");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42901-43000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธารณ์ธรรม แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
นริณญาทิพย์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้และมีความรู้ยิ่ง
เพชรรัชต์ แปลว่า
เงินและเพชร
วรรธนพร แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
รุ่งนภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนท้องฟ้าที่รุ่งเรือง
พรปฏิมา แปลว่า
พระพุทธรูปที่งดงาม
ณสิร์กาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงค่าดุจทองคำ
พิมพ์คุณัชญ์ แปลว่า
ผู้เป็นตัวอย่างและรู้ประโยชน์
ณัฎฐ์ทิสา แปลว่า
ทิศของนักปราชญ์
สหัสบดี แปลว่า
ยิ่งใหญ่มาก
ชมพลอย แปลว่า
ดูพลอย
นมิดา แปลว่า
นอบน้อม,อ่อนโยน
ณฐากัญ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญามั่นคง
ฐวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์และมั่นคง
สิริยุทธ์ แปลว่า
การต่อสู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
มนัสกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักในใจ
สุรัฐ แปลว่า
ประเทศที่ดี
ยลศศิ แปลว่า
น่ามองเหมือนพระจันทร์ , พระจันทร์ที่น่ามอง
ผกาสินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งดอกไม้
อัยยิกาวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเหมือนย่าและยาย
วิรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
นันท์นภัสร แปลว่า
ความยินดีของเทวดาและนางฟ้า
ฐิญาดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มากและมั่นคง หมายถึง นักปราชญ์
รัตน์พร แปลว่า
ดวงแก้วอันประเสริฐ
พิมพเพชร แปลว่า
งดงามเหมือนเพชร
ธรรมพงษ์ แปลว่า
ิวงศ์ตระกูลที่มีธรรมะ
นภาสินี แปลว่า
หญิงที่เป็นดั่งท้องฟ้า,นางฟ้านางสวรรค์
ภุชนาถ แปลว่า
ที่พึ่งในการกิน
พรณดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามากและประเสริฐ
สุรีรัตน แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
อนาวัช แปลว่า
ผู้ไม่มีกรอบ
อุรคินทร์ แปลว่า
พญานาค
สุรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของเทวดา
วณิชญาดา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ในการทำการค้าขาย
ฐณดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามากและมั่นคง
ปิติวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติตนให้เกิดความยินดี
สุธารินี แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี
ชนันตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งคนดี
เมฆิน แปลว่า
เมฆ
นลินนา แปลว่า
นาบัว
นลิสา แปลว่า
เจ้าแห่งการเปล่งแสง หมายถีง พระอาทิตย์
สิริมุกดา แปลว่า
มุกงาม,มุกที่เป็นมงคล
ฐิรวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันมั่นคง
พัชญาภา แปลว่า
แสงสว่างของปัญญาที่อยู่ในกรอบ
พิชญสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นปราชญ์
ศุภิตรา แปลว่า
เครื่องหมายของคนดี
โชติวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส,เชื้อสายของผู้มีความรุ่งเรือง
อรพิม แปลว่า
หญิงผู้เป็นแบบอย่าง,หญิงที่มีความงดงาม
อิสรียภา แปลว่า
แสงสว่างอันยิ่งใหญ่
อัญอานันท์ แปลว่า
ความรู้ที่น่ายินดี
อัณอานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในตัวหนังสือ
ฐานัส แปลว่า
มั่นคง
สุทธนพ แปลว่า
ความบริสุทธิ์ ๙ ประการ
พงศ์โชติ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรุ่งเรือง
ธนาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
ยติยา แปลว่า
ณัฐพิชามญชุ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามด้วยความรู้
ณัฐิญา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เหมือนนักปราชญ์
อรินดา แปลว่า
ผู้มากด้วยล้อ
วิศวะนนท์ แปลว่า
ความยินดีทั้งปวง
ไอย์อรภัทร์ แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
สุอุมา แปลว่า
สว่างดี
สุระไกร แปลว่า
ยิ่งใหญ่มาก,ยิ่งใหญ่ดุจเทวดา
ณภอร แปลว่า
หญิงที่มีแสงสว่างที่เกิดจากปัญญา
ปฐวินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ณัฐสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
สายวรุณ แปลว่า
สายฝน
วิชยาพร แปลว่า
ผู้ชนะในสิ่งประเสริฐ
วีรกาน แปลว่า
ฝ่าฟันด้วยด้วยความกล้าหาญ
ปรุงฐาน แปลว่า
สร้างสิ่งรองรับ
ศิววัชร แปลว่า
เพชรของพระอิศวร
ชภัช แปลว่า
เกิดมาจำแนก
บัณณิตา แปลว่า
ตำรา,ผู้มีปัญญา
พิชชุดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรู้
ทิพวารี แปลว่า
น้ำทิพย์,น้ำจากสวรรค์
ภัทรยล แปลว่า
เห็นสิ่งประเสริฐ
นิษฐ์นิภา แปลว่า
ประสบความสำเร็จเสมอ
ณัฐนันท์ชิสา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และยินดีในการเป็นนักปราชญ์
สุปรัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
พิมพริศา แปลว่า
เจ้าแห่งความดีและเป็นแบบอย่าง
ปรันยุทธ แปลว่า
เข้าต่อสู้
ตรีโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๓ ประการ
ณัฐญาณ์กาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันมีค่า
ชาญชณัฏฐ์ แปลว่า
คนที่เกิดมามั่นคงและมีความชำนาญ
พิชญ์ชาพัจน์ แปลว่า
คำพูดที่เกิดแต่นักปราชญ์
ธรรมณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงธรรม
เขมทอง แปลว่า
ผู้มีเกษมเกี่ยวกับทองคำ
ประภาวัลย์ แปลว่า
ลำแสง แสงที่เป็นสาย
ภัทร์ชนันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในสิ่งประเสริฐ
สุภนารี แปลว่า
หญิงที่ดี สวยงาม และนำมาซึ่งความเจริญ
นงนวลกมล แปลว่า
นางผู้มีใจขาวสะอาด
พลิศ แปลว่า
จอมพลัง
ประนอมวัน แปลว่า
พึ่งพิงป่า
พิมพ์ศิรภัทร แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสุด
ทิพย์สุรีย์ แปลว่า
พระอาทิตย์
ลัลนลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะงดงาม
อธิวิทย์ แปลว่า
มีความรู้มาก
ละออศรี แปลว่า
ขาวงาม
อุรา แปลว่า
อก
นฤภัทรสรณ์ แปลว่า
คนที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี