งดงามเหมือนนักปราชญ์
พลอยณฐพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพลอยของนักปราชญ์
รวิจิต แปลว่า
ผู้มีจิตใจสว่าง
วิไลเลขา แปลว่า
งดงามดุจเขียน
สิทธ แปลว่า
ความสำเร็จ
ประพิมพ์พรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี